Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Biyoloji Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Zooloji bilimdallarında lisans üstü eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilimdalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Biyoloji Yüksek Lisans Diploması (Master of Science)
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyoloji Anabilimdalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında içerik bilgileri ders programında detaylı olarak belirtilen çok sayıda yüksek lisans dersi verilmektedir. Öğrencilerin yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında deneysel olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar ; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, İlaç pazarlamada, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi görevleri yerine getirmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı kredili derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Yüksek lisans derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail KARABOZ, Tel : +90 232 3111801 e-mail: ismail.karaboz@ege.edu.tr AKTS Koordinatörü; Yard.Doç.Dr. Lale AKTAŞ Tel : +90 232 3111782 e-mail: lale.yildiz@ege.edu.tr Address: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova-IZMIR/TURKEY http://fen.ege.edu.tr/~biyoloji/ Tel/Fax: +90 232 3112444-3112408 e- mail: biyosek1@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katılımlarla öğretim üyesi zenginleşen bölümde halen 21 Profesör, 14 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 25 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 5 Teknik Personel görev yapmaktadır. Bölümümüz Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'dan ultramikrotom, TEM (Transmisyon Elektron Mikroskobu) ve diğer ekipman kullanımı ile, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve sitoloji, histoloji, fizyoloji, sistematik zooloji ve botanik, ekoloji, genetik, bitki ve hayvan embriyolojisi konularında bilimsel araştırmalar yapmak üzere düzenli şekilde finansal olarak destek sağlamaktadır. Omurgalı örnekleri (bilhassa kurbağa ve sürüngenler) ve belli omurgasız grupları (protozoonlar, böcekler ve helmintler) prepare edilip, Bölümümüz Zooloji Anabilim Dalı Müzesinde (ZDEU Müzesi) muhafaza edilmektedir. Türkiye omurgalı ve omurgasız örnekleri ayrıca Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi ile ZDEU Müzesinde sergilenmektedir. Türkiye florasına ait çok sayıda örnek Botanik Anabilim Dalı'nın Herbaryumunda araştırıcılara açıktır. Erasmus Programında 3 yıldır yurt dışına Lisans ve Lisans üstü öğrencisi gönderilmektedir

Program Çıktıları
1Bilimsel yöntemlerle biyoloji ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme
2Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
3Biyoloji alanındaki uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve sorumluluk sahibi bireyler olabilme
4Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilme
5Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
6Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
7Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
8Disiplinler arası çalışmalara katılabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY-SG-YL-G Biyoloji Seçmeli Grup Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY-SG-YL-B Biyoloji Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
2 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Biyoloji Seçmeli Grup Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101025002006 Bitkilerde Uyum Mekanizmaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9101025012012 Bitki Üreme Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 7
3 9101025072002 Sayısal Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Seçmeli 2 0 4 10
4 9101025092012 Algal Toksinler ve Toksin Analizlerinde Güncel Teknikler Seçmeli 3 0 0 3
5 9101025112009 Mavi Yeşil Algler (Siyanobakteriler) Seçmeli 2 0 2 8
6 9101025131998 Hayvansal Hücre ve Doku Kültürü Seçmeli 2 0 4 8
7 9101025151998 Botanikte Preparasyon Tekniği Seçmeli 2 0 4 10
8 9101025191998 Omurgasız Endokrinolojisinden Seçme Konular I Seçmeli 2 0 0 7
9 9101025211998 Protozooloji I Seçmeli 2 0 4 10
10 9101025232012 Aspergillus ve Penicillium Genuslarının Taksonomisi Seçmeli 2 0 4 8
11 9101025252007 Fungal Fizyoloji ve Ekoloji Seçmeli 3 0 0 8
12 9101025272007 Endüstriyel Mikoloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9101025291999 Tohum Çimlenme Fizyolojisi ve Ekolojisi Seçmeli 2 0 2 8
14 9101025312008 Aktinomisetler Seçmeli 2 0 2 8
15 9101025332005 Histokimyasal Teknikler Seçmeli 2 2 0 8
16 9101025352007 Bitkilerde Stres Toleransının Fizyolojik ve Moleküler Biyolojik Temeli Seçmeli 2 0 0 8
17 9101025371998 Vejetasyon Tarihi Seçmeli 2 0 0 7
18 9101025392007 Bakteriyal Tanı ve Tiplendirmede Moleküler Yöntemler Seçmeli 3 0 0 8
19 9101025412008 Patolojik ve Rejeneratif Bitki Anatomisi Seçmeli 2 0 2 8
20 9101025432012 Bitkilerde Biyotik Stres Seçmeli 2 0 0 8
21 9101025452000 Fungal Genetik Seçmeli 3 0 0 8
22 9101025472001 Davranışın Temel Öğeleri Seçmeli 2 0 0 7
23 9101025491998 Akdeniz Ekosistemi Seçmeli 2 0 0 7
24 9101025511998 Omurgasızların Embriyonik Gelişimi Seçmeli 2 0 2 8
25 9101025532001 Mikotoksinler Seçmeli 3 0 0 6
26 9101025552008 Toksikolojiye Giriş Seçmeli 2 0 0 7
27 9101025571998 Maya Biyolojisi ve Biyoteknolojisi Seçmeli 3 0 4 10
28 9101025591998 Bitkilerde Fotosistemler ve Pigment Sistemleri Seçmeli 2 0 2 8
29 9101025611998 Kuşların Ekolojisi Seçmeli 2 0 2 8
30 9101025651998 Osteolojiden Seçme Konular Seçmeli 2 0 4 10
31 9101025671998 Zehirli Hayvanlarda Savunma ve Saldırı Davranışları Seçmeli 3 0 0 8
32 9101025712013 Hayvan Dokularında Hücre Ölümü Seçmeli 3 0 0 8
33 9101025731999 Teleostlarda Ozmoregülasyon Mekanizmaları Seçmeli 2 0 1 8
34 9101025752003 Hayvanlarda Renklenme Seçmeli 3 0 0 8
35 9101025772009 Hayvan Kromozomlarıyla Çalışma Yöntemleri Seçmeli 2 0 2 8
36 9101025792013 Alg, Mantar ve Bitki Adlandırılmasının Uluslararası Kuralları Seçmeli 2 0 0 6
37 9101025832003 Temel Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
38 9101025852009 Ekstremofiller I: Fizyolojileri ve Biyoteknolojik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
39 9101025872004 Hücredeki Enerjitik Olaylar Seçmeli 3 0 0 8
40 9101025892010 Bitkilerde Oksidatif Stres ve Antioksidant Metabolizma Seçmeli 2 0 0 7
41 9101025912010 Evrimsel Genetik Seçmeli 3 0 0 8
42 9101025932010 Mikrobiyolojide Real Time PCR Seçmeli 3 2 0 10
43 9101025952010 Mikrobiyolojik Analizlerde Standart Metodlar Seçmeli 3 0 0 8
44 9101027152015 Bitki Sistematiği ve Filogenisi Seçmeli 2 0 0 0
45 9101027172018 Türkiye Su Kuşları Seçmeli 2 0 2 8
Biyoloji Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101025022004 Bitkilerde Sinyal Geçirim Yolları Seçmeli 3 0 0 8
2 9101025042006 Biyologlar için Fotoğraf Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
3 9101025062012 Fungal Enzimler Seçmeli 3 0 0 8
4 9101025101998 İçme ve Kullanma Sularının Biyolojisi Seçmeli 2 0 2 8
5 9101025141998 Bitki Büyüme Maddeleri Seçmeli 2 0 4 8
6 9101025162012 Prokaryotların Ekofizyolojisi ve Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 8
7 9101025181998 Böcek Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
8 9101025201998 Omurgalı Endokrinolojisinden Seçme Konular II Seçmeli 2 0 0 8
9 9101025222007 Polen Morfolojisi Seçmeli 2 0 2 8
10 9101025242008 Böcek Hormonları Seçmeli 3 0 0 8
11 9101025262008 Toksik Kimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 8
12 9101025282012 Gelişim Biyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
13 9101025301998 Bitkilerde Mineral Beslenme Fizyolojisi Seçmeli 2 0 4 8
14 9101025322008 Bitki Biyoteknolojisindeki Son Gelişmeler Seçmeli 2 0 0 8
15 9101025342008 Toksisite Testleri Seçmeli 2 0 2 8
16 9101025362001 Biyolojide Mimikri Seçmeli 2 0 0 8
17 9101025382002 Kıyısal Ekosistemler Seçmeli 2 0 2 8
18 9101025402009 Moleküler Genetikte Son Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 8
19 9101025421998 Aerobiyoloji Seçmeli 2 0 3 8
20 9101025442009 Bitki Sitolojisinde Yenilikler Seçmeli 3 0 0 8
21 9101025461998 Reptilia Biyolojisinden Seçme Konular Seçmeli 2 0 0 8
22 9101025482009 Tıbbi Bitkiler ve Biyolojik Aktiviteleri Seçmeli 3 0 0 8
23 9101025501998 İpekböceği Biyolojisi Seçmeli 2 0 2 8
24 9101025521998 Omurgalı Hemetolojisinden Seçme Konular Seçmeli 2 0 2 8
25 9101025542012 Genler, Mutasyonlar ve Hastalıklar Seçmeli 3 0 2 8
26 9101025561998 Toprak Algleri Seçmeli 2 0 2 8
27 9101025582002 Canlılarda Biyolüminesens Seçmeli 3 0 0 8
28 9101025601998 Ağaç Fizyolojisi Seçmeli 2 0 2 8
29 9101025621998 Türkiye Orman Vejetasyonunun Sintaksonomik Yapısı Seçmeli 2 0 0 8
30 9101025642004 Mikrobiyal Biyokütle ve Aktivite Ölçümleri İçin Yöntemler Seçmeli 2 0 2 8
31 9101025662004 Alg Kültür Yöntemleri Seçmeli 3 0 2 8
32 9101025681998 Türkiyedeki Sulak Alanlar ve Önemi Seçmeli 2 0 0 8
33 9101025742007 Bitki Tayin Esasları Seçmeli 2 0 2 8
34 9101025762009 Türkiye Herpetofaunası Seçmeli 3 0 0 8
35 9101025822003 İleri Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
36 9101025842000 Herptillerde İletişim Seçmeli 2 0 2 8
37 9101025862006 Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
38 9101025882003 Bakteriyal Toksinler ve Saptama Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
39 9101025922010 Fitohormonlar ve Abiyotik Stres Toleransında Rolleri Seçmeli 2 0 0 8
40 9101025942010 Metagenomiks Seçmeli 3 0 0 8
41 9101027242018 Kuşlarda Markalama Yöntemleri Seçmeli 2 0 2 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr