Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi - Üretim ve Teknoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Türkiye’de ilk olan çok disiplinli ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programının hedeflediği başarılara ulaşması, ıslah ve tohumluk üretim - pazarlamasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların destekleriyle hız kazanacaktır. ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programı Ocak, 2013 itibariyle öğrenci almaya başlayacaktır. Hedeflenen öğrenci kitlesi, kamu veya özel sektörde tohumluk ıslah ve üretimi alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişilerdir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- Öğrencinin ders programında belirtilen zorunlu dersleri ve danışmanının onayıyla belirlenecek seçmeli dersleri, en az 21 kredi doldurmak üzere başarıyla tamamlaması gerekmektedir. - Tez dersine 3. yarıyıldan itibaren kayıtlanmak zorunludur.
Program Profili
Bugün sadece bitkisel üretimde girdi olmanın ötesinde bir değere sahip olan tohum ve fide, dünya ekonomisinde önemli yer tutan sektörün ana materyali konumundadır. Nitekim, dünyada kullanılan tohumun 50 milyar $’ın üzerinde olması ve uluslararası tohum ticaretinin 9 milyar $’lık bir değere ulaşması, bu sektörün dünyada endüstrileştiğinin göstergesidir. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile bilgi ve anlayış düzeyindeyi değişimler, bu sektörün ilerlemesine hız katmış ve rekabet seviyelerini yükseltmiştir. Bu rekabet ortamında tohum ve fide sektörümüzün sürekliliği; sermaye yapılarında sağlanacak iyileştirmeler yanında sektörün teknik yönden desteklenmesini beraberinde getirmektedir. Bu da sektörün portfoyünde rekabet edebilecek nitelik ve kalitede ürün varlığı, ileri teknolojilerin uygulamaya aktarılması yanısıra eğitilmiş insan gücünün sağlanması ile mümkündür. Dünya tohumculuk ticaretinin hızla büyümeye devam ettiği günümüzde bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline gelinmesi; üniversite, kamu ve özel sektör araştırmalarının birlikte götürülmesi gerekliliğini daha belirgin hale getirmiştir. Tohumluk ticaretinde lider konumdaki ülkelere bakıldığında tohum sektörüne yönelik lisansüstü programların uzun yıllardır varlığı dikkati çekmektedir. Bu programlarla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirilerek ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanda eğitilmiş insan yetiştirilerek sektörün gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Ülkemizde ise tohum sektörünün sahip olduğu potansiyeli ileriye götürecek lisansüstü programların bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu noktadan hareketle Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ziraat Fakültesi’nin ilgili bölümleri ve Mühendislik Fakültesi’nin Biyomühendislik Bölümü’nün destekleriyle çok disiplinli ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programı hayata geçirilmiştir. Program, “Üretim ve Teknoloji” ile “Çeşit Geliştirme” olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Bu program kapsamında, farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyelerinin vereceği dersler ve yürütülecek projelerle tohum sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeterli bilgi ve birikime sahip bireylerin yetiştirilmesi ve sektörün sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda Üniversitemizde 1999 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk ‘’Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin’’ varlığı ve bu merkezin güçlü laboratuvar ve ekipman alt yapısının lisansüstü araştırmalara açık olması da önemli ayrıcalıklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hedeflenen öğrenci kitlesi, kamu veya özel sektörde tohumluk ıslah ve üretimi alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişilerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yapılan değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı’nda belirtilmiştir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof. Dr. Hüya İLBİ AKTS Koordinatörü Prof. Dr. Esen ÇELEN Adres Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi B Blok Zemin Kat Bornova İzmir 35040 Türkiye İletişim totem@mail.ege.edu.tr Telefon: 0 232 339 43 04 Faks : 0 232 339 43 04 - 0 232 311 50 30
Bölüm Olanakları
Yönetim Bölümü : Yönetim Ofisi, Depolar. Laboratuar Bölümü : Fiziksel Analiz Laboratuarı, Özel Analiz Laboratuarı, Tohum Patolojisi Laboratuarı, Iklim Odası, Çimlendirme Odası.

Program Çıktıları
1Tohumculuk alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
3Tohumculuk alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini bütünleştirerek bilgi üretme becerisi kazanabilme,
4Tohumculuk alanı ile ilgili sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme,
5Tohumculukla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7Ulusal ve uluslar arası eğitim, araştırma ve sektör kuruluşları ile güçlü bağlara sahip olarak piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme, projeksiyon yapabilme ve karar alma becerisine sahip olma
8Toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105135272018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 TOH-SG-YL-G Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
3 9105135072013 Tohumluk Üretiminin Temel İlkeleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TOH-SG-YL-B Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105135092012 Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi Seçmeli 3 0 0 8
2 9105135112012 Tohumla Taşınan Viral Patojenlerin Saptanması ve Mücadelesi Seçmeli 2 2 0 8
3 9105135132012 Sebzelerde Tohum Üretim Teknikleri Seçmeli 2 0 0 7
4 9105135152012 Tohumluk Mevzuatı Seçmeli 2 0 0 7
5 9105135192012 Tohumluk Kayıt Sistemleri ve Sertifikasyonu Seçmeli 2 0 0 7
6 9105135252016 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Tohumluk Üretimi Seçmeli 2 0 0 7
7 9105135292017 Mantarlarda Misel Gelişim ve Üretimi Seçmeli 3 0 0 7
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9105135102012 Tohumla Taşınan Bakteriyel Patojenlerin Saptanması ve Mücadelesi Seçmeli 2 2 0 8
2 9105135122012 Tohumla Taşınan Fungal Patojenlerin Saptanması ve Mücadelesi Seçmeli 2 2 0 8
3 9105135142012 Tohum Zararlıları ve Mücadelesi Seçmeli 3 0 0 8
4 9105135162012 Tohum İşleme Seçmeli 2 0 0 7
5 9105135182012 Tohumluk Üretiminde Mekanizasyon Seçmeli 2 2 0 8
6 9105135202012 Tohumculukta Hasat Sonrası Mekanizasyon İşlemleri Seçmeli 3 0 0 8
7 9105135222012 Tohumluk Üretiminde Deneme Desenleri ve Veri Yönetimi Seçmeli 2 2 0 8
8 9105135242012 Tohum Depolama Seçmeli 2 0 0 7
9 9105135262014 Tohum Tedarik ve Pazarlaması Seçmeli 2 0 0 7
10 9105135282016 Tohumculuk Sektöründe Proje Geliştirilmesi ve Takdimi Seçmeli 2 0 0 7
11 9105135302016 Sektör Rotasyonu Seçmeli 2 0 0 8
12 9105135322016 Tohum ve Fide Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr