Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği - Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 1971 yılında kurulmuştur. Bölüm üç daldan oluşmaktadır. Bunlar Tarım Makinaları, Tarımda Enerji ve Tarım Traktörleridir. Bölümde 8 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 7 araştırma görevlisi, toplamda 21 akademisyen görev yapmaktadır. Bölüm kuruluşundan itibaren akademik ve eğitim alanlarında istikrarlı bir şekilde gelişmiştir.
Kazanılan Derece
Tarım Makinaları Bölümünde yüksek lisans derecesi aldıkları derslerde başarılı olmuş, tez konularıyla ilgili çalışmaları tamamlamış ve tezlerini başarı ile savunmuş adaylara verilmektedir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bilim Dalları Tarım Makinaları Tarımda Enerji Tarım Traktörleri Bölümün Amaç ve Hedefleri Çağdaş ve Yeterli tarımsal ve tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış, Sorgulayan, Analitik düşünebilen, Sentez yapabilen, Sorunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilen, Toplumda saygın ve söz sahibi Yüksek Mühendisler ve Doktorlar Yetiştirmek, Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimizde tarımsal mekanizasyonunun gelişmesine çağdaş çözümlerle katkıda bulunmak, Ülkemizin Tarım Makinaları İmalat Sanayii’ne Araştırma Geliştirme Test ve Deneme destekleri sağlayarak ülkemizin ihtiyaçlarına uygun, Sağlam, Kaliteli, Ucuz ve Uluslararası pazarlarda satılabilen Makinaların üretilebilmesine yardımcı olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarım, Orman ve köyişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Çevre, Ticaret bakanlığı v.b kamu kuruluşlarında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak, Ziraat ve benzeri bankalarda tarım uzmanı olarak, Tarım Kredi kooperatiflerinde uzman olarak, Tarım makinaları ile ilgili özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde istihdam.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Erdem AYKAS (Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanı) Ege Üniv.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Bornova-İZMİR Tel-Fax : 0.232.342 76 42 Tel : 0.232.311 2656 veya 0.232. 311 1503 e- mail: erdem.aykas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Amfi ve Derslikler, Bilgisayar Odası, Bitki Koruma Laboratuvarı, Deneme ve Test Alanları, Elektrik ve Elektronik Laboratuvarı, Karma Yem Hazırlama Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı, Kurutma Laboratuvarı, Kütüphane, Malzeme Test Laboratuvarı, Mekanik Atölye, Proje Odası, Su Pompaları ve Sulama Boruları Deneme Laboratuvarı, Süt Sağma Makinaları Test Laboratuvarı, Süt Soğutma Tankları Test Laboratuvarı, Tarım Alet ve Makinaları Müzesi, Tarım Arabası Deneme Pisti, Tarım Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı, Toplantı Salonu (Projeksiyon ve bilgisayar destekli seminer ve toplantılara uygun), Toprak Kanalları, Toprak Mekaniği – Biyolojik Malzeme ve Ekim Tekniği Laboratuvarı, Traktör Laboratuvarı, Yüksek Lisans Odası

Program Çıktıları
1Meslekte profesyonellik ve etik sorumluluk bilinci
2Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışma becerisi
3Tarım Makinaları alanındaki problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4Modern mühendislik araç ve tekniklerini kullanma yeteneği
5Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri izleyerek edinilen bilgileri akademik yaşam ve uygulamada kullanabilme becerisi
6Tarım teknolojisi ile toprak, bitki ve hayvan arasındaki etkileşimi kavrayarak ve aralarındaki ilişkiyi çok yönlü değerlendirebilme becerisi
7Etkin iletişim kurma becerisi
8Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilme ve veri tabanlarıyla diğer kaynakları kullanabilme becerisi
9Deney tasarımları yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10Güncel mesleki sorunlar ve olayları bilme, saptama ve yorumlama becerisi
11Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varabilme
12Bilim ve teknolojinin gereklerine uygun, bilimsel bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102075432018 Türkçe Araştırma Planlaması ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 TAM-SG-YL-G Tarım Makinaları Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 3 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM İngilizce Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 TAM-SG-YL-B Tarım Makinaları Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar Seçmeli - - - 16
3 9102075021998 Tarım Makinalarında Ölçme Tekniği Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 4 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Tarım Makinaları Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102075012004 Türkçe Tarımda Enerji Seçmeli 4 0 0 7
2 9102075031998 Türkçe Traktör Alet Mekaniği Seçmeli 4 0 0 8
3 9102075051998 Türkçe Mekanizasyon Seçimi ve Planlama Teknikleri Seçmeli 4 0 0 8
4 9102075071998 Türkçe Mekanik İletim Makinaları Tasarımı Seçmeli 3 0 0 8
5 9102075091998 Bitkisel Üretimde Aydınlatma Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
6 9102075112016 Türkçe Applications of Dimensional Analysis and Modelling Techniques in Agricultural Machinery Seçmeli 2 0 2 8
7 9102075132000 Türkçe Tarımda Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 7
8 9102075152001 Türkçe Kompost Hazırlama Mekanizasyonu Seçmeli 2 0 0 7
9 9102075172008 Türkçe Ergonomi ve İş Güvenliği Seçmeli 4 0 0 8
10 9102075192002 Türkçe Meliorasyon ve Rekreasyon Makinaları Seçmeli 4 0 0 8
11 9102075212008 Türkçe Tarım Arabası Konstrüksiyon ve Tasarım Esasları Seçmeli 3 0 0 8
12 9102075232009 İngilizce Tarım Makinalarında Özel Problemler I Seçmeli 3 0 0 7
13 9102075312016 Türkçe Tarımsal Uygulamalarda Sıvı parçalanması ve Püskürtme Seçmeli 3 0 0 8
Tarım Makinaları Seçmeli Grubu Yüksek Lisans Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102075041998 Toprak Bitki Mekaniği Seçmeli 4 0 0 8
2 9102075081998 Türkçe Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
3 9102075101998 Türkçe Tarım Makinalarında Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 4 0 0 8
4 9102075141998 Türkçe Yağmurlama ve Damla Sulama Tekniği ve Projeleme Esasları Seçmeli 4 0 0 8
5 9102075162013 Türkçe Tarımsal Mekanizasyonda Zaman ve Hareket Etüdü Seçmeli 4 0 0 8
6 9102075182000 Türkçe Hassas Uygulamalı Tarım Seçmeli 3 0 0 8
7 9102075202000 Türkçe Karma Yem Hazırlama Prosesleri ve Teorik Esasları Seçmeli 3 0 0 8
8 9102075222000 Türkçe Tarım Makinaları İmalatında Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
9 9102075242001 Türkçe Tarım Makinalarında Yağ Hidroliği ve Kontrol Sistemleri Seçmeli 2 2 0 8
10 9102075262009 Türkçe Tarım Makinalarında Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 0 8
11 9102075282009 Türkçe Tarım Makinalarında Özel Problemler II Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr