Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Avlama-İşleme Teknolojisi - İşleme Teknolojisi - Tezli Yüksek Lisans Programı



Program Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanında yüksek lisans eğitimi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1992 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans derslerini ve Avlama İşleme Teknolojisi ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek lisans derecelerini alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanı yüksek lisans programı, sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıların avlanması ve işlenmesi konularını araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda ekonomik öneme sahip sucul canlıların avlanması ile ilgili yöntemlerin geliştirilmesi, kullanılan güncel tekniklerin uygulanması, sürdürülebilir balıkçılık için seçici av araçlarının geliştirilmesi ve balıkçılık yönetimi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği yoluyla elde edilen ürünlerin işlenmesi konusunda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilmesi ile ilgili araştırma programları yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Altan LÖK, E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 12 99. AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. M. Tolga DİNÇER, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 52 29.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18.000 dekarlık alana sahip olan Dalyan da olmak üzere toplam üç ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin büyük bir araştırma gemisi bulunmaktadır. Bu 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi, trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. EGESÜF, balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş 27 metre uzunluğunda 6,5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6,5 metre uzunluğunda küçük bir teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Urla kampüsünde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Mühendisliği alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
2Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme, bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi ve teoriler üretebilme
3Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme
4Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme
6Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
7Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015652018 Bilimsel Araştırma, Yayım ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
2 SAİ-SG-YL-G Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL GÜZ Seçmeli - - - 22
3 9104015612013 Türkçe Su Ürünleri İşleme Tekniği I Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 SAİ-SG-YL-B Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL BAHAR Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL GÜZ
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015151998 Türkçe Su Ürünleri İşletmesinde Gelişmiş Teknolojiler Seçmeli 2 2 0 7
2 9104015292004 Türkçe Su Ürünlerinde Uzun Süreli Depolama İşlemleri Seçmeli 2 2 0 7
3 9104015332004 Türkçe Su Ürünleri İşleme Endüstrilerinde HACCP Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
4 9104015352005 Türkçe Su Ürünleri Gıda Biyokimyası Seçmeli 2 2 0 7
5 9104015372006 Türkçe Fermente Su Ürünleri Mikrobiyolojisi Seçmeli 2 2 0 7
6 9104015532011 Türkçe Su Ürünlerinde Katkı Maddeleri I Seçmeli 2 2 0 7
7 9104015572012 Türkçe Su Ürünlerinde Hazır Gıda uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
8 9104015592013 Türkçe Suirimi Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 8
Su Ürünleri Avl.İşl. Seçmeli Grubu YL BAHAR
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104015162001 Türkçe Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 8
2 9104015282004 Türkçe Su Ürünlerinde Soğutucu Akışkanlar Seçmeli 2 2 0 8
3 9104015382005 Türkçe Su Ürünleri İdentifikasyonunda Elektroforetik Yöntemler Seçmeli 2 2 0 8
4 9104015422006 Türkçe Su Ürünlerinde Mikrobiyal Bozulmalar Seçmeli 2 2 0 8
5 9104015442011 Su Ürünlerinde Katkı Maddeleri II Seçmeli 2 2 0 8
6 9104015502012 Türkçe Su Ürünlerinde Emülsiyon Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 8
7 9104015542013 Türkçe Su Ürünleri Proteinlerindeki Kalite Değişimleri Seçmeli 2 2 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr