Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Güvenliği - İş Güvenliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Ana Bilim Dalı (A.B.D) altında eğitim veren İş Güvenliğii Anabilim Dalı 21/01/2015 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve iş güvenliği ile ilgili hazırladıkları tezlerini başarıyla savunan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Ancak, Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi kredili, tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Önerilen İş Güvenliği Tezli Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Ege Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümleri ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Önerilen program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere is sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek ve bu konularda akademik anlamda yükselmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr.Fazilet N. ALAYUNT, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 15 00, 0232 388 4000-2656, Faks: 0232 342 76 42
Bölüm Olanakları
Fen, Mühendislik, Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri, Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitüleri ile Ege Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinde mevcut derslik, laboratuvar ve atelyeler kullanılacaktır. İlgili fakültelerin öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile program desteklenecektir.

Program Çıktıları
1Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanma,
2İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi kazanma,
3İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi kazanma,
4Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanma,
5Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi kazanma,
6İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olma,
7 Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanma,
8İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışabilme,
9Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanma,
10Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olma,
11İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanıma ve tanıtabilme,
12Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini hakkında bilgi sahibi olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149015492018 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 6
2 9149015012015 İş Güvenliği Kültürü ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 8
3 İŞGÜVEN-SDGYL-1 İŞ GÜVENLİĞİ YL SEÇMELİ GRUP Seçmeli - - - 14
4 9149015032015 İş Güvenliğinde Teknik İlkeler Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 9 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İŞGÜVEN-SDGYL-2 İŞ GÜVENLİĞİ YL SEÇMELİ GRUP2 Seçmeli - - - 16
2 9149015022015 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Zorunlu 2 2 0 8
3 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 2 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
İŞ GÜVENLİĞİ YL SEÇMELİ GRUP
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149015052015 Kimyasal Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
2 9149015072015 Fiziksel Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
3 9149015092015 Tehlikeli Kimyasallar Seçmeli 3 0 0 7
4 9149015112015 Yapı İşlerinde İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
5 9149015132015 Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Seçmeli 3 0 0 7
6 9149015152015 Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
7 9149015162015 Tekstilde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 0 7
8 9149015212015 Nükleer Teknoloji ve Güvenliği I Seçmeli 3 0 0 7
9 9149015232015 Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik Seçmeli 3 0 0 7
10 9149015272015 Makine-Ekipman İmalatı, Kullanımı ve Bakım-Onarımında İSG - I Seçmeli 3 0 0 7
11 9149015312015 Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
12 9149015332017 Akuakültürde İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
13 9149015352017 İş Güvenliğinde Meslek Sağlığı Gözetim İlkeleri ve Hastalıkları Seçmeli 3 0 0 7
14 9149015372017 İş Güvenliğinde İlk Yardım ve Teknik İlkeler Seçmeli 3 0 0 7
15 9149015412015 Maden Sektöründe İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
16 9149015432015 Güvenli Kömür Madenciliği Tehlike Tanımlamaları Seçmeli 3 0 0 7
17 9149015452015 Biyolojik Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
18 9149015512016 Endüstriyel Alanlarda Kitlesel Olayların Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
19 9149015532017 Balıkçılık Sanayinde İş Güvenliği Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
20 9149015572016 Yangın Seçmeli 3 0 0 7
21 9149015592016 İşletmelerde Atık Geri Kazanımı ve Bertarafı Seçmeli 3 0 0 7
İŞ GÜVENLİĞİ YL SEÇMELİ GRUP2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149015082015 Nükleer Teknoloji ve Güvenliği II Seçmeli 3 0 0 8
2 9149015102016 İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanım Prensipleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9149015122015 Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Risk Analizi Seçmeli 3 0 0 8
4 9149015142015 Tarımda İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
5 9149015242015 Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 8
6 9149015282015 Metroloji Seçmeli 3 0 0 8
7 9149015302015 Yenilenebilir Enerji Tesislerinde İSG Seçmeli 3 0 0 8
8 9149015322017 Su Ürünleri Sanayinde Risk Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 7
9 9149015362015 İSG Etiği Seçmeli 3 0 0 8
10 9149015382015 Yeraltı Yapıları ve Tahkimat Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
11 9149015402019 Ergonomik Ölçüm Yöntemleri ve Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
12 9149015422015 Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 0 8
13 9149015522016 Lazer Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
14 9149015562016 Kimya Sanayinde Sağlık, Çevre ve İş Güvenliği " Üçlü Sorumluluk" Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
15 9149015582017 Tehlikeli Maddelerin Depolanma ve Taşınmasında İSG Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr