Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Deri Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Deri Mühendisliği Bölümünün temeli 1981 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Deri ve Lif Teknolojisi Anabilimdalı’na dayanmaktadır ve bu anabilimdalında 1982/1983 eğitim ve öğretim yılından itibaren Deri Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü eğitime başlanmıştır. 1999 yılında “Deri Mühendisliği Bölümü” adı ile Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bu alanda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan Türkiye’nin ilk ve tek akademik kurumudur.
Kazanılan Derece
Deri Mühendisliği yüksek lisans derecesi öğretim planındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve çalışmış olduğu tez konusu ile ilgili gerçekleştirdiği tez çalışmasında ve savunma sınavında başarılı olmuş kişilere verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yüksek lisans programı kişilere bilgiye ulaşma, değerlendirme ve yorumlama becerisini vermeyi amaçlar. Aynı zamanda bu program ile deri mühendislerinin deri üretiminin farklı alanlarında hem teorik hem de pratik olarak bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Yüksek lisans dersleri ve konu başlıkları ham deri ve ham materyaller, işlenti kimyasalları, deri makinaları ve ekipmanları, deri ürünleri, deri kalite kontrol ve çevre alanlarında yoğunlaşmaktadır. Yüksek lisans tezlerinin konuları ise deri endüstrisi için yeni tekniklerin tespiti ve geliştirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile sanayiye yönelik projelerin yürütülmesini kapsamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan öğrenciler; -Deri fabrikalarında, -Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, -Deri konfeksiyon işletmelerinde, -Deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, -Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalarda, -Suni deri fabrikalarında, -Mağaza zincirleri ve markaların satın departmanlarında, -AR-GE kuruluşları ve Laboratuvarlarda, -Kamu kurum ve kuruluşlarında, -Sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir. Ayrıca akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yine de kısaca belirtecek olursak; yüksek lisans derslerinin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz döneminde tekrar kayıtlanabileceği gibi seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı, Prof.Dr. Behzat Oral BİTLİSLİ, AKTA Koordinatörü: Doç. Dr. Selime Menteş ÇOLAK Adres: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir, Türkiye Tel: 0232 311 26 44 Fax: 0232 342 53 76 e-mail: selime.mentes.colak@ege.edu.tr; deri@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde fiziksel test, kimyasal analiz, öğrenci uygulama, ayakkabı ve konfeksiyon, mikrobiyoloji, enstrümantal analiz, biyoteknoloji ve bilgisayar laboratuvarı olmak üzere toplam 8 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar lisans ve lisansüstü öğrenci uygulamaları ve eğitimi yanında sanayi problemlerine çözüm geliştirmeye yönelik hizmet için kullanılabilmektedir. Bu laboratuvarlarda ham deri, yarı mamul ve mamul deriler ile deri yardımcı kimyasallarına ait test ve analizler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra endüstriyel ölçekte deneme araştırma, uygulama ve üretim yapan 1240 m2 lik kapalı alana sahip araştırma ve uygulama işletmemizde temel makine parkuru da bulunmaktadır. Deri Mühendisliği Bölümünde akademik personel olarak 2016 yılı itibarı ile 6 profesör, 8 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 2 uzman görev yapmaktadır.

Program Çıktıları
1Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
2Matematik ve fen bilgilerini Deri Mühendisliği uzmanlık alanında kullanabilmek
3Deri Mühendisliği alanında edinilen bilgileri uzmanlık düzeyinde uygulayabilmek
4Deri Mühendisliği ile ilgili bilgileri, farklı alanlardan gelen bilgiler ile bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek, uzmanlık gerektiren problemleri bilimsel araştırma yöntemleri ile çözebilmek
5Deri Mühendisliği alanında bir denemeyi/projeyi bağımsız olarak tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve deney verilerini değerlendirebilmek.
6Deri Mühendisliği alanı ile ilgili konuları disiplin içi ve disiplinler arasında ilişkilendirmek.
7Bireysel çalışma becerisini kullanarak karşılaşılan karmaşık durumlarda strateji geliştirebilmek.
8Yönetsel beceriler gösterebilmek (liderlik, organizasyon, zaman ve risk yönetimi, kalite bilinci, verimlilik vb).
9Mesleki sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek, öğretebilmek ve denetleyebilmek.
10Deri Mühendisliği ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek, elde edilen sonuçları çevre, sağlık, verimlilik, kalite ve güvenlik süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
11Deri Mühendisliği araştırmaları için gerekli olan ileri teknikleri ve modern araçları kullanabilmek.
12Deri Mühendisliğine ait güncel çalışmaları, gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve dışındaki ulusal ve uluslararası gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli aktarabilmek.
13Deri Mühendisliği alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103085472018 Bilimsel Araştırma ve Etik Zorunlu 2 0 0 0
2 DMÜ-SG-YL-G Deri Müh. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 23
3 9103085332016 Dericilikte Yeni Teknikler I Zorunlu 2 0 0 7
Toplam 4 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DMÜ-SG-YL-B Deri Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Deri Müh. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103085032000 Tabaklama Mekanizmalarında Yeni Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
2 9103085052012 Kollojenli Materyalleri Değerlendirme Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
3 9103085072000 Ayakkabı Üretim Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 7
4 9103085092000 Lif Strüktürleri Seçmeli 2 0 0 7
5 9103085112000 Özel Efektli Deri Üretim Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
6 9103085132000 Özel Hayvansal Lifler ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 0 7
7 9103085152000 Spesifik Deri Üretim Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
8 9103085172001 Özel Amaçlı Yüzlük Deriler Üretim Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
9 9103085192001 Deri Sanayinde İleri Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
10 9103085212008 Deri Sanayinde Mikroorganizma Kontrolü-I Seçmeli 2 2 0 7
11 9103085232008 Deri Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi I Seçmeli 3 0 0 7
12 9103085252011 Deri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Seçmeli 2 2 0 7
13 9103085272008 Proje Hazırlama Tekniği Seçmeli 2 0 0 7
14 9103085292008 Bitkisel Tanenlerin Modifikasyonları I Seçmeli 2 2 0 7
15 9103085312010 Deri Sanayinde Mikrobiyolojik Analiz Teknikleri Seçmeli 2 0 2 7
16 9103085352010 Ayakkabı Tasarımı ve Istampa Çıkarma Teknikleri-I Seçmeli 2 2 0 7
17 9103085372011 Ayak Biyomekaniği ve Ayakkabı Ergonomisi-I Seçmeli 3 0 0 7
18 9103085392014 Deri Endüstrisinde Kapsülasyon Uygulamaları I Seçmeli 2 2 0 8
19 9103085412014 Deri Sanayi Atık Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Bertarafı Seçmeli 2 0 0 7
20 9103085432014 Deri Kusur ve Hataları I Seçmeli 3 0 0 7,50
21 9103085452016 Deri Mühendisliğinde Biyoproses Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
22 9103085492017 Deri Sanayi Polimer Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 7
Deri Müh. Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103085022016 Dericilikte Yeni Teknikler II Seçmeli 2 0 0 7
2 9103085062000 Ayakkabı Üretim Teknikleri II Seçmeli 3 0 0 8
3 9103085082000 Deri İşletmeleri Organizasyonu Seçmeli 2 0 0 8
4 9103085102001 Deri Standartları Seçmeli 2 0 0 8
5 9103085122001 İleri Finisaj Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
6 9103085142001 Ayakkabı Mühendislik Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
7 9103085162008 Deri Sanayinde Mikroorganizma Kontrolü-II Seçmeli 2 2 0 8
8 9103085182008 Deri Sanayi Atıkları ve Değerlendirilmesi II Seçmeli 3 0 0 8
9 9103085222008 Deri Endüstrisinde Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
10 9103085242008 Bitkisel Tanenlerin Modifikasyonları II Seçmeli 2 2 0 8
11 9103085262010 Ayakkabı Tasarımı ve Istampa Çıkarma Teknikleri-II Seçmeli 2 2 0 8
12 9103085282011 Ayak Biyomekaniği ve Ayakkabı Ergonomisi-II Seçmeli 3 0 0 8
13 9103085302011 Proje Yönetim Yazılımları ile Proje Yönetimi Seçmeli 2 2 0 8
14 9103085322012 Deride Mikrobiyolojik Hastalıklar Seçmeli 2 0 0 8
15 9103085342014 Deri Endüstrisinde Kapsülasyon Uygulamaları II Seçmeli 2 2 0 8
16 9103085362014 Deri Kusur ve Hataları II Seçmeli 3 0 0 7,50
17 9103085382016 Deri Sanayinda Enzim Üretimi ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 8
18 9103085402017 Polimerlerin Karakterizasyonu ve Analizi Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr