Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Mühendisliği - Tekstil Teknolojisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Tekstil Mühendisliği ile ilgili konularda uzmanlık düzeyinde bilgi birikimi sağlama ve bunları araştırma alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulamasında kullanabilme becerisi.
2Bilgi birikimini ve problem çözme yeteneğini tekstil mühendisliği ve disiplinler arası alanlardaki çalışma ve araştırmalara uygulayabilme yeteneği
3Eldeki verilerle bir bilgiyi tanımlayabilme, tekstil mühendisliği ile ilgili sorunu anlayıp, tanımlama, çözüm önerileri getirebilme ve gerekiyorsa deneysel bir çalışma tasarlayabilme becerisi
4Çalışmalarında meslek, bilim ve sosyal etik kurallarının, çevre gibi toplumsal sorumlulukların farkında olması
5Elde edilen sonuç veya yenilikleri sözlü ve/veya yazılı olarak duyurulabilme ve sunabilme becerisi.
6Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrama, yenilikleri izleyip, çalışmalarında uygulama becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075692018 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 TEKS-TEKNO-YL-SDG1 TEKS-TEKNO-YL-SDG1 Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TEKS-TEKNO-YL-SDG2 TEKS-TEKNO-YL-SDG2 Seçmeli - - - 16
3 9103075021998 Türkçe Tekstilde Kullanılan Özel Lifler Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
TEKS-TEKNO-YL-SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075012016 Türkçe Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinin Ekonomik ve Sosyal Boyutlarının Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
2 9103075172000 Türkçe Örmecilik Üretim ve Maliyet Hesapları Seçmeli 2 0 0 7
3 9103075272004 Türkçe Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi Seçmeli 2 1 0 8
4 9103075452019 Türkçe Bebek ve Çocuk Giyiminde Ürün Geliştirme Seçmeli 3 0 0 0
5 9103075552010 Türkçe Özel Hayvansal Liflerin Özellikleri ve İplik Eğirme Prosesleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9103075592012 Türkçe Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı Seçmeli 3 0 0 8
7 9103075652016 Türkçe Teknik Giysilerin Üretim Teknikleri Seçmeli 2 0 0 7
8 9103075672016 Türkçe İplik Teknolojisinde Güncel Gelişmeler ve Modernizasyon Seçmeli 3 0 0 8
9 9103075712017 Türkçe Cerrahi Giysilerin Tasarım ve Üretim Analizi Seçmeli 3 0 0 7
10 9103075732017 İplik Kalite Kontrol Teknikleri Seçmeli 2 1 0 8
11 9103075772018 Türkçe Enerji Etkileşimli Tekstiller Seçmeli 3 0 0 8
TEKS-TEKNO-YL-SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103075141998 Türkçe Dikiş İpliklerinin ve Diğer Bazı Endüstriyel İpliklerin Üretim Teknikl Seçmeli 3 0 0 8
2 9103075181998 Türkçe Sentetik İplikler ve Üretimleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9103075302005 Türkçe Tekstil ve Konfeksiyonda Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
4 9103075322019 Türkçe Tekstilde Isıl Konfor Seçmeli 3 0 0 0
5 9103075362008 Türkçe Konfeksiyon İşletmelerinde Süreç Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
6 9103075402019 Türkçe Tekstil Boyacılığında Yeni Prosesler Seçmeli 3 0 0 0
7 9103075622014 Türkçe Tekstil Teknik İpliklerinin Üretim Yöntemleri ve Uygulama Alanları Seçmeli 3 0 0 8
8 9103075642015 Türkçe Sürdürülebilir Tekstil Üretimi Seçmeli 2 0 0 8
9 9103075662017 Türkçe Hazır Giyim Sektöründe CAD-CAM Sistemlerindeki Güncel Gelişmeler Seçmeli 2 0 0 7
10 9103075682017 Türkçe Tekstilde İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 2 0 0 7
11 9103075702017 Türkçe İleri Dokuma Kumaş Yapılarının Üretim Teknikleri ve Özellikleri Seçmeli 3 0 0 8
12 9103075722017 Türkçe Koruyucu Tekstillerde Performans Testleri Seçmeli 2 0 0 7
13 9103075742017 İletken ve Yarı İletken Tekstiller ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
14 9103075762017 Türkçe Performans Giysilerinin Özellikleri ve Üretimi Seçmeli 2 0 0 7
15 9103075802018 Türkçe Tekstil Endüstrisinin Ekolojik Ayak İzi Seçmeli 3 0 0 8
16 9103075822019 Türkçe Örme Kumaş Üretiminde Uygulamalı Süreç Analizi Seçmeli 2 2 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr