Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Güneş Enerjisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 1978 yılından bu yana yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal) ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan bir araştırma enstitüsüdür.
Kazanılan Derece
Mezun öğrencilerimize ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip Yüksek Lisans diploması verilmektedir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programda yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda tezli yüksek lisans eğitimi verilmekte olup mezuniyet sonrası istenirse doktora eğitimine devam edilebilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründe nitelikli çalışan. Üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmacı ve akademik personel. Kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yenilenebilir enerji teknolojileri alanında danışman.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönem içinde derslerde bir ara sınav bir de final olmak üzere toplam iki sınav uygulanır. Derslerin sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Vizenin %40'ı ve finalin %60'ı ortalamayı belirler. Dersten başarılı sayılmak için ortalamanın en az 70 olması gerekir. Ayrıca bazı derslerde araştırma ve uygulama projeleri ile de ölçme ve değerlendirme yapılabilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Günnur KOÇAR Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 35100 Bornova/İzmir Telefon: 0232 311 12 34 Fax: 0232 388 60 27 e-posta: gunnur.kocar@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin her alanında araştırma laboratuarları ile deneysel çalışma ve uygulama gelitşrme altyapısına sahiptir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ve araştırma merkezleri ile işbirliğinde projeler yürütülmektedir.

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanarak yenilenebilir enerji teknolojilerinde karşılaşılan problemleri tanımlamada, modellemede ve çözümlemede yaratıcılık becerisi ve yeteneği kazanabilme
2Verileri çözümleme, deney tasarlama, planlama yapma ve elde edilen sonuçları yorumlama becerisi kazanabilme
3Yenilenebilir enerji teknolojileri uygulamalarında karşılaşılan problemlerin çözümünde çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme
4Enerji ve enerji teknolojileri alanına giren en az bir konuda uzman olmak şartıyla yenilenebilir enerjiler ve teknolojileri alanlarında genel ve temel bilgilere sahip olabilme
5Yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
6Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında, ulusal ve uluslararası enerji sorununa sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerjiler açısından bakabilme ve çözüm üretebilme
7Bireysel çalışma, bağımsız davranma ve inisiyatif kullanmanın yanı sıra disiplin içi ve disiplinler arası koordinasyona katılarak takım çalışması yapabilme, fikirlerini sözlü ve yazılı olarak, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
8Yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, bu konularda teknoloji geliştirebilme ve bilgi üretebilme, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası platformlarda sunabilme
9Mesleki sorumluluklarını özümseyerek kararlarında tarafsız ve etik davranma bilincine sahip olabilme
10Yenilenebilir enerji uygulamalarında ulusal ve uluslararası standartları takip ederek kalite, enerji ve çevre konularında bilinç sahibi olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GÜN-SG-YL-G Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GÜN-SG-YL-B Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
2 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 9105035022014 Türkçe Yenilenebilir Enerji Temelleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105035032008 Türkçe Güneş Enerjisi Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
2 9105035052008 Türkçe Sürdürülebilir Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü Seçmeli 3 0 0 7
3 9105035112013 Türkçe Güneş Isıl Sistemlerin Tasarım Prensipleri I Seçmeli 3 0 0 8
4 9105035152008 Türkçe Jeotermal Enerji Temelleri Seçmeli 3 0 0 7
5 9105035172008 Türkçe Sanayide Enerji Yönetimi I Seçmeli 3 0 0 7
6 9105035192013 Türkçe Sanayide Sürdürülebilir Üretim I Seçmeli 3 0 0 8
7 9105035212013 Türkçe Biyorafineri Sistemlerine Giriş Seçmeli 3 0 0 7
8 9105035252008 Türkçe Biyokütle Enerjisi Seçmeli 3 0 0 8
9 9105035272013 Türkçe Ar-Ge Temelli Enerji Yatırımları Seçmeli 3 0 0 7
10 9105035292008 Türkçe Laboratuvar Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
11 9105035312009 Türkçe Yapı Tayininde Kromatografik Ayırma Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
12 9105035332008 Türkçe Rüzgar Enerjisi Temelleri Seçmeli 3 0 0 7
13 9105035352008 Türkçe Güneş Enerjisi Toplayıcıları Seçmeli 3 0 0 8
14 9105035372010 Türkçe Organik Bileşiklerin Fotodegradasyon Mekanizmaları - I Seçmeli 3 0 0 8
15 9105035412008 Türkçe Aydınlatmanın Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
16 9105035472008 Türkçe Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Makinaları I Seçmeli 3 0 0 8
17 9105035532008 Türkçe Yenilenebilir Enerjilerin Ekserji Analizi I Seçmeli 3 0 0 8
18 9105035572010 Türkçe Isı ve Akışkan Bilimi Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
19 9105035592010 Türkçe Güneş Işınımlı Fotofizik-Fotokimya' ya Giriş Seçmeli 3 0 0 8
20 9105035612010 Türkçe Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Tanımlama I Seçmeli 3 0 0 8
21 9105035792010 Türkçe Elektrik Enerji Sistemleri Optimizasyonu Seçmeli 3 0 0 8
22 9105035832010 Türkçe Güneş Elektriği I Seçmeli 3 0 0 7
23 9105035852010 Türkçe Kalkınma İktisadı Seçmeli 3 0 0 8
24 9105035872010 Türkçe Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Tanımlama Uygulaması I Seçmeli 1 2 0 8
25 9105035892010 Türkçe Toprakaltı Isı Değiştirgeçleri Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
26 9105035912010 Türkçe Fotovoltaik Sistemler Seçmeli 3 0 0 7
27 9105035932010 Türkçe Anorganik Nanoparçacıklar ve Yarıiletken Kuantum Noktalara Giriş Seçmeli 3 0 0 7
Güneş Enerjisi Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105035042008 Türkçe Rüzgar Enerjisi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9105035062008 Türkçe Uygulamalı Sayısal Çözümleme Seçmeli 3 0 0 8
3 9105035142008 Türkçe Güneş Enerjili Sistemlerde Otomatik Kontrol Seçmeli 3 0 0 8
4 9105035162008 Türkçe Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tarımda Kullanımı Seçmeli 3 0 0 8
5 9105035182008 Türkçe Güneş Santralleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9105035222013 Türkçe Sanayide Sürdürülebilir Üretim II Seçmeli 3 0 0 8
7 9105035232014 Türkçe Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Soğutma Alanında Kullanımı Seçmeli 3 0 0 0
8 9105035242008 Türkçe Sanayide Enerji Yönetimi II Seçmeli 3 0 0 8
9 9105035282002 Türkçe Güneş Işınımlı Kimyasal Üretim Seçmeli 2 0 0 8
10 9105035282014 Türkçe Güneş Işınımlı Kimyasal Üretim Seçmeli 3 0 0 0
11 9105035302013 Türkçe Biyorafineri Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 7
12 9105035322013 Hidroelektrik Enerji Üretimi Seçmeli 3 0 0 8
13 9105035362008 Türkçe Rüzgar Enerjisi Çevrim Sistemlerinde Kullanılan Elektrik Makinaları II Seçmeli 3 0 0 8
14 9105035382008 Türkçe Yenilenebilir Enerjilerin Ekserji Analizi II Seçmeli 3 0 0 8
15 9105035392014 Türkçe Hidrojen Enerjisi ve Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
16 9105035402008 Türkçe Binalarda Enerji Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
17 9105035432014 Fullerenler, Karbon Nanotüpler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
18 9105035442010 Türkçe Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Tanımlama II Seçmeli 3 0 0 8
19 9105035782010 Türkçe Anorganik Nanoparçacıkların Fotovoltaik Sistemlerde Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
20 9105035802010 Türkçe Enerji Sistemlerinde Akıllı Sistem Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
21 9105035822010 Türkçe Güneş Elektriği II Seçmeli 3 0 0 8
22 9105035862010 Türkçe Spektroskopik Yöntemlerle Yapısal Tanımlama Uygulaması II Seçmeli 1 2 0 8
23 9105035882010 Türkçe Teknoloji Öngörüsü Seçmeli 3 0 0 8
24 9105035922011 Türkçe Güneş Işınımlı Fotofizik-Fotokimya'ya Giriş Uygulama Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr