Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği - İnşaat Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına öğrenci almaya 1996-1997 öğretim yılında başlamış olup ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece
İnşaat Yüksek Mühendisliği
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program altı daldan oluşmaktadır: Konstrüksüyon , Hidrolik, Jeoteknik, Yapı Malzemeleri ve Yapı Yönetimi. Danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bazı öğrenciler Doktora Programlarına devam etmekte, diğerleri ise çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar. Özellikle, 2001-2005 yılları arasında mezun olan bir çok öğrenci Doktora Programlarını tamamlamış ve Akademisyen olarak çeşitli üniversitelerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her dersin bir Ara Sınavı (Vize sınavı) vardır. Öğrenciler Uygulamalı Derslerin %80’ine, Teorik Derslerin %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin başarı puanı, Ara Sınav (Vize) puanının %40ı ve Final Sınav Puanının %60’ı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Bornova, İzmir. Program Başkanı: Prof. Kambiz RAMYAR AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Ninel Alver
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Yapı, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Hidrolik bilim dalları laboratuvarları mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları, dahil olunana projelerden gelen maddi destek ile sürdürülmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliklerine dayalı olarak, inşaat mühendisliğinin bir alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak
3Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek
5Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
6Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
7Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek
8Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
9Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
10En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
11Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
12Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
13Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
14Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 iNŞ.İNŞ.MÜH.YL.SDG1 İNŞ. MÜH. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SDG1 Seçmeli - - - 22
2 9103047072018 Türkçe İnşaat Mühendisliğinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
3 9103045292018 Türkçe Uygulamalı Mühendislik Matematiği Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 iNŞ.İNŞ.MÜH.YL.SDG2 İNŞ. MÜH. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SDG2 Seçmeli - - - 24
2 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
İNŞ. MÜH. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103045012013 Türkçe Serim Analizi I Seçmeli 3 0 0 8
2 9103045032013 Türkçe CBS ile İleri Hidrolojik Modelleme Seçmeli 3 0 0 8
3 9103045131998 Türkçe Bilgisayar Destekli Hidrolik Seçmeli 3 1 0 8
4 9103045152013 Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
5 9103045352007 Türkçe Konut Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
6 9103045412019 Türkçe İnşaat Sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
7 9103045492002 Türkçe Fiziksel Hidrolik Modeller Seçmeli 3 1 0 8
8 9103045632014 Türkçe Trafik Akım Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9103045652016 Türkçe İnşaat Mühendisliğinde Kompozit Malzemeler Seçmeli 3 0 0 8
10 9103045712007 Türkçe Baraj Planlama ve Tasarımı I Seçmeli 3 0 0 8
11 9103045732013 Türkçe Bitümlü Malzemeler Seçmeli 3 0 0 8
12 9103045752009 Türkçe Toplu Taşıma Seçmeli 3 0 0 8
13 9103045832012 Türkçe Binalarda enerji verimliliği - Isı yalıtımı ve hesaplama metotları Seçmeli 3 0 0 8
14 9103045852017 Türkçe İleri Mukavemet Seçmeli 3 0 0 8
15 9103045992016 İngilizce Construction Safety Seçmeli 3 0 0 8
16 9103047012015 Sediment Taşınımı Seçmeli 3 0 0 8
17 9103047032015 Türkçe Trafik Tekniği ve Etütleri Seçmeli 3 0 0 8
İNŞ. MÜH. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103045022013 Türkçe Serimlerle Proje Yönetimi Seçmeli 4 0 0 8
2 9103045062013 Türkçe Hareketli Taban Hidroliği Seçmeli 3 0 0 8
3 9103045102013 Türkçe Fiziksel Hidroloji Seçmeli 3 0 0 8
4 9103045282019 Asfalt Kaplama Tasarımı Seçmeli 3 0 0 0
5 9103045662004 Türkçe Ulaştırma Modelleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9103045702007 Biriktirme Haznelerinin Tasarımı ve İşletilmesi Seçmeli 3 0 0 8
7 9103045722007 Türkçe Baraj Planlama ve Tasarımı II Seçmeli 3 0 0 8
8 9103045742007 Türkçe Enerji Etkin Tasarım Seçmeli 3 0 0 8
9 9103045782007 Türkçe Yapı İşletmesinde Özel Konular Seçmeli 3 0 0 8
10 9103045802012 Türkçe Otoyolların Geometrik Planlaması Seçmeli 3 0 0 8
11 9103045822016 Türkçe İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi(Quality Management In Construction Projects) Seçmeli 3 0 0 8
12 9103045862011 Stokastik Hidroloji Seçmeli 3 0 0 8
13 9103045902014 İngilizce Performansa Dayalı Sismik Tasarım Seçmeli 3 0 0 8
14 9103045922014 Türkçe Yapısal Kontrol Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
15 9103045942014 İngilizce Katı Mekaniği Seçmeli 3 0 0 8
16 9103045962014 Türkçe Su Kuvveti Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 8
17 9103045982014 Türkçe İleri Akışkanlar Mekaniği Seçmeli 3 0 0 8
18 9103047022015 İngilizce Ulaşım Planlaması Seçmeli 3 0 0 8
19 9103047042016 İngilizce Project Management in Construction Industry Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr