Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoteknoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Ana Bilim Dalı (A.B.D) altında eğitim veren Biyoteknoloji A.B.D. 19.08.1991 yılında kurulmuştur. İlk yüksek lisans öğrencisini 1992-1993 eğitim-öğretim yılında alan bölüm, ilk doktora öğrencisini ise 1995-19996 eğitim-öğretim yılında kabul etmiştir. İlk yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin mezuniyetleri, sırası ile 1993-1994 ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılları arasında gerçekleşmiştir.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve biyoteknoloji ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “Biyoteknoloji” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Biyoteknoloji programı, çok disiplinli bir programdır. Program; ziraat, çevre, sağlık, enerji, mühendislik, biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarını içermektedir. Programın amacı, farklı endüstriyel uygulamalar için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapının oluşturulmasıdır. Program seçmeli ve zorunlu dersleri içermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programı tamamlayan kişiler, geniş bir endüstriyel yelpazede ve kamu kuruluşlarında görev alabilmekte, ayrıca akademik kariyer yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Rengin ELTEM, E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 49 55, 0232 388 4000-2582, Faks: 0232 388 49 55; AKTS/DS Koordinatörü Prof.Dr. Aynur GÜREL, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 49 55, 0232 388 4000-2582 Faks: 0232 388 49 55
Bölüm Olanakları
Mühendislik, Ziraat, Eczacılık, Tıp ve Fen fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ilgili alanlarda danışmanlıklar yaparak programa destek vermektedirler.

Program Çıktıları
1Disiplinlerarası iletişim kurabilme ve sorunların çözümlenmesinde mesleki becerilerini kullanabilme
2Biyoteknoloji alanındaki uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve sorumluluk sahibi bireyler olabilme
3Biyoteknolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilme
4Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
5Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
6Biyoteknolojik teknikleri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
012345
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105015332018 Biyoteknolojide Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 0
2 9105015012014 Biyoteknolojik Proseslerin Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 0 10
3 BYT-2014-SG-1 BYT-2014-SG-1 Seçmeli - - - 20
Toplam 5 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYT-2014-DSG-2 BYT-2014-DSG-2 Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 0
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 4
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
BYT-2014-SG-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105015032014 Biyokimyaya Giriş Seçmeli 2 0 0 8
2 9105015052014 Hücre Biyolojisine Giriş Seçmeli 2 0 0 8
3 9105015112014 Mikrobiyoloji ve Mikrobiyal Genetik Seçmeli 2 0 0 8
4 9105015132014 Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamaları I Seçmeli 3 0 0 9
5 9105015152014 Mikrobiyal Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 0 9
6 9105015172014 Elektrokimyasal DNA Biyosensörleri Seçmeli 3 0 0 9
7 9105015192014 Biyoteknolojiye Genel Bakış Seçmeli 3 0 0 9
8 9105015232014 Moleküler Biyoloji Seçmeli 3 0 0 9
9 9105015252014 Reseptör Proteinlerin Sinyal İletim Mekanizması ve Hastalıklarla İlişkisi Seçmeli 3 0 0 9
10 9105015272014 İmmunobiyoteknoloji Seçmeli 2 2 0 10
11 9105015292014 In Vivo Deneysel Hayvan Modelleri Seçmeli 2 2 0 10
12 9105015312014 Biyoteknolojik Proseslerde Temel İşlemler Seçmeli 2 0 0 8
13 9105015352016 Gıda Muhafazasında Kombine Yöntemler-Engeller Teknolojisi Seçmeli 2 0 0 8
BYT-2014-DSG-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105015022009 Biyokimyasal Reaksiyonlar ve Üretim Seçmeli 2 0 0 8
2 9105015062003 Metabolizmaya Giriş Seçmeli 2 0 0 8
3 9105015082015 Makale ve Tez Hazırlamada Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Seçmeli 1 2 0 6
4 9105015121998 Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamaları II Seçmeli 2 0 0 8
5 9105015142014 Fungal Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 0 9
6 9105015162014 Rekombinant DNA Yöntemleri ve Uygulama Alanları Seçmeli 3 2 0 9
7 9105015202003 Temel Enzimoloji Seçmeli 2 0 0 8
8 9105015222014 Genom Bilgisi Seçmeli 3 2 0 10
9 9105015242014 Bitki Hücre ve Doku Kültürlerinde Son Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 9
10 9105015262013 Otoinflamatuar Yolak ve Hücre Yaşamındaki Önemi Seçmeli 3 0 0 8
11 9105015322016 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalitenin Değerlendirilmesi Seçmeli 2 0 0 8
12 9105015342017 Biyoteknolojide Ayırma ve Saflaştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr