Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - Malzeme Bilimi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1 - Kuruluş Günlük yaşantımızda kullandığımız hemen hemen her şeyi meydana getiren temel bileşenler olan, doğal olarak oluşmuş veya yapay olarak elde edilmiş malzemeler, otomotiv, havacılık, tekstil, kimya, bilgisayar, elektronik, gıda üretimi, inşaat ve sağlık sektöründeki uygulamalara esas teşkil ederler. Bu alanlarda geliştirilen ileri teknolojilerin günümüzde pek çok diğer alanla ortak kullanımı da söz konusudur. En ileri teknolojiler, farklı özelliklere sahip fonksiyonel malzemelerin geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, farklı branşlarda eğitim almış lisans mezunlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilecekleri çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Ege Üniversitesinde malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda çalışan nitelikli öğretim üyesi profilimizin bu hedefe yönlendirilmesi amacıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Çok disiplinli Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı başlatılması hedeflenmiştir.
Kazanılan Derece
Öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Öğretim programı, çağdaş Malzeme Bilimi ve mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl seçmeli dersleri, temel Malzeme Bilimi ve mühendisliğinin ileri konularını içerir. Bu dersler sayesinde öğrencilere Malzeme Bilimi ve mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programlarına devam edebilirler. Özel ve devlet kuruluşlarında görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı, ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm derslerde ya öğrencilerin seçilmiş problemleri çözdüğü yazılı, açık veya kapalı kitap sınavlar yapılmakta veya belirli sayıda ödev ve projeler hazırlanmaktadır. Ara sınavların yapılması dersin öğretim üyesine bağlıdır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten (yıl içi ödev veya proje sözkonusu değilse) her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40 ı, final sınavının % 60 ı alınarak bulunur. Ara sınav veya final sınavı gerektirmeyen sınavlar öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bu durumda başarı notu yarıyıl içinde yapılan ödev, rapor, proje ve sunum vs dikkate alınarak belirlenir. Öğrenciler, final ve ortalama notlarının 70 ve üzerinde olması halinde o dersten başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Rasim İPEK Adres: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, Izmir - E-Mail : mate@mail.ege.edu.tr, rasim.ipek@ege.edu.tr Dahili: 1918
Bölüm Olanakları
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çok disiplinli olması sebebiyle Üniversitemizin mevcut çoğu bölümünün imkanına sahip bir bölümdür.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBM-SG-YL-G Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
2 9105115032011 Türkçe Malzeme Kimyası ve Karakterizasyonu Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBM-SG-YL-B Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105115012011 İngilizce Science and Technology of Engineering Materials Seçmeli 3 0 0 8
2 9105115052011 İngilizce Biomaterials: Cell-Surface Interactions Seçmeli 3 0 0 8
3 9105115072011 İngilizce Experimental Design and Data Analysis Seçmeli 3 0 0 8
4 9105115092011 Nanosensor and Actuator Applications Seçmeli 3 0 0 8
5 9105115112011 Türkçe Polymeric Drug Release Systems Seçmeli 3 0 0 8
6 9105115132011 İngilizce Self Healing Materials Seçmeli 3 0 0 8
7 9105115152011 Türkçe Deri Bilimi ve Teknolojisi I Seçmeli 3 0 0 8
8 9105115172011 Türkçe Dişhekimliğinde Kullanılan Malzemeler Seçmeli 3 0 0 8
9 9105115192011 Türkçe Faz Diyagramları Seçmeli 3 0 0 8
10 9105115212011 İleri Malzemelere Dayalı Biyosensör Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 8
11 9105115232013 Türkçe Polimerik Kompozitlerin Ara Yüzey Karakterizasyonu Seçmeli 3 0 0 8
12 9105115252011 Türkçe Malzeme Üretiminde Katalizörler Seçmeli 3 0 0 8
13 9105115312012 Geleneksel Seramikler Seçmeli 3 0 0 8
14 9105115332012 Türkçe Plastik Şekil Verme Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 8
15 9105115352013 Türkçe Mühendislik Plastikleri Seçmeli 3 0 0 7
16 9105115372013 İngilizce Malzeme Seçimi ve Tasarımı Seçmeli 3 0 0 7
17 9105115392013 Çimento Ham ve Katkı Malzemeleri ve Karakterizasyonları Seçmeli 3 0 0 7
18 9105115412013 Türkçe Ayakkabı Malzemeleri ve Karakterizasyonu I Seçmeli 3 0 0 8
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105115022013 Characterization of Engineering Materials Seçmeli 3 0 0 8
2 9105115042011 Biopolymers and Biocomposites Seçmeli 3 0 0 8
3 9105115062011 İngilizce Durability of Engineering Materials Seçmeli 3 0 0 8
4 9105115082011 Smart Materials and Biomimetics Seçmeli 3 0 0 8
5 9105115102011 İngilizce Surface Science and Technology Seçmeli 3 0 0 8
6 9105115122011 Türkçe Deri Bilimi ve Teknolojisi II Seçmeli 3 0 0 8
7 9105115142011 Türkçe Kompozit Malzemelerin İşlenmesi Seçmeli 3 0 0 8
8 9105115162011 Porfirin Bazlı Makromoleküller ve Teknolojik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
9 9105115202013 Türkçe Seramik Malzemeler Kimyası Seçmeli 3 0 0 8
10 9105115222011 Türkçe Tarımsal Üretimde Malzeme Seçimi ve Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
11 9105115242012 Türkçe Teknik Seramikler Seçmeli 3 0 0 8
12 9105115262013 Türkçe Termoplastik Malzemelerde İleri İmal Usulleri Seçmeli 3 0 0 8
13 9105115282013 Türkçe Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
14 9105115302013 Belirsiz Hydrogen Storage Materials Seçmeli 2 0 0 8
15 9105115322013 Türkçe Ayakkabı Malzemeleri ve Karakterizasyonu II Seçmeli 3 0 0 8
16 9105115342013 İngilizce Sol-Gel Technology Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr