Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tabiat Tarihi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 02.07.1996 tarih ve B.30.2.EGE.0.70.72.00.140-5197 sayılı yazısı ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tabiat Tarihi Anabilim Dalının açılması konusunda; Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 16.04.1997 tarihli toplantısında; Üniversitelerarası Kurulunun olumlu görüşü dikkate alınarak 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı değişik 7/d-2 ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/d maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.04.1997 tarih ve B.30.2.EÖB.0.00.00.03.04.02-758-7492 sayısı ile söz konusu teklif uygun görülmüştür. Fen Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde Tabiat Tarihi Anabilim Dalının açılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 13.05.1997 gün ve B.30.2.EGE.0.70.72.00/140-3454 sayılı yazısı ile Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun 26.05.1997 gün ve 1997/18 sayılı toplantısında 1 sayılı karar ile Tabiat Tarihi Anabilim Dalı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Fen Bilimler Enstitüsü, Çok Disiplinli Anabilim Dalları programında Tabiat Tarihi Anabilim Dalında Yüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tabiat Tarihi Anabilim Dalı programının amacı, toplumun ihtiyaçları ve doğanın korunması doğrultusunda doğa tarihi ve doğa ile ilgili alanlarda hizmet verebilen, doğa tarihi ve doğayı özümsemiş, çevre bilinci gelişmiş çağdaş doğabilimcileri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar Doğa Tarihi Müzeleri, Arkeoloji Müzeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Karayolları, Gümrükler, Araştırma Kurumları, Belediye Müzeleri ve Çevre Bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.T. Tanju KAYA Tabiat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bornova/İZMİR 35100 Telefon ve Fax: 0 (232) 388 26 01 e-mail: tanju.kaya@ege.edu.tr; tabiattarihi@mail.ege.edu.tr web adresi: http://www.tabiattarihi.ege.edu.tr/
Bölüm Olanakları
Tabiat Tarihi Anabilim Dalında Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden iki öğretim üyesi (Prof.Dr.T. Tanju KAYA ve Prof.Dr.Mehmet SIKI) 13-b ile görevlendirilmiştir. Bölümde 3 doktorasını yapmış Araştırma görevlisi, 1 şef sekreter, 2 teknisyen ve 3 hizmetli görev yapmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de Üniversiteler bünyesindeki tek Tabiat Tarihi Müzesi yeralmaktadır. Müzede, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden jeolojik, paleontolojik ve zoolojik çalışmalar sonucu bulunmuş toplam 9000 adet fosiller, kayaç- mineraller ve zoolojik materyaller (kuşlar, reptiller, memeliler ve omurgasızlar) farklı 6 galeride sergilenmektedir. Müzede , materyallerin çalışıldığı büyük bir laboratuvar bulunmaktadır. Tabiat Tarihi Müzesi, bir anlamda doğanın araştırma laboratuvarıdır. Müzede, materyallerin çalışıldığı geniş bir laboratuvar ve envanter dolapları bulunmaktadır. Tabiat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına, Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalından Prof.Dr.Bayram GÖÇMEN, Prof.Dr.Uğur KAYA ve Doç.Dr.Dinçer AYAZ , Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyoloji Anabilim Dalından Prof.Dr.İsmet ÖZEL ve Prof.Dr.Tufan KORAY ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Funda AKGÜN ve Prof. Dr. Sacit ÖZER destek vermektedir.

Program Çıktıları
1Doğa tarihi ve doğa ile ilgili problemleri saptama, veri toplama ve sentez yaparak problemleri çözme yetisi kazanabilme.
2Doğa tarihi ve doğa ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme, istatiksel yorumlar yapabilme.
3Disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla ortak çalışmalara katılabilme.
4Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme.
5Doğa tarihi ve biyolojik zenginlikler konusunda toplumun eğitim ve öğretimine katkı sağlayabilme.
6Topluma doğa ve çevre bilincini aşılayabilme; çağdaş doğabilimcilerinin yetişmesine olanak sağlayabilme.
7Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
8Ülkemizin jeolojik, paleontolojik ve biyolojik zenginliklerinin ortaya çıkarılması, sınıflandırılması, korunması ve sürdürülebilmesinin önemini değerlendirebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105065272018 Paleontolojide Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 TAT-SG-YL-G Tabiat Tarihi Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105065022013 Doğal Anıtlar ve Yaban Hayatı Zorunlu 3 0 0 8
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TAT-SG-YL-B Tabiat Tarihi Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 16
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr