Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrenimine Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulduğu 1982 yılında başlamış ve halen Yüksek Lisans ve Doktora programlarını bu Enstitüye bağlı olarak “Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı” adı altında sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Mühendis
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS ve YÖKDİL sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı: “Tekstil Bilimleri” ve “Tekstil Teknolojisi” olmak üzere iki Bilim Dalına sahiptir. Öğrencilerin Yüksek Lisans Programına kabulü yukarıda belirtilen bilim dallarına göre ayrı ayrı yapılmaktadır. Şu anda Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrenci sayısı ……’dır. Güz yarı yılında 1’i zorunlu, 18’i seçmeli Bahar yarı yılında ise 1’i zorunlu, 14’ü seçmeli olmak üzere toplam 34 ders ve ayrıca her iki yarı yılda da 3 + 0 kredilik “Uzmanlık Alan Ders”leri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında: Tekstilde kullanılan çeşitli Lifler, İplikçilik, Dokuma, Örme, Dokusuz Yüzeyler, Terbiye, Konfeksiyon gibi klasik Tekstil mühendisliği konularının yanında; Teknik Tekstiller, Çok Fonksiyonlu, İnteraktif, Akıllı Tekstiller gibi ileri teknoloji ve bilgi yoğun dersler ve uygulamalar yanında Geri Dönüşüm (Recyling), Tasarım, Dizayn ve Tekstil İşletmeciliği ve Organizasyonu, Kalite Kontrol gibi çok çeşitli konular ele alınmaktadır. Böylece Yüksek Lisans öğrencilerinin Tekstil Mühendisliği ile ilgili çeşitli konularda uzmanlaşmaları, ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları, edindikleri bilgiler ve ileride kazanacakları deneyimler ile problem çözme yeteneğini kazanmaları hedeflenmektedir. Gerek zorunlu seminer dersi, gerekse alınan dersler kapsamında verilen ödevler ve bunların sınıflarda sunulması ve gerekse de tez savunmaları sırasındaki sunumlar ve bunlardan yararlanılarak yapılan yayınlar sayesinde öğrencilere çalışmalarını ve yenilikleri yazılı ve sözlü olarak sunma yeteneği kazandırılmaktadır. Öğrenciler yaptıkları çalışmalar ve programda yer alan sosyal içerikli dersler sayesinde çevre, sosyal sorumluluk ve etik gibi konularda farkında olmaları sağlanmaktadır. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı ile Avrupa’daki birçok Üniversite arasında, LLP – Erasmus Programı kapsamında, Lisansüstü öğrenci değişimi uygulanmaktadır. Anabilim Dalının Avrupa’daki 15 Üniversite ile LLP – Erasmus Program anlaşması bulunmaktadır. Anabilim Dalımızdan her yıl kontenjan dahilinde birkaç lisansüstü öğrencisi LLP – Erasmus Programı kapsamında 3 – 6’şar aylık süreler ile yurt dışındaki üniversitelere gönderilmektedir. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalında öğrenim gören Yüksek Lisans öğrencileri, Bölümün sahip olduğu tam entegre Uygulama İşletmesindeki ve çok iyi bir şekilde donatılmış durumda bulunan Ar-Ge laboratuarlarından yararlanmaktadır. E.Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü AUTEX (Assocition of Universities for Textiles) üyesidir. Bu birlik sayesinde Avrupa ve A.B.D.’den üye 31 üniversitedeki öğretim üyeleri, araştırmacılar ve öğrenciler ile kontak kurabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
E.Ü. Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalından bugüne kadar verilen mezun sayısı ……’dır. Bölümümüz Türkiye’deki ilk kurulmuş ve en iyi alt yapıya sahip olması bakımından yurdumuzda daha sonra kurulmuş bulunan ve bugün sayıları 13’ü bulan Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden birçok öğretim elemanına da Lisansüstü öğrenimi yaptırmıştır. Bölümden mezun olan Yüksek Lisans öğrencilerinin çoğunluğu Ege Üniversitesi ve Türkiye’deki birçok üniversitelerde akademik personel olarak görev yapmaktadır. Mezunların önemli bir bölümü ise yurt içi ve yurt dışındaki tekstil firmalarında, Ar-Ge merkezlerinde, Pazarlama – İhracat – İthalat firmalarında, TOBB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve DPT gibi kamu kuruluşlarında görevlerini başarı ile sürdürmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin bir yüksek lisans dersinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için, o ders için ön görülen devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir. Yüksek lisans dersinin başarı notu ara sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en 70 olması gerekmektedir. Lisansüstü derslerinin sınav notları 100 tam not üzerinden belirlenir. Ancak istendiği taktirde bir öğrencinin öğrenim durum belgesinin harfli not sistemine veya tam puan 4 esasına göre de eşdeğerliliği verilebilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Program Başkanı : Prof. Dr. E.Perrin AKÇAKOCA KUMBASAR AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Arzu MARMARALI
Bölüm Olanakları
Bölümde, 4500 m2 kapalı alan içinde, endüstriyel ölçülerde üretim yapabilen pek çok sayıda ve çeşitte tekstil makinesine sahip Uygula İşletmesi, pamuk ipliği, yün ipliği, dokuma hazırlık ve dokuma, örme, dokusuz yüzeyler, tekstil terbiyesi ve konfeksiyon olmak üzere yedi ayrı birimden oluşmaktadır. Bu birimlerde yer alan üretim araçları, öğrencilerin stajlarında, derslerinin uygulamalarında ve araştırma – geliştirme çalışmalarında kullanılmaktadır. Tekstil makinesi üreticileri ve sanayicilerimizin desteği ile makine parkı sürekli olarak yenilenmekte ve öğrencilerin piyasada kullanılan en ileri teknolojiye sahip makineleri görerek, bilerek ve en önemlisi kullanarak mezun olması mümkün olmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri Laboratuarlarında, öğrencilerin liften, kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin fiziksel özelliklerini ölçebileceği test cihazları bulunmaktadır. Fiziksel Tekstil Muayeneleri derslerinin uygulamalarının da yapıldığı laboratuarlar, bilimsel araştırmalar, öğrenci tezleri ve sanayiye yönelik analizler için kullanılmaktadır. Kimyasal Tekstil Muayeneleri laboratuarlarında, öğrencilerin liften kumaş ve giysiye kadar her türlü tekstil materyalinin kimyasal özelliklerini ölçebileceği test cihazları ve deney düzenekleri bulunmaktadır. Dört bölümden oluşan bu laboratuarlarda, ders uygulamalarının yanında öğrenci tezleri, bilimsel araştırmalar ve analizler için de kullanılmaktadır. Tekstil Uygulama İşletmesi içerisinde 4 adet terbiye laboratuarı bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda, çeşitli terbiye derslerinin uygulamaları yanında, bilimsel araştırmalar ve analizler için gerekli her türlü deney ve ölçümü yapmaya uygun donanım bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Tekstil Mühendisliği ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi birikimi sağlama ve bunları araştırma alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulamasında kullanabilme becerisi
2Bilgi birikimini ve problem çözme yeteneğini tekstil mühendisliği ve disiplinler arası alanlardaki çalışma ve araştırmalara uygulayabilme yeteneği
3Eldeki verilerle bir bilgiyi tanımlayabilme, tekstil mühendisliği ile ilgili sorunu anlayıp, tanımlama, çözüm önerileri getirebilme ve gerekiyorsa deneysel bir çalışma tasarlayabilme becerisi
4Çalışmalarında meslek, bilim ve sosyal etik kurallarının, çevre gibi toplumsal sorumlulukların farkında olması
5Elde edilen sonuç veya yenilikleri sözlü ve/veya yazılı olarak duyurulabilme ve sunabilme becerisi
6Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama, yenilikleri izleyip, çalışmalarında uygulama becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075692018 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 TMÜ-SG-YL-G Tekstil Müh. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 2 0 0 28
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TMÜ-SG-YL-B Tekstil Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
3 9103075021998 Türkçe Tekstilde Kullanılan Özel Lifler Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Tekstil Müh. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075112018 Haşıllama ve Haşıl Giderme Seçmeli 2 0 0 8
2 9103075172000 Türkçe Örmecilik Üretim ve Maliyet Hesapları Seçmeli 2 0 0 7
3 9103075272004 Türkçe Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi Seçmeli 2 1 0 8
4 9103075332018 Tekstilde Yenilikçi Tasarımlar Seçmeli 3 0 0 0
5 9103075372005 Türkçe Tekstilde Ekolojik ve Çevresel Perspektifler Seçmeli 3 0 0 8
6 9103075412008 Türkçe Tekstil Optiği Seçmeli 2 0 0 7
7 9103075452019 Bebek ve Çocuk Giyiminde Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 0 0
8 9103075472019 Türkçe Elektrolif Çekim Yöntemi ile Elde Edilen Fonksiyonel Malzemeler Seçmeli 3 0 0 8
9 9103075552010 Türkçe Özel Hayvansal Liflerin Özellikleri ve İplik Eğirme Prosesleri Seçmeli 3 0 0 8
10 9103075592012 Türkçe Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Seçmeli 3 0 0 8
11 9103075772018 Enerji Etkileşimli Tekstiller Seçmeli 3 0 0 8
12 9103075792018 Denim Terbiyesi ve Denim Yıkama Seçmeli 2 0 0 8
13 9103075832019 Textile Yarns Seçmeli 3 0 0 0
14 9103075952019 Türkçe Tekstil Malzemelerinde Karşılaşılan Kusurlar Seçmeli 2 0 0 8
Tekstil Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075121998 Türkçe Kaplama Teknolojisi ve Makinaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9103075141998 Türkçe Dikiş İpliklerinin ve Diğer Bazı Endüstriyel İpliklerin Üretim Teknikl Seçmeli 3 0 0 8
3 9103075162017 Türkçe Tekstil Terbiyesinde Enzimatik İşlemler Seçmeli 2 0 0 0
4 9103075181998 Türkçe Sentetik İplikler ve Üretimleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9103075302005 Türkçe Tekstil ve Konfeksiyonda Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
6 9103075322019 Türkçe Tekstilde Isıl Konfor Seçmeli 3 0 0 0
7 9103075342008 Türkçe Tekstil Mekaniği I Seçmeli 2 0 0 8
8 9103075362008 Türkçe Konfeksiyon İşletmelerinde Süreç Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
9 9103075382008 Türkçe Akıllı (Hafızalı) Polimerlerin Tekstilde Kullanımı Seçmeli 2 0 0 8
10 9103075402019 Türkçe Tekstil Boyacılığında Yeni Prosesler Seçmeli 3 0 0 0
11 9103075422010 Türkçe Kumaş Tutumu Objektif Ölçüm Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
12 9103075622014 Türkçe Tekstil Teknik İpliklerinin Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları Seçmeli 3 0 0 8
13 9103075642015 Türkçe Sürdürülebilir Tekstil Üretimi Seçmeli 2 0 0 0
14 9103075662017 Türkçe Hazır Giyim Sektöründe CAD-CAM Sistemlerindeki Güncel Gelişmeler Seçmeli 2 0 0 0
15 9103075682017 Türkçe Tekstilde İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 2 0 0 0
16 9103075702017 Türkçe İleri Dokuma Kumaş Yapılarının Üretim Teknikleri ve Özellikleri Seçmeli 3 0 0 0
17 9103075722017 Türkçe Koruyucu Tekstillerde Performans Testleri Seçmeli 2 0 0 0
18 9103075742017 İletken ve Yarı İletken Tekstiller ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
19 9103075762017 Türkçe Performans Giysilerinin Özellikleri ve Üretimi Seçmeli 2 0 0 0
20 9103075782017 Türkçe Tekstilde Biyopolimer Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
21 9103075802018 Türkçe Tekstil Endüstrisinin Ekolojik Ayak İzi Seçmeli 3 0 0 0
22 9103075822019 Türkçe Örme Kumaş Üretiminde Uygulamalı Süreç Analizi Seçmeli 2 2 0 0
23 9103075842019 Türkçe Üç Boyutlu Kumaş Üretim Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
24 9103075862019 Türkçe Saç Örgü Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
25 9103075902019 Fonksiyonel Bitim İşlemlerinde Son Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr