Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği - Gıda Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 1981 yılında başlamış olup 1982 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşu ile birlikte hem yüksek lisans hem de doktora eğitim programları devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programında, Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan (toplam 120 AKTS) öğrenciler Gıda Yüksek Mühendisi derecesini alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ile öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Kabul ve kayıt koşulları ile ilgili detaylı bilgi http://fenbilimleri.ege.edu.tr/index.php/yonetmelik/ adresinde yer almaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.5 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin ilgili maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri (Beslenme, Gıda Kalite Kontrol, Gıda Kimyası ve Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalları) ve Gıda Teknolojisi (Biyoteknoloji, Et Teknolojisi, Gıdaların Ambalajlanması, Gıda Ekonomisi ve Endüstri İşletmeciliği, Hububat İşleme ve Mühendisliği, Meyve Sebze İşleme ve Mühendisliği, Süt İşleme ve Mühendisliği, Temel İşlemler, Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalları) Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Yüksek lisans programları bu bilim dallarından her birinde bağımsız olarak yürütülmektedir. Yüksek lisans programının amacı, Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans programında alınması zorunlu olan derslerin yanı sıra seçmeli olarak alınan dersler bulunmaktadır. Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer Yükseköğretim Kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Şebnem TAVMAN Tel :+90 232 388 23 95 E-mail :sebnem.tavman@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU Tel :+90 232 388 40 00/3001 E-mail :meltem.serdaroglu@ege.edu.tr AKTS Yardımcı Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. . Özlem ESMER, Yrd. Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU Tel :+90 232 388 40 00/3020 E-mail :ozlem.kizilirmak@ege.edu.tr, seher.kumcuoglu@ege.edu.tr Adres Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova Izmir 35100 Bornova, Izmir, TÜRKİYE Tel : +90 232 388 23 95 Fax : +90 232 342 75 92 E-Mail : gidasek@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimleri (Beslenme, Gıda Kalite Kontrol, Gıda Kimyası ve Gıda Mikrobiyolojisi Bilim Dalları) ve Gıda Teknolojisi (Biyoteknoloji, Et Teknolojisi, Gıdaların Ambalajlanması, Gıda Ekonomisi ve Endüstri İşletmeciliği, Hububat İşleme ve Mühendisliği, Meyve Sebze İşleme ve Mühendisliği, Süt İşleme ve Mühendisliği, Temel İşlemler, Yağ İşleme ve Mühendisliği Bilim Dalları) Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bu iki Anabilim Dalında toplam 15 Profesör, 7 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gıda Mühendisliği bölümü bünyesinde araştırma ve uygulamaya yönelik toplam 19 adet araştırma ve 10 adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde 74 adet, internet erişimli bilgisayarın bulunduğu 2 bilgisayar laboratuvarı öğrencilere dersleri ve araştırmaları kapsamında hizmet vermektedir.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
3Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için, bağımsız çalışarak ve sorumluluk alarak stratejik çözümler üretebilmek.
4Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
5En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek, yabancı dildeki yayınları kullanarak ödev ve/veya sunum hazırlayabilmek.
6Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.
7Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
8Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
9Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMÜ-SG-YL-G Gıda Müh. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
2 9103035812018 Türkçe Gıda Mühendisleri için Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 6
3 9103035132011 Türkçe Gıdalarda Isısal İşlemler Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GMÜ-2014SG-YL-2 GMÜ-2014SG-YL-2 Seçmeli - - - 16
2 9103035042014 Türkçe Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 8
3 FENYLSEM Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Gıda Müh. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103035032010 Türkçe Gıda İşlemenin Biyoaktif Gıda Bileşenleri Üzerine Etkisi Seçmeli 3 0 0 8
2 9103035052014 Türkçe Organik Gıdaların İşlenmesi Seçmeli 2 0 0 8
3 9103035072017 Kas ve Et Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 8
4 9103035091998 Türkçe Kanatlı Et Teknolojisi Seçmeli 2 3 0 8
5 9103035112014 Türkçe Gıdaların Biyoaktif Bileşiklerce Zenginleştirilmesi Seçmeli 2 0 0 8
6 9103035152001 Türkçe Meyve-Sebze İşleme Sanayiindeki Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
7 9103035171998 Türkçe Gıdalarda ve Gıda Sanayiinde Su Seçmeli 2 0 0 7
8 9103035212014 Türkçe Gıda Mühendisliğinde Ayırma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
9 9103035232014 Türkçe Et İşlemede Yeni Teknikler Seçmeli 2 0 0 8
10 9103035252016 Türkçe Uygulamalı Protein Mühendisliği Seçmeli 2 4 0 8
11 9103035271998 Türkçe Gıda Maddelerinde Kontaminantlar Seçmeli 2 0 0 7
12 9103035291998 Türkçe Gıda Sanayiinde Şelatlar, Antimikrobiyal ve Antioksidan Maddeler Seçmeli 2 0 0 7
13 9103035312014 Türkçe Hububatları Öğütme Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 8
14 9103035332007 Türkçe İleri Isı Transferi Seçmeli 3 0 0 8
15 9103035432017 Türkçe Gıda Sanayiinde Enerji Seçmeli 3 0 0 8
16 9103035532005 Türkçe Bitkisel Yağ Üretim Tekniklerindeki Gelişmeler ve Kalite Kontrol Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
17 9103035552005 İngilizce Mikrobiyal Polisakkaritler Seçmeli 2 0 0 7
18 9103035572011 Türkçe Şarap Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
19 9103035612007 Türkçe Gıda İşlemede Nümerik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 8
20 9103035632016 Türkçe Yeni Süt Ürünleri Geliştirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
21 9103035652014 Türkçe Gıdaların Reolojik Özellikleri Seçmeli 3 0 0 8
22 9103035712010 Türkçe Geleceğin Gıdaları Seçmeli 2 0 0 8
23 9103035732011 Türkçe Fonksiyonel Gıda Biliminde Nanoteknoloji Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 8
24 9103035752013 Türkçe Sofralık Zeytin Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 7
25 9103035772013 Türkçe Gıda Ambalaj Etkileşimleri Seçmeli 2 0 0 7
26 9103035792015 Türkçe Gıda Mikolojisi Seçmeli 3 0 0 8
27 9103035832016 Türkçe Probiyotikler Seçmeli 2 0 0 8
GMÜ-2014SG-YL-2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103035062014 Türkçe Meyve Sebze İşlemede Isıl Olmayan Teknolojiler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9103035082017 Türkçe Yumurta ve Yumurta İşleme Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9103035102010 Türkçe Gıda Zehirlenmeleri ve Enfeksiyonları Seçmeli 2 0 0 8
4 9103035121998 Türkçe Duyusal Test Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
5 9103035162019 Protein Structure-Bioinformatic and Experimental Methods Seçmeli 2 0 0 0
6 9103035201998 Türkçe Gıdaları Soğukta ve Dondurarak Muhafaza Teknikleri Seçmeli 2 0 0 8
7 9103035221998 Türkçe Meyve Sebze Ürünlerinde Özel İşlermler Seçmeli 2 0 0 8
8 9103035302017 Türkçe Kurutma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
9 9103035341998 Türkçe Gıda Bileşenlerinin İnteraksiyon Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 8
10 9103035382002 Türkçe Gıda Analiz Laboratuvarlarında Kalite Sağlama İlkeleri Seçmeli 2 0 0 8
11 9103035421998 Türkçe Peynir Kusurları ve Önleme Yolları Seçmeli 2 0 0 8
12 9103035461998 Türkçe Gıda Sanayiinde Su Arıtma Sistemleri Seçmeli 2 0 0 8
13 9103035502005 Türkçe Derinyağda Kızartma İşlemi ve Oksidasyon Seçmeli 2 0 0 8
14 9103035522005 Türkçe Zeytinyağı Kimyası ve Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 8
15 9103035562005 Türkçe Gıda İşlemede Analiz ve Modelleme Seçmeli 3 0 0 8
16 9103035582006 Türkçe Gıda Mühendisliğinde Elektriksel Isıtma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
17 9103035602006 Türkçe Turşu ve Sirke Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
18 9103035622018 Türkçe Gıda Sanayinde Teknik Problem Çözme Seçmeli 3 0 0 8
19 9103035662010 Türkçe Besleyici ve Sağlıklı Gıda Tasarımı Seçmeli 2 0 0 8
20 9103035682010 Türkçe Gıda Ambalajlama Teknolojilerinde Yeni Eğilimler Seçmeli 2 0 0 8
21 9103035702010 Türkçe Meyve ve Sebzelerde Isıl İşlem Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 8
22 9103035742011 Türkçe Yüksek Alkollü İçkiler Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
23 9103035762011 Türkçe Gıda Biyoteknolojisinde İmmobilize Hücre ve Enzim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 8
24 9103035782015 Türkçe Güncel Gıda İşleme Teknolojilerinde Mühendislik Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 8
25 9103035802015 Türkçe Fermente Gıdaların Mikrobiyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
26 9103035822015 Türkçe Et Ürünleri Formülasyonlarında Yenilikçi Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 8
27 9103035842016 Türkçe İleri Gıda Mikrobiyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
28 9103035862016 Türkçe Gıda Sanayi Atıklarının Biyoteknolojik Değerlendirme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
29 9103035882018 Foodomics Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr