Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - İş Güvenliği - İş Güvenliği - İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çok Disiplinli Ana Bilim Dalı (A.B.D) altında eğitim veren İş Güvenliğii Anabilim Dalı 21/01/2015 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans eğitim planında yer alan bütün dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “İş Güvenliği” alanında yüksek lisans derecelerini alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’inin toplamı adayın yerleştirme puanını oluşturur. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Programın özelliğine göre başvuruda aranacak ek kriterler, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eş değer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için alması gerekli derslerin isimlerini ister. Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Zorunlu derslerin toplam ders kredisinin içindeki payı, enstitü kurulu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir
Program Profili
Önerilen İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı disiplinler arası bir programdır. Fen, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültesi, Ege Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümleri ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinin ortak katkıları ile yürütülmektedir. Önerilen program işletmelerde iş güvenliği uzmanı olan/olmak isteyen veya bu konulara ilgi duyarak bilgi birikimini artırmak isteyen öğrencilere is sağlığı ve güvenliği alanlarında derinlemesine bilgi sunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik, Madde 8/b-2 bendinde belirtildiği gibi; İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında lisansüstü eğitim almış, mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlar ( teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilecekler ve başarılı olmaları durumunda doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabileceklerdir. Bu belge ile tehlikeli ve az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen fakülte ve programlardan mezun olmayan, ancak iş güvenliği alanında bilgilenmek isteyenlere de olanak sağlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yüksek lisans dersleri için yapılan değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı”nda belirtilmiştir
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Prof.Dr.Fazilet N. ALAYUNT, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir Tel: 0232 388 15 00, 0232 388 4000-2656, Faks: 0232 342 76 42
Bölüm Olanakları
Fen, Mühendislik, Su Ürünleri ve Ziraat Fakülteleri, Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitüleri ile Ege Meslek Yüksekokulunun ilgili bölümlerinde mevcut derslik, laboratuvar ve atelyeler kullanılacaktır. İlgili fakültelerin öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile program desteklenecektir.

Program Çıktıları
1Çalışma ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerini belirleyebilme becerisi kazanma,
2İşyeri ortamında gerekli koruyucu işlemleri saptayıp, önlemler alabilme, işverenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlayabilme becerisi
3İş güvenliği alanında kuramsal, teknik, uygulama ve hukuki bilgilerini sürekli güncelleyerek kullanabilme becerisi
4Mesleği ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olma ve güncel takip edebilme becerisi kazanma
5Uzmanlık alanında edindiği bilgi ve beceriyle, iş güvenliği konusunda karşısına çıkan problemleri tanımlayabilme, çözümünde etkin kullanabilme ve çözüm yöntemlerini iş ortamındaki ilgili kişilerle diyalog kurarak çözebilme becerisi,
6İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut sistem ve uygulamalara yenilik katabilme, araştırma yapıp değerlendirebilme becerisine sahip olma,
7Genel bilgi iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve kullanabilme becerisi kazanma
8İlk yardım, olağandışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda ekiple birlikte çalışabilme
9Çalıştığı ortamda yasal mevzuat ve şartlara uygun olarak işin yürütülme becerisine sahip olma, çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme becerisi kazanma
10Meslek hastalıkları, iş kazaları ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olma
11İş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan kişisel koruyucu donanımları tanıma ve tanıtabilme
12Kişisel maruziyet ve ortam ölçüm tekniklerini hakkında bilgi sahibi olma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149025012015 Türkçe İş Güvenliği Kültürü ve Mevzuatı Zorunlu 3 0 0 8
2 9149025032015 Türkçe İş Güvenliğinde Teknik İlkeler Zorunlu 3 0 0 8
3 İŞGÜV-TEZSİZSDG1 İŞGÜV-TEZSİZSDG1 Seçmeli - - - 8
Toplam 6 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLDPR599 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
2 İŞGÜV-TEZSİZSDG2 İŞGÜV-TEZSİZSDG2 Seçmeli - - - 12
3 9149025022015 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Zorunlu 2 2 0 8
Toplam 2 2 0 35
 
İŞGÜV-TEZSİZSDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149025052015 Kimyasal Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
2 9149025072015 Türkçe Fiziksel Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
3 9149025092017 Tehlikeli Kimyasallar Seçmeli 3 0 0 7
4 9149025112015 Türkçe Yapı İşlerinde İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
5 9149025132015 Türkçe Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Seçmeli 3 0 0 7
6 9149025152015 Türkçe Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
7 9149025162015 Türkçe Tekstilde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 0 7
8 9149025232015 Türkçe Laboratuvar Teknikleri ve Güvenlik Seçmeli 3 0 0 7
9 9149025272015 Türkçe Makine-Ekipman İmalatı, Kullanımı ve Bakım-Onarımında İSG - I Seçmeli 3 0 0 7
10 9149025312015 Türkçe Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
11 9149025352017 Türkçe İş Güvenliğinde Meslek Sağlığı Gözetim İlkeleri ve Hastalıkları Seçmeli 3 0 0 7
12 9149025372017 Türkçe İş Güvenliğinde İlk Yardım ve Teknik İlkeler Seçmeli 3 0 0 7
13 9149025412017 Türkçe Maden Sektöründe İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
14 9149025432015 Türkçe Güvenli Kömür Madenciliği Tehlike Tanımlamaları Seçmeli 3 0 0 7
15 9149025452015 Türkçe Biyolojik Risk Etmenleri Seçmeli 3 0 0 7
16 9149025472016 Türkçe Akuakültürde İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 7
17 9149025512017 Türkçe Endüstriyel Alanlarda Kitlesel Olayların Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
18 9149025532017 Türkçe Balıkçılık Sanayinde İş Güvenliği Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
19 9149025572016 Türkçe Yangın Seçmeli 3 0 0 7
20 9149025592016 İşletmelerde Atık Geri Kazanımı ve Bertarafı Seçmeli 3 0 0 7
21 9149025632017 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği Seçmeli 3 0 0 7
İŞGÜV-TEZSİZSDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9149025082015 Türkçe Nükleer Teknoloji ve Güvenliği II Seçmeli 3 0 0 8
2 9149025102016 Türkçe İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kullanım Prensipleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9149025142015 Türkçe Tarımda İş Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
4 9149025242015 Türkçe Çevre Koruma Seçmeli 3 0 0 8
5 9149025282015 Türkçe Metroloji Seçmeli 3 0 0 8
6 9149025322017 Türkçe Su Ürünleri Sanayinde Risk Analiz Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
7 9149025362015 Türkçe İSG Etiği Seçmeli 3 0 0 8
8 9149025382015 Türkçe Yeraltı Yapıları ve Tahkimat Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
9 9149025402019 Türkçe Ergonomik Ölçüm Yöntemleri ve Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
10 9149025422015 Türkçe Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı Seçmeli 3 0 0 8
11 9149025442017 Türkçe Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Risk Analizi Seçmeli 3 0 0 8
12 9149025462017 Türkçe Yenilenebilir Enerji Tesislerinde İSG Seçmeli 0 0 0 8
13 9149025522016 Türkçe Lazer Güvenliği Seçmeli 3 0 0 8
14 9149025562016 Türkçe Kimya Sanayinde Sağlık, Çevre ve İş Güvenliği " Üçlü Sorumluluk" Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
15 9149025582017 Türkçe Tehlikeli Maddelerin Depolanma ve Taşınmasında İSG Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr