Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomühendislik Anabilim dalında, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Biyomühendislik alanında yüksek lisans derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyomühendislik yüksek lisans programının amacı, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilen, bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilen ya da bilimsel bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, özgün bir konuyu araştırabilen, kavrayabilen, tasarlayabilen, ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Biyomühendislik Bölümü yüksek lisans programlarını tamamlayan öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955 AKTS/DS Koordinatörü: Prof.Dr. Aynur GÜREL E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 3884955, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 3884955
Bölüm Olanakları
Biyomühendislik Bölümü’nde 31 akademik personel (11 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent, 8 doktora sonrası araştırmacı, 1 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi, 1 biyolog-doktor ve 1 sekreter) bulunmaktadır. Biyomühendislik Bölümü, aşağıdaki alanları kapsamaktadır: • Biyoproses Mühendisliği: Biyoproses Tasarımı, Biyokataliz, Biyoseparasyon. • Genetik Mühendisliği: Hücre ve Doku Kültürü Mühendisliği • Biyomedikal Mühendislik: Biyomedikal Tanı, Biyomedikal Terapi, Biyomekanik, Biyomateryaller • Moleküler Mühendislik: Protein Mühendisliği, Aktif Madde Tasarımı. • Biyoteknoloji: Endüstriyel Biyoteknoloji, Bitki ve Hayvan Biyoteknolojisi, Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarlar: • Bilgisayar Laboratuarı • Bitki Hücre ve Doku Kültürü Laboratuarı • Biyoenerji Laboratuarı • Biyoproses Laboratuarı • Doğal Ürün Araştırma Laboratuarı • Endüstriyel Mikrobiyoloji Laboratuarı • Hayvan Hücre ve Doku Mühendisliği Laboratuarı • Kanser Moleküler Biyolojisi Laboratuarı • Mikroalgal Teknoloji Laboratuarı • Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği • Plazma Tabanlı Teknoloji Laboratuarı • Süper Kritik Akışkan Teknolojileri • Mikroalgal Genetik Laboratuarı

Program Çıktıları
1Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanlarında, lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
2Biyomühendislik alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisini daha üst düzeyde geliştirebilme
3İleri mühendislik uygulamaları için güncel teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
4Biyomühendislik alanında uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
5Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanındaki bir soruna yönelik deney kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve sentez becerisine sahip olabilme
6Biyomühendislik alanındaki bilimsel çalışma sonuçlarını Ulusal ve Evrensel gelişmelere aktarabilme ve öncülük edebilme
7Ulusal gereksinimlere öncelik verebilme ve bu konulardaki gelişmeleri yakından izleyebilme
8Biyomühendislik ve Biyoteknoloji alanında bilimsel yenilik meydana getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyabilme
9Günümüz toplumumuzun farklı boyut ve sektörlerdeki sorunlarına çevre bilinci ile sürdürülebilir süreçler kapsamında özgün çözümler sunabilme
10Yaratıcı ve eleştirel düşünme, inisiyatif kullanabilme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak araştırıcı, üretici ve girişimci kapasiteye sahip olabilme
11Çağdaş, yenilikçi, katılımcı olabilme, kendini iyi ifade edebilme ve kalite ve kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olabilme
12Disipliniçi ve disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme, özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesinde liderlik yapabilme
13Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM-SG-YL-G Biyomühendislik Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 20
2 9103105012014 Biyomühendislik Temel Konuları I Zorunlu 4 0 0 10
3 9103105542018 Biyomühendislikte Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM-SG-YL-B Biyomühendislik Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 14
2 9103105022014 Biyomühendislik Temel Konuları II Zorunlu 4 0 0 10
3 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 5 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Biyomühendislik Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103105032014 Hücre Kültürü Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 9
2 9103105072014 Biyoproses Mühendisliği Seçmeli 3 0 0 9
3 9103105092014 Bitki Doku Kültürleri Aracılığı İle Stres Faktörlerine Dayanıklılık Seçmeli 2 0 0 8
4 9103105112014 Alg Üretim Sistemleri Seçmeli 3 0 0 9
5 9103105172014 Moleküler Hücre Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
6 9103105212014 Biyomekaniğin Temelleri Seçmeli 3 0 0 9
7 9103105232014 Membran-Nukleus İletim Ağı (Yollar) ve Hücre Yanıtı Seçmeli 3 0 0 9
8 9103105332014 Biyomedikal Enstrümantasyon Seçmeli 3 0 0 9
9 9103105352014 Biyomühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Analiz Seçmeli 3 0 0 9
10 9103105392014 Uygulamalı Biyoinformatik Seçmeli 4 0 0 10
11 9103105412014 Katı Kültür Fermentasyon Sistemleri Seçmeli 3 0 0 9
12 9103105452016 Statistical Design of Experiments, Data Analysis and Optimization Seçmeli 3 0 0 9
13 9103105472014 Aktinomisetler ve Endüstriyel Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 10
14 9103105492014 Sistematik Araştırma Yaklaşımı ve Buluş Seçmeli 3 0 0 9
15 9103105532014 Mikroakışkan Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
16 9103105552015 İleri Alt Akım İşlemleri Seçmeli 3 0 0 9
17 9103105592017 Doğal Ürünlerin İzolasyonu Seçmeli 2 0 2 8
18 9103105612018 Membran Prosesler Seçmeli 3 0 0 9
Biyomühendislik Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9103105082014 Bakteriyel ve Viral Aşılar Seçmeli 3 0 0 9
2 9103105102016 İleri Moleküler Genetik Seçmeli 3 0 0 9
3 9103105142014 Biyoproses Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9103105162014 Glomerul-tubulus Bazal Membranı Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri Seçmeli 3 0 0 9
5 9103105202001 Moleküler Genetikte Özel Konular Seçmeli 2 0 0 8
6 9103105262001 Genetikte Temel Kurallar ve İnsan Genom Projesi Seçmeli 2 0 0 8
7 9103105322014 Bitkilerde Stres Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 9
8 9103105342014 Algal Biyoteknoloji Seçmeli 2 0 2 10
9 9103105362007 Enzim Katalizli ve Biyomimetik Kimyasal Reaksiyonlar Seçmeli 2 0 0 8
10 9103105382014 İleri Süperkritik Akışkan Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 9
11 9103105462016 Cell and Tissue Engineering Seçmeli 3 0 0 9
12 9103105502014 Biyokataliz Seçmeli 3 0 0 9
13 9103105582017 Moleküler Mühendislik Seçmeli 3 0 0 8
14 9103105602017 Organik Yapı Tayini Seçmeli 2 2 0 8
15 9103105622018 Entegre Biyoprosesler ve Endüstriyel Biyotasarımlar Seçmeli 3 0 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr