Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Elektrik veya Elektronik Yüksek Mühendisi Diploması
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait zorunlu ve seçmeli derslere kayıtlanır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
VESTEL;TÜBİTAK; Çeşitli Üniversitelerde Öğretim Elemanı / Doktora Programına Devam;
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders sınavları ve değerlendirme MADDE 13 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. (2) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Öğrencinin yazıldığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az %80 oranında devam etmesi gerekir. (3) Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir. (4) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıt yaptırabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Öğrenci kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplam en az 21 kredilik dersi o programda belirtilen dört yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir. (5) Bir doktora veya sanatta yeterlik dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ı toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 75 olması gerekir. (6) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ancak, yüksek lisans mezunu olan bir doktora öğrencisinin kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 21 kredilik dersin sınavlarını dördüncü yarıyılın sonuna kadar, lisans mezunu olan bir doktora öğrencisinin ise kayıtlı bulunduğu programın gerektirdiği en az 42 kredilik dersin sınavlarını altıncı yarıyılın sonuna kadar başarmış olması gerekir. Aksi halde öğrencinin ilgili öğretim programından kaydı silinir. (7) Lisansüstü derslerin sınav notları, 100 tam not üzerinden belirlenir. Ancak, istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesinin harfli not sistemine veya tam puan 4 esasına göre eşdeğerliği aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir: Tam Not 100 Esasına Göre Kazanılan Not Harfli Not Sistemine Göre Karşılığı Tam Puan 4,00 Esasına Göre Katsayı 90-100 AA 4,00; 85-89 BA 3,50; 80-84 BB 3,00; 75-79 CB 2,50; 70-74 CC 2,00; 65-69 DC 1,50; 64-0 FF 0,00; (8) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken DZ (devamsızlık), kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarılı olma hali OL (olumlu), başarısızlık hali OZ (olumsuz), tezi tamamlayarak sınavında başarılı olma hali BŞ (başarılı) işaretiyle belirtilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 35100. Program Başkanı: Prof.Dr. İbrahim Avgın, Sekreterlik Tel: 0 232 388 6024; Koordinatör: Prof.Dr. İrfan Alan, Sekreterlik Tel: 0 232 388 6024
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri ve laboratuvarları mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları, dahil olunana projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin ileri araştırmada kullanma becerisi
2Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4Bağımsız araştırma planlama ve detaylandırarak yapabilme becerisi
5Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EEM-SG-YL-G Elektrik-Elektronik Müh. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 15
2 9103025172013 Türkçe Olasılık Teorisi Zorunlu 3 0 0 7
3 9103025072003 Türkçe Sistem Teorisi Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EEM-SG-YL-B Elektrik-Elektronik Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Elektrik-Elektronik Müh. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103025032014 Türkçe İleri Elektrik Makinaları Teorisi Seçmeli 3 0 0 0
2 9103025092007 Türkçe Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 7
3 9103025191998 Türkçe Modern Fizik ve Atomun Elektronik Yapısı Seçmeli 3 0 0 7
4 9103025272000 Türkçe AC Makinaların Elektromanyetik Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
5 9103025272014 AC Makinaların Elektromanyetik Tasarımı Seçmeli 3 0 0 0
6 9103025292003 İleri Elektromanyetik I Seçmeli 3 0 0 8
7 9103025372006 Türkçe Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Seçmeli 3 0 0 7
8 9103025372014 Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Sistemleri Seçmeli 3 0 0 0
9 9103025392006 Türkçe Çoklu Çözünürlüklü İşaret İşleme Seçmeli 3 0 0 8
10 9103025412007 Türkçe Güç Sistemleri İçin Bilgisayar Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
11 9103025412014 Güç Sistemleri İçin Bilgisayar Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
12 9103025432009 Türkçe Güç Dönüştürücülerinin Dinamiği ve Kontrolü Seçmeli 3 0 0 8
13 9103025452009 İngilizce İnce Film Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 7
14 9103025592011 Türkçe Görüntü İşleme Seçmeli 3 0 0 8
15 9103025632014 Doğrusal Olmayan Kontrol Seçmeli 3 0 0 0
16 9103025652014 Optimal Kontrol Seçmeli 3 0 0 0
Elektrik-Elektronik Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103025022006 İngilizce İleri Güç Elektroniği Seçmeli 3 0 0 8
2 9103025062000 Türkçe İleri Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9103025082005 Türkçe Bulanık Mantık ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
4 9103025102010 Türkçe İleri Mühendislik Matematiği Seçmeli 3 0 0 8
5 9103025241998 Türkçe Optiğin Teorileri Seçmeli 3 0 0 8
6 9103025262006 Türkçe Kablosuz İletişim Seçmeli 3 0 0 8
7 9103025302004 Türkçe Tümleşik Sistem Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
8 9103025342006 Türkçe AC Makinaların ve Sürücülerin Dinamiği Seçmeli 3 0 0 8
9 9103025362000 İngilizce İleri Otomasyon ve Robotlar Seçmeli 3 0 0 8
10 9103025442005 Türkçe Anahtarlamalı Güç Kaynakları Seçmeli 3 0 0 8
11 9103025462006 Türkçe Maddenin Optik Özellikleri Seçmeli 3 0 0 8
12 9103025502006 Türkçe Manyetizma ve Manyetik Malzemeler Seçmeli 3 0 0 8
13 9103025542007 Türkçe Biyomedikal Sinyal Analizi Seçmeli 3 0 0 8
14 9103025562009 Türkçe Enterkonnekte Sistemde Dağınık Güç Üretimi Seçmeli 3 0 0 8
15 9103025582009 İngilizce Nanoyapılar ve Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
16 9103025622011 Türkçe Optik Haberleşme Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr