Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji - Zooloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Bilimsel yayın ve raporların okunması, anlaşılması ve değerlendirilmesine yönelik beceriler kazanmak
2Temel ve sistematik zooloji ile ülkemizin biyolojik çeşitliliğini saptama ve koruma, envanter geliştirme alanlarında mevcut bilgilerden yararlanarak kuramsal ve uygulanabilir açılımlar getirmek, bu açılımların geçerliliklerini gözlemler ve deneylerle araştırmak
3Arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarında gereken beceri ve deneyimi kazanmak.
4Araştırmalarda toplumsal ve evrensel değerleri, ülke gereksinimlerini ve çıkarlarını etik kurallar çerçevesinde gözetmek
5Kendi alanında kapsamlı lisansüstü tez hazırlayabilmek, özgün araştırma projeleri tasarlayabilmek ve uygulamaya koymak
6Alanıyla ilgili teknolojik gelişimleri izlemek ve teknolojik yenilikleri eğitim, tarım ve sanayi, sağlık ve çevre sorunlarının çözümü amacıyla kullanabilmek
7Farklı disiplinlerdeki araştırmacılarla birlikte çalışmalar yapabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY-SG-YL-G Biyoloji Seçmeli Grup Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 22
2 9101025512018 Bilimsel Yöntem ve Bilimsel Etik Zorunlu 2 0 0 6
3 9101025032013 Taksonomik Zoolojinin Prensip ve Metotları Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BİY-SG-YL-B Biyoloji Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Biyoloji Seçmeli Grup Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101025131998 Hayvansal Hücre ve Doku Kültürü Seçmeli 2 0 4 8
2 9101025191998 Omurgasız Endokrinolojisinden Seçme Konular I Seçmeli 2 0 0 7
3 9101025211998 Protozooloji I Seçmeli 2 0 4 10
4 9101025472001 Davranışın Temel Öğeleri Seçmeli 2 0 0 7
5 9101025611998 Kuşların Ekolojisi Seçmeli 2 0 2 8
6 9101025632018 Böcek Gelişmesinde Büyüme Regülatörleri Seçmeli 2 2 3 8
7 9101025651998 Osteolojiden Seçme Konular Seçmeli 2 0 4 10
8 9101025671998 Zehirli Hayvanlarda Savunma ve Saldırı Davranışları Seçmeli 3 0 0 8
9 9101025712013 Hayvan Dokularında Hücre Ölümü Seçmeli 3 0 0 8
10 9101025752003 Hayvanlarda Renklenme Seçmeli 3 0 0 8
11 9101025772009 Hayvan Kromozomlarıyla Çalışma Yöntemleri Seçmeli 2 0 2 8
12 9101025812013 Omurgalı Popülasyonlarında Örnekleme ve İzleme Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
13 9101025832003 Temel Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
14 9101025992011 İleri Entomoloji Seçmeli 3 0 0 8
15 9101027012014 Hayvan Gelişiminde Hücresel Sinyalleşme Ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 8
16 9101027092018 Biyolojik Araştırmalarda Veri Yönetimi ve Temel İstatistiksel Analizler Seçmeli 2 2 3 8
17 9101027172018 Türkiye Su Kuşları Seçmeli 2 0 2 8
Biyoloji Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101025042006 Biyologlar için Fotoğraf Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
2 9101025181998 Böcek Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
3 9101025201998 Omurgalı Endokrinolojisinden Seçme Konular II Seçmeli 2 0 0 8
4 9101025242008 Böcek Hormonları Seçmeli 3 0 0 8
5 9101025262008 Toksik Kimyasalların Etki Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 8
6 9101025362001 Biyolojide Mimikri Seçmeli 2 0 0 8
7 9101025461998 Reptilia Biyolojisinden Seçme Konular Seçmeli 2 0 0 8
8 9101025501998 İpekböceği Biyolojisi Seçmeli 2 0 2 8
9 9101025521998 Omurgalı Hemetolojisinden Seçme Konular Seçmeli 2 0 2 8
10 9101025681998 Türkiyedeki Sulak Alanlar ve Önemi Seçmeli 2 0 0 8
11 9101025762009 Türkiye Herpetofaunası Seçmeli 3 0 0 8
12 9101025822003 İleri Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9101025842000 Herptillerde İletişim Seçmeli 2 0 2 8
14 9101025962014 Hücre Ölümü Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 2 0 10
15 9101027062015 Yaban Hayatı Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 7
16 9101027082015 Doğada Yaşamda Kalma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
17 9101027102018 Zoolojide İleri Mikroskobik Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 3 0 9
18 9101027122015 Zooterapi Seçmeli 3 0 0 8
19 9101027242018 Kuşlarda Markalama Yöntemleri Seçmeli 2 0 2 8
20 9101027262019 Adli Entomolojiden Seçme Konular Seçmeli 3 0 0 0
21 9101027282019 Mikromemeli Paleontolojisi ve Çalışma Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr