Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Uluslararası Bilgisayar - Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği - İÖ-Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Yazılım kalite standartlarını anlayabilme, bu standartlara uygun yazılım geliştirebilme
2Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimleri alanında araştırma yapabilme.
3Kendi alanındaki bilimsel terminolojiye hakim olabilme
4Mesleki ve sosyal konularda oluşturulan ekip çalışmalarında yer alabilme
5Bilimsel çalışmalarda kullanılacak uygun istatistiksel çözümleme yöntemlerini kullanabilme becerisi
6Soyut düşünme becerisi kazanabilme
7Bilgisayar bilimleri kapsamındaki temel bilgilerine sahip olabilme
8Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Bilgi Teknolojileri problemlerine uygulayabilme.
9Bilgi Teknolojileri ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme, yönetebilme ve çözme becerisi
10Bilgi Teknolojileri uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri, veri tabanlarını ve hesaplama araçlarını kullanabilme
11Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12Verileri çözümleme, simülasyon yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
13Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
14Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
15Bireysel çalışma becerisi ve fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
16Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme, intihalin yanlışlığının farkına varma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000012345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105085072012 Türkçe Bilgisayar Ağları I Zorunlu 3 0 0 8
2 UTİ-SG-TezsizYL-Güz1 Uluslararası Bilgisayar Tezsiz 2. Öğretim Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLDPR599 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
2 UTİ-SG-TezsizYL-Bhar Uluslararası Bilgisayar Tezsiz 2. Öğretim Bahar Seçmeli - - - 15
Toplam 0 0 0 30
 
Uluslararası Bilgisayar Tezsiz 2. Öğretim Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105085012010 Türkçe Bilgisayar Bilimlerinin Kuramsal Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
2 9105085032010 Türkçe Veri Yapıları ve Algoritmalar Seçmeli 3 0 0 8
3 9105085052010 Türkçe Bilgisayar Mimarisi Seçmeli 3 0 0 8
4 9105085092010 Türkçe Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9105085112010 Türkçe Bilgisayar Ağ Programlama Seçmeli 3 0 0 8
6 9105085132010 Türkçe Bilgi, Güvenlik ve Mahremiyet Seçmeli 3 0 0 8
7 9105085172010 Türkçe Servis Yönelimli Mimari Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
8 9105085232019 Kripto Sistemler ve Kriptografik Protokoller Seçmeli 3 0 0 8
9 9105085252016 Bilgisayar Ağları İçin Dağıtık Algoritmalar Seçmeli 3 0 0 8
10 9105085272010 Türkçe Algoritma Tasarımı ve Analizi Seçmeli 3 0 0 8
11 9105085432010 Türkçe Güvenli Web Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
12 9105085512014 Türkçe Mobil Programlama Seçmeli 3 0 0 8
13 9105085532016 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
14 9105085552016 Uzman Sistemler Seçmeli 3 0 0 8
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Uluslararası Bilgisayar Tezsiz 2. Öğretim Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105085022010 Türkçe Bilgisayar Ağ Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
2 9105085062010 Türkçe İşletim Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9105085102010 Türkçe Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Veri Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
4 9105085182010 Türkçe Bilgisayar Grafikleri ve Oyun Programlama Seçmeli 3 0 0 8
5 9105085202010 Türkçe Bilgi Geri Getirimi ve Arama Motorları Seçmeli 3 0 0 8
6 9105085222010 Türkçe Telsiz Duyarga Ağları Seçmeli 3 0 0 8
7 9105085242010 Türkçe Paralel Bilgi İşleme Seçmeli 3 0 0 8
8 9105085262011 Türkçe Nesne Yönelimli Programlama Seçmeli 3 0 0 8
9 9105085282012 Türkçe Bilgisayar Ağları II Seçmeli 3 0 0 8
10 9105085302014 Türkçe Mobil ve Dağıtık Teknolojiler Seçmeli 3 0 0 8
11 9105085582017 Nesnelerin İnterneti Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr