Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda “Yemler ve Hayvan Besleme” ile “Hayvan Yetiştirme ve Islahı” kürsülerinden oluşan Bölüm, 1982 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunu ile "Hayvan Yetiştirme", "Yemler ve Hayvan Besleme" ile "Biyometri ve Genetik" anabilim dallarından oluşacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünde Zootekni Anabilim Dalı olarak tanımlanan bölüm, yukarıda sıralanan bilim dallarında lisansüstü eğitim vermektedir.
Kazanılan Derece
Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Zootekni programında yüksek lisans çalışmasını başarıyla tamamlayan mezunlara Ziraat Yüksek Mühendisi ünvanı verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Ekonomik öneme sahip hayvanların üretimi, yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı konularında lisansüstü düzeyde bilgi verilir. Sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapılarak yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Ziraat Yüksek Mühendisleri yetiştirilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Zooteknist Ziraat Yüksek Mühendisleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanına sahiptir. Son yıllarda tavukçuluk, süt ve besi sığırcılığı işletmelerinde, yem fabrikalarında, özel yem analiz laboratuvarlarında, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmaların zooteknist taleplerinde de artış söz konusudur. Diğer yandan mezunlarımız özel işletmeler kurarak kendi çiftliklerini de başarı ile yönetmektedirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanacak ölçme ve değerlendirme şekli ilgili dersin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Banu YÜCEL (ABD Başkanı) Doç. Dr. Yakut GEVREKÇİ (Bologna Koordinatörü) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 Bornova-İzmir Tel: (232) 311 27 08 Fax: (232) 388 18 67 Santral: (232) 311 10 10 (Dahili: 2708) e-mail: zootekni@mail.ege.edu.tr web : http://agr.ege.edu.tr/zootekni
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak kullanılan tesisler: Biyolojik Analiz Laboratuvarı, Kanatlı Araştırma ve Uygulama Birimi, Büyükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Küçükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik analiz leri aşağıdaki birimlerde gerçekleştirilmektedir: Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Fizyoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et, Süt ve Yumurta Analiz Laboratuvarı, Arıcılık Laboratuvarı

Program Çıktıları
1Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, yemler ve hayvan besleme, hayvan yetiştirme ve ıslahı, biyometri ve genetik bilim dallarından birinde bilgilerini artırabilme becerisi
2Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme,
3Zootekni alanındaki mevcut verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilme, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk bilinci ile bu bilgileri kullanabilme becerisi
4Zootekni alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi
5Zootekni alanında, öngörülmeyen durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak bölgesel, ulusal veya uluslar arası çözüm üretebilme becerisi
6Hayvansal üretimde ve elde edilen ürünlerde kalite süreçlerini değerlendirebilme becerisi
7Zootekni alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile bilişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisi
8Zootekni alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda da uygulayabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115012013 Bilimsel Yayın Hazırlama Tekniği Zorunlu 3 0 0 8
2 ZOT-SG-YL-G Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 ZOT-SG-YL-B Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115072002 Örnekleme Teorisi ve Tarımda Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9102115092002 İstatistiksel Yorumlama Seçmeli 3 0 0 8
3 9102115112012 Süt Sığırcılığı Seçmeli 2 0 0 7
4 9102115131998 Küçükbaş Süt Hayvancılığı Seçmeli 2 0 0 8
5 9102115171998 Kanatlı Davranışları Seçmeli 2 0 0 8
6 9102115191998 Arı Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 7
7 9102115211998 Et Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 8
8 9102115231998 Yem Konserve Tekniği Seçmeli 2 0 0 8
9 9102115251998 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Yemleme Yöntemleri ve Pratiği Seçmeli 2 0 0 7
10 9102115271998 Linear Modeller I Seçmeli 3 0 0 8
11 9102115291998 Hayvan Islahında Populasyon Genetiği I Seçmeli 3 0 0 8
12 9102115311998 Memeli Ev Hayvanları Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 0 8
13 9102115331998 Kanatlılarda Üreme Biyolojisi Seçmeli 3 0 2 8
14 9102115371998 Ruminantlarda Yem Seçimi ve Tüketimi Seçmeli 2 0 0 8
15 9102115391998 Hindilerin Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
16 9102115412010 Tarımda İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
17 9102115431998 Biyolojik Bilimler İçin Matematik Seçmeli 3 0 0 7
18 9102115472007 Hayvan Refahı Seçmeli 3 0 0 8
19 9102115492008 Egzotik Hayvanların Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
20 9102115512008 Pet Hayvanlarının Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
21 9102115532008 Küçükbaş Hayvanlarda Yapay Tohumlama Seçmeli 2 2 0 8
Zootekni Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102115021998 Barınak ve Çevre Hijyeni Seçmeli 2 0 0 8
2 9102115041998 Arı Davranışları Seçmeli 2 0 0 8
3 9102115061998 Hayvancılıkta İklimsel Çevre Denetimi Seçmeli 2 0 0 8
4 9102115082012 Et Sığırcılığı Seçmeli 2 0 0 8
5 9102115122012 Kanatlılarda Fizyolojik Sistemler ve Verimle İlişkileri Seçmeli 2 0 0 8
6 9102115141998 Kuluçkacılık Tekniği Seçmeli 2 2 0 8
7 9102115161998 Bal Arısı Hastalık ve Zararlıları Seçmeli 2 0 0 8
8 9102115181998 Memeli Hayvan Davranışları Seçmeli 3 0 0 8
9 9102115201998 Süt Sığırlarının Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 8
10 9102115221998 Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 8
11 9102115242012 Hindi Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 0 7
12 9102115261998 Yem Katkı Maddeleri Seçmeli 3 0 0 8
13 9102115281998 Hayvan Beslemede Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
14 9102115301998 Yemlerde İstenmeyen Maddeler ve Etkileri Seçmeli 2 0 0 8
15 9102115321998 Etlik Piliçlerin Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 8
16 9102115341998 Yumurta Tavuklarının Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 8
17 9102115361998 Biyolojide Modelleme ve Sistem Simülasyonu Seçmeli 3 0 0 8
18 9102115381998 Hayvan Islahında Populasyon Genetiği II Seçmeli 3 0 0 8
19 9102115401998 Kanatlı Yetiştiriciliğinde Atık Manejmanı Seçmeli 2 2 0 8
20 9102115421998 Hayvan Beslemede Biyoteknolojik Ürünlerden Yararlanma Seçmeli 2 0 0 8
21 9102115461998 Genetikte Laboratuvar Metodları Seçmeli 2 0 2 8
22 9102115482000 Hayvan Gen Kaynakları Seçmeli 3 0 0 8
23 9102115502004 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 0 8
24 9102115522004 Ekolojik Hayvan Besleme Seçmeli 2 0 0 8
25 9102115542004 Ekolojik Hayvan Yetiştirme Seçmeli 3 0 0 8
26 9102115562007 Mezbahacılık Bilgisi Seçmeli 3 2 0 8
27 9102115582011 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğinde Stres Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
28 9102115602011 Fonksiyonel Hayvansal Gıda Üretimi Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr