Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1968 yılında başlatılmış ve Fakülte içinde yapılandırımıştır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 1982 yılında kurulmasıyla lisansüstü programlar Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde oluşturulmuştur.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar "kimya mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi" alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Ancak,YDS sınavından en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 ( 100 üzerinden en az 75) olması, gerekir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Programın normal süresi 4 yarıyıldır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kimya Mühendisliği alanında yer alan Temel İşlemler ve Termodinamik, Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Teknolojiler anabilim dallarına bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans Programı bu dallardan herbirinde yürütülmektedir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibi programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Yüksek Lisans programında Mühendislik Matematiği dersi zorunlu ders olarak yer almaktadır ve programa kabul edilen bütün öğrenciler bu dersi almaktadır. Seçmeli dersler için kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan polimer, çevre, reaksiyon mühendisliği ve kataliz, yüzey olayları, ayırma işlemleri gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak Danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak ta belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans derecesi alan mezunlarımız Kimya Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir. Mezunlar ; Petrokimya,Tıbbi ve Tarımsal İlaç, Boya ve Mürekkep, Deterjan ve Sabun, Kozmetik ,Deri ve Tekstil, Akaryakıt ve Madeni Yağlar, Gıda ve Kimyasal Madde Ü retimi ve benzeri iş alanlarında Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama alanlarında yüksek kimya mühendis olarak ve yönetici olarak görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 4.00 üzerinden 2.00 (100 üzerinden en az 70) olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI Tel : 0-232-388 76 00 Faks : 0-232-388 77 76 E-mail : serife.helvaci@ege.edu.tr ; infochemeng@mail.ege.edu.tr AKTS /DE Koordinatörü Prof. Dr. Süheyda ATALAY Tel : 0-232 -388 00 16 E-mail : suheyda.atalay@ege.edu.tr Adres: Ege Universitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova- Izmir
Bölüm Olanakları
Son yıllarda önemli katılımlarla öğretim üyesi zenginleşen bölümde halen 15 Profesör, 2 Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 4'ü doktoralı olmak üzere 15 Araştırma Görevlisi, 2 Uzman, 8 Teknik Personel görev yapmaktadır. Kimya ve Enstrümental Analiz laboratuvarlarının yanısıra Kimya Mühendisliği uygulamalarını tanıtan küçük ölçekte deney sistemlerinin yer aldığı Kimya Mühendisliği Laboratuvarları ve pilot tesisi bulunmaktadır. Bölümde eğitim amacıyla kullanılan bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümde gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri; ayırma işlemleri, atık giderilmesi, biyosufaktantlar, heterojen kataliz, üretim teknolojileri, polimerler, kozmetik, süreç dinamiği ve benzetim gibi konularda büyük bir çeşitlilik gösterir. Kimya Mühendisliği Bölümü, ilk olarak 2003-2004 Akademik Yılında Pilot Proje kapsamında Erasmus programına katılmıştır. Türkiye’nin ilk Erasmus öğrencileri Kimya Mühendisliği Bölümünden Portekiz, Porto Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne gönderilmiştir. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 20 lisans ve 5 lisans üstü öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Program Çıktıları
1Kazanılan matematik, fen ve mühendislik bilgilerini genişlemesine ve derinlemesine kullanarak Kimya Mühendisliği alanındaki problemleri kurgulayabilme.
2Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulayabilme.
3Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları yeni ve/veya özgün, fikir ve yöntemler geliştirerek tasarlama, uygulama ve yorumlama becerisi.
4Kimya Mühendisliği ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
5Bilimsel araştırmalarda karşılaşılan karmaşık durumları çözümleme ve yorumlama becerisi.
6Alanındaki bilgileri izleyerek, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Kimya Mühendisliği alanı veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
7Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik uygulamalarının sağlık, güvenlik, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama, değerlendirme ve katkı koyabilme becerisi.
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme becerisi.
9Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
10Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma becerisi.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103055011998 Applied Engineering Mathematics Zorunlu 3 0 0 6
2 KMÜ-SG-YL-G Kimya Müh. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 24
3 9103055592018 Research and Publication Ethics with Scientific Research Methods Zorunlu 3 0 0 0
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 KMÜ-SG-YL-B Kimya Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 6
3 9103055042018 Statistical Methods in Experimental Design Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 4 0 0 38
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Kimya Müh. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103055032011 Momentum, Heat and Mass Transfer Seçmeli 3 0 0 8
2 9103055091998 Transport Processes in Heterogeneous Reactors Seçmeli 3 0 0 8
3 9103055111998 Polymer Chemistry and Technology I Seçmeli 3 0 0 8
4 9103055171998 Optimization of Chemical Processes Seçmeli 3 0 0 8
5 9103055191998 Optimization in Chemical Reactors Seçmeli 3 0 0 8
6 9103055211998 Principles of Heterogeneous Catalysis Seçmeli 3 0 0 8
7 9103055231998 Convective Heat Transfer Seçmeli 3 0 0 8
8 9103055251999 Interfacial Thermodynamics Seçmeli 3 0 0 8
9 9103055271999 Surface Active Agents and Interfacial Phenomena Seçmeli 3 0 0 8
10 9103055291999 Rheology of Nonnewtonian Fluids Seçmeli 3 0 0 8
11 9103055332000 Water and Wastewater Treatment by Ion Exchange Seçmeli 3 0 0 8
12 9103055352002 Chemical Processing of Organic Waste Treatment Seçmeli 3 0 0 8
13 9103055372002 Water Chemical and Water Technological Colloquium I Seçmeli 3 0 0 8
14 9103055412002 Properties and Behavior of Particulate Systems Seçmeli 3 0 0 8
15 9103055472008 Adsorption Behavior of Solid Surfaces Seçmeli 3 0 0 8
16 9103055492009 Process Integration and Pinch Analysis Seçmeli 3 0 0 8
17 9103055512009 MATLAB for Graduate Studies Seçmeli 3 0 0 8
18 9103055532010 Bio Nano Composites Seçmeli 3 0 0 8
19 9103055552010 Biosorption in Environmental Pollution Seçmeli 3 0 0 8
20 9103055572012 Charge Transport Phenomena Seçmeli 3 0 0 8
21 9103055612017 Catalyst Deactivation Seçmeli 3 0 0 8
Kimya Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103055061998 Computer Aided Chemical Engineering Design Seçmeli 3 0 0 8
2 9103055081998 Kinetics of Chemical Processes Seçmeli 3 0 0 8
3 9103055141998 Utility Systems in Chemical Processes Seçmeli 3 0 0 8
4 9103055201999 Emulsions Seçmeli 3 0 0 8
5 9103055221999 Microencapsulation and Controlled Release Phenomena Seçmeli 3 0 0 8
6 9103055241999 Detergency Seçmeli 3 0 0 8
7 9103055282000 Modelling and Scheduling Problems of Batch Process Seçmeli 3 0 0 8
8 9103055302002 Water Chemical and Water Technological Colloquium II Seçmeli 3 0 0 8
9 9103055322002 Treatment of Aqueous Solutions by Membrane-Separation Technology Seçmeli 3 0 0 8
10 9103055342002 Particle Transport Seçmeli 3 0 0 8
11 9103055362002 Chemical Processing of Polymer Waste Recycling Seçmeli 3 0 0 8
12 9103055422004 Exergy Analysis and Applications for Chemical Processes Seçmeli 3 0 0 8
13 9103055442004 Engineering Thermoplastics Seçmeli 3 0 0 8
14 9103055462005 Modification of Clays through Physicochemical Methods Seçmeli 3 0 0 8
15 9103055482005 Modeling of Two Phase Flow Seçmeli 3 0 0 8
16 9103055502005 Design of Membrane Reactors Seçmeli 3 0 0 8
17 9103055542007 Advanced Topics in NLP Seçmeli 3 0 0 8
18 9103055562009 Biological Denitrification Seçmeli 3 0 0 8
19 9103055582017 Principles and Applications of Membrane Emulsification Seçmeli 3 0 0 8
20 9103055602017 Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysts Seçmeli 3 0 0 8
21 9103055622018 Extraction and Encapsulation of Bioactive Compounds Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr