Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Temel Bilimler - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Su Ürünleri Temel Bilimler alanında yüksek lisans eğitimi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü kuruluş tarihi olan 1961 yılı ile başlamış, Hidrobiyoloji ve Biyolojik Oşinografi Bilim Dallarında eğitim verilmiştir. 1982 yılında yeni YÖK yasasının kabul edilmesi ile Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında Doktora eğitimi Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı ünvanı, Yüksek Lisans derecesi.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Su Ürünleri Temel Bilimler alanı yüksek lisans programı, sucul ortamda yaşayan bitkisel ve hayvansal canlıları, bulundukları ekosistem içerisinde inceleyen, korunma yöntemlerini araştıran bir temel alandır. Bu temel alanda yaşam bilimlerinin çeşitli dalları kullanılarak bitkisel ve hayvansal canlılar ile onların yaşadıkları ortamlarda araştırmalar yapılmakta, sorunlara çözüm üretilme yöntemleri ile ilgili programlar yürütülmektedir. Bu kapsamda, Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Temel Bilimler alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme ve uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme becerisi kazandırılmaktadır. Bu temel alanda denizel ve içsu ekosistemleri, çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve teknoloji kullanımı konuları ele alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmenin yanı sıra su ürünleri üretim ve işleme tesislerinde görev alabilmekte ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme Şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Bilal ÖZTÜRK, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 3097. AKTS/DS Koordinatörü: Doç Dr. Şule GÜRKAN, E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bölümü, 35100, Bornova, İzmir. Tel: 0 232 311 38 18.
Bölüm Olanakları
Fakültenin Urla'da, Bornova'da ve Kuş Cennetine yakın olan 18,000 dekarlık alana sahip olan Dalyan'da olmak üzere toplam 3 adet ana binası mevcuttur. Urla'da Fakültenin araştırma gemisi bulunmaktadır. 110 tonluk EGESÜF araştırma gemisi trolle ve uzatma ağlarıyla balıkçılık gibi çeşitli araştırmalar için kullanılır. Balıkçılık araştırma gemisi olarak dizayn edilmiş olan EGESÜF, 27 metre uzunluğunda 6.5 metre genişliğindedir ve 463 HP'lık motorla çalışır. Fakültenin ayrıca 6.5 metre uzunluğunda iki küçük teknesi ve iki Zodiac botu vardır. Her bir bölümde, ihtiyaçlara uygun olarak düzenlenmiş pek çok laboratuar ve akademik personelin ve öğrencilerin hizmetinde olan bir kütüphane vardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve Bilgisayar Laboratuarlarını veri analizleri için kullanırlar. Deniz - İçsu Bilimleri ve Teknolojisi bölümü, Su Ürünleri Fakültesinin üç bölümünden biridir. Bölümde 18 tam zamanlı profesör, 17 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 37 bilimsel kadro tarafından eğitim verilmektedir.

Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Su Ürünleri Mühendisliği alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası ilişkiyi kavrayabilme, bilgileri sentezleyerek yorumlayabilme ve yeni bilgi ve teoriler üretebilme
3Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümleyebilme
4Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
5Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşabilme ve bu kaynaklardan yararlanabilme
6Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
7Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104025872018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 9104025892016 Biyolojik Kommunite Analizleri Zorunlu 2 2 0 4
3 STB-SG-YL-G Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 26
Toplam 4 2 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 STB-SG-YL-B Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104025051998 Lagüner Sahaların Su Ürünlerindeki Önemi Seçmeli 2 2 0 7
2 9104025071998 Ekonomik Deniz Omurgasızları Seçmeli 2 2 0 7
3 9104025092014 Denizatı Türlerinin Biyolojik Özellikleri ve Yetiştirme Teknikleri Seçmeli 2 0 0 7
4 9104025112002 Akdenizin Zooplankton Ekolojisi Seçmeli 2 2 0 7
5 9104025131998 Sefapodların Morfolojisi ve Anatomisi Seçmeli 2 2 0 7
6 9104025151998 Ekotoksikolojik Verilerin Yorumu ve Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 7
7 9104025171998 Geçici Suların Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 7
8 9104025192018 Suların Arıtılması Seçmeli 2 2 0 8
9 9104025211998 Bazı Sucul Omurgasızların Üreme Biyolojileri Seçmeli 2 2 0 7
10 9104025231998 Deniz Balıklarının Embriyonik Gelişimi ve Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 2 7
11 9104025251998 Endüstriyel Atık Suların Su Ürünlerine Etkisi Seçmeli 2 2 0 8
12 9104025272002 Balıklarda Beslenme Dinamiği Seçmeli 2 0 0 8
13 9104025292002 Balıklarda Renk Adaptasyonu Seçmeli 2 0 2 7
14 9104025331998 Sucul Omurgalıları Koruma Mevzuatı Seçmeli 2 0 0 7
15 9104025352001 Sucul Toksikolojide In-vitro Biyotestler Seçmeli 2 2 0 7
16 9104025372008 Akdeniz Poliplakoforları Seçmeli 2 2 0 7
17 9104025392003 Planktivor Balık Türlerinin Beslenmesi Seçmeli 2 2 0 8
18 9104025412003 Özel Ekosistemler Seçmeli 2 0 0 7
19 9104025432003 Göllerde Ötrofikasyon ve Kontrolü Seçmeli 2 0 0 7
20 9104025452003 Parazitik Krustaseler Seçmeli 2 2 0 7
21 9104025472003 Poliketlerin Üreme Davranışı Seçmeli 2 2 0 7
22 9104025492014 Türkiyenin Sucul Koleopterleri Seçmeli 2 0 0 7
23 9104025512014 Sazangillerin Biyoekolojisi Seçmeli 2 2 0 8
24 9104025532005 Fouling ve Boring Organizmalar Seçmeli 2 2 0 7
25 9104025552014 Türkiye Tatlısu Chironomidae (Insecta) Faunası Seçmeli 2 2 0 7
26 9104025572005 Türkiye Denizlerinin Biyolojisi Seçmeli 2 2 0 7
27 9104025592005 Türkiye Denizleri Pelajik Kopepodları Seçmeli 2 2 0 7
28 9104025612005 Akuatik Canlılarda Ağır Metal Metabolizması Seçmeli 2 0 0 7
29 9104025632005 Deniz Kimyasında Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 7
30 9104025672005 Denizel Planktonik Birhücrelileri Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
31 9104025692005 Deterjan Kirliliği ve Organizmalara Etkileri Seçmeli 2 2 0 7
32 9104025712006 Türkiye'nin Tatlısu Molluskları Seçmeli 2 2 0 8
33 9104025752009 Tatlı Su Ostrakodları Seçmeli 2 2 0 8
34 9104025772010 Sefalopodlarda Gonad ve Yumurta Olgunlaşmalarının Histolojisi ve Üreme Davranışları Seçmeli 2 2 0 7
35 9104025792010 Türkiye Denizleri Leptostraca (Crustacea) Türleri Seçmeli 2 2 0 7
36 9104025812011 Balıklarda Mide İçeriği Analiz Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 7
37 9104025912017 Jeolojik Oseanoloji Seçmeli 2 0 0 8
38 9104025932019 Mikroalg Büyüme Kinetiği Seçmeli 3 0 0 0
39 9104025952019 Dijital Çizim Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
Su Ürünleri Temel Bil. Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9104025022002 Akdeniz Kaynakları ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 0 0 8
2 9104025041998 Birincil Üretim Modelleri Seçmeli 2 2 0 8
3 9104025061998 Derin Deniz Balıklarında Çeşitlilik Seçmeli 2 2 0 8
4 9104025102003 Sucul Böceklerin Ekolojisi Seçmeli 2 0 0 8
5 9104025121998 Sefalopodların Üreme Biyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
6 9104025141999 Denizel Toksik Mikroalgler Seçmeli 2 2 0 8
7 9104025182014 Masaüstü Grafik Programları Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 8
8 9104025202007 Balıkçılıkta Nicel Analizler Seçmeli 2 2 0 8
9 9104025222008 Türkiye'nin Denizel Gastropodları Seçmeli 2 2 0 8
10 9104025242005 Doğayı Koruma Seçmeli 2 0 0 8
11 9104025262005 Akuatik Primer Prodüktivite Seçmeli 2 2 0 8
12 9104025282005 Denizel Holoplankton Seçmeli 2 2 0 8
13 9104025302005 Biyolojik Oseanografide Özel Konular Seçmeli 2 2 0 8
14 9104025322014 Türkiye Sucul ve Yarısucul Heteropterleri Seçmeli 2 0 0 7
15 9104025342006 Atıksu Toksisitesi Seçmeli 2 2 0 8
16 9104025362009 Türkiye Pycnogonid Türleri Seçmeli 2 2 0 8
17 9104025382009 Alpin Gölleri ve Derelerinin Limnolojisi Seçmeli 2 2 0 8
18 9104025402014 Akuatik Organizmalarda Biyoakümülasyon ve Biyokonsantrasyon Seçmeli 2 2 0 7
19 9104025602010 Denizel Canlılarda Kanibalizm Seçmeli 2 0 0 8
20 9104025622010 Kemikli Balıklarda Davranış Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
21 9104025642010 Rezervuar Ekolojisi ve Yönetimi Seçmeli 2 2 0 8
22 9104025682010 Türkiye Denizleri İsopodları Seçmeli 2 2 0 8
23 9104025702011 Balıklarda Büyüme Fizyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
24 9104025722012 Denizel Biyoerozyon Seçmeli 2 2 0 8
25 9104025802016 Türkiye’nin Denizleri ve İçsuları Ekolojisi Seçmeli 3 0 0 6
26 9104025822017 Eko-Etiket Seçmeli 2 0 0 7
27 9104025842018 Biyolojide İstatistiksel Yorumlar Seçmeli 2 2 0 7
28 9104025922019 Denizel Fitoplankton ve Ekoljik Önemi Seçmeli 2 2 0 0
29 9104025942019 Türkiye İçsuları Malacostraca Türleri Seçmeli 2 2 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr