Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Kazanılan Derece
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programı; Fen, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Su Ürünleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinin mezunları ile bu programa ilgi duyan, bilgi birikimini artırmak isteyen diğer fakültelerden mezun öğrenciler başvurabilir. Programa öğrenci kabul koşulları: EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bulunan mevcut anabilim dalları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru ve kabul koşulları ile aynıdır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programı öğrencisi ders danışmanın onayı ile en az yedi adet ders, 21 yerel kredi ile bir seminer dersini (54 AKTS ders+6 AKTS seminer) ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Aday değerlendirme jürisinin kararına bağlı olarak başvuru yapan adayın mezun olduğu lisans programındaki bilimsel eksikliklerini tamamlamak ve programa uyumunu sağlamak amacıyla 2 yarıyıla kadar bilimsel hazırlık programı düzenlenebilir.
Program Profili
Program interdisipliner yapıda olup disiplinler arası bilgi ve iletişime yatkın bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Tarım-Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programına Ziraat Fakültesinin tüm anabilim dalları, Gıda Mühendisliği yüksek lisans programları (veya eşdeğer programlar) ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans programları destek vermektedir. Program Ülkemizdeki çeşitli Bakanlıkların (T.C. Kalkınma Bakanlığı-Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018; Türkiyenin Stratejik Vizyonu-Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı 2023), çalışma gruplarının (TÜBİTAK-Vizyon 2023, Bilim ve Teknoloji Öngörüsü Projesi; ) ve Avrupa Birliği (http://ec.europa.eu/ research/bioeconomy/news-events/news/ 20120213_en.htm) stratejik hedefleri ile de uyumludur.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde tarım-gıda alanında çok sayıda işletme olmakla birlikte sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri konusunda yeterli sayıda yetişmiş uzman bulunmamaktadır. Teknolojik olarak hızla gelişen ve değişen dünyada doğal kaynakların korunmasının giderek daha fazla önem kazandığı da göz önünde bulundurulduğunda, 1. Disiplinler arası bakış açısı ile konuyu inceleyebilecek, 2. Toprak, su, hava ve biyoçeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların, üretim ve pazarlama süreçlerini sürdürülebilirlik ölçütleri açısından değerlendirip, uygun politikaları geliştirebilecek olan mezunlarımız tarım-gıda ile ilgili iş alanlarında sürdürülebilirliği uygulayan işletmelerde istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar ‘Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşulları başarıyla tamamlayan öğrenciler programın öngördüğü diplomayı almaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Z. Servet YALÇIN, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, C Blok, 2. Kat, Bornova 35100, İzmir
Bölüm Olanakları
Tezli yüksek lisans programının yürütülmesinde Fen, Mühendislik, Su Ürünleri ve Ziraat Fakültelerinin tüm anabilim dalları ile Güneş Enerjisi ve Nükleer Bilimler Enstitülerinde bulunan derslik, atölye ve laboratuvarlar kullanılacaktır. Bu dersliklerde projeksiyon cihazı, bilgisayar, kablolu ve kablosuz internet bağlantısı gibi gereksinimleri bulunmaktadır. Ayrıca tez aşamasındaki araştırmaların yürütülmesinde de Fen Bilimleri Enstitüüsüne bağlı anabilim dallarının laboratuvar altyapısı ve araştırma olanaklarından yararlanılacaktır. Ege Üniversitesi Kütüphanesinde, Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programındaki yüksek lisans öğrenci ve öğretim elemanlarının yararlanabileceği çok sayıda elektronik veri tabanı ve elektronik dergi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanındaki ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
2Sürdürülebilirlik ile ilgili problemleri tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
3Sürdürülebilir tarım-gıda sistemleri alanında kaynaklarının kullanımı, kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini bütünleştirerek bilgi üretme becerisi kazanabilme
4Tarım – Gıda sistemlerindeki sorunlara atıklar için çözüm üretebilme, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik kapsamında özgün çözümler sunabilme
5Sürdürülebilirlik ile ilgili literatürü takip edebilme ve elde ettiği bilgiyi sözlü veya yazılı olarak aktarabilme
6Sürdürülebilirlik alanında geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek, yeni program ve teknolojileri geliştirme ve uygulamaya aktarma becerisine sahip olma
7Disiplinlerarası iletişim kurabilme, çok disiplinli ekiplerle çalışabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9108015192018 Akademik Araştırma ve Etik Zorunlu 2 0 0 6
2 2016-SrdTGS-TYL-sdg1 Sür.Tar ve Gıda Sis. TYL Seçmeli Ders Grubu Güz Seçmeli - - - 22
3 9108015012016 Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
2 2016-SrdTGS-TYL-sdg2 Sür.Tar ve Gıda Sis. TYL Seçmeli Ders Grubu Bahar-2 Seçmeli - - - 16
3 9108015002016 Sürdürülebilirlik Göstergeleri Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Sür.Tar ve Gıda Sis. TYL Seçmeli Ders Grubu Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9108015032016 Tarımda Sürdürülebilir Arazi Kullanımının Anahtarı: Toprakların Biyolojik Verimliliği Seçmeli 3 0 0 8
2 9108015052016 Permakültür: Sürdürülebilir Tasarım İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
3 9108015072016 Sürdürülebilir Tarımda Toprak İşleme, Ekim ve Bakım Teknikleri Seçmeli 2 2 0 8
4 9108015092016 Sebze Yetiştiriciliğinde Sürdürülebilirlik Seçmeli 3 0 0 8
5 9108015112016 Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliğinde Risk Yönetimi Seçmeli 2 2 0 8
6 9108015132016 Tarımsal Ürünlerde Sürdürülebilir Mikotoksin Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
7 9108015152016 Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Seçmeli 3 0 0 8
8 9108015172016 Sürdürülebilirlik ve Kanatlı Yetiştiriciliğindeki Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
9 9108015212018 Organik Gıda Üretiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 0 8
10 9108015232018 Sürdürülebilir Tarım İçin Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Seçmeli 3 0 0 8
11 9108015252018 Sürdürülebilir Tarımda Zararlı Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
12 9108015272018 Serada Sürdürülebilir Sebze Yetiştiriciliği Seçmeli 3 0 0 8
13 9108015292018 Sürdürülebilir Tarımda Sebze Gen Kaynaklarının Kullanılması ve Alternatif Bitki Tülerinin Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 0 8
14 9108015312019 Agro-Ekolojik Sebze Üretiminde Yerel Çeşitlerin Kullanımı Ve Sürdürülebilirlik Seçmeli 3 0 0 6
Sür.Tar ve Gıda Sis. TYL Seçmeli Ders Grubu Bahar-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9108015022016 Sürdürülebilir Tarım Sistemlerinde Toprak Organizmalarının Yönetimi Seçmeli 2 0 0 7
2 9108015042016 Güvenli Gıda Üretiminde Yem Güvenliği ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
3 9108015062016 Ekonomik ve Ekolojik Tarımsal Üretim için Makine ve Teknoloji Kullanımı Seçmeli 2 2 0 8
4 9108015082016 Gıda İşlemede Sürdürülebilirlik Seçmeli 3 0 0 8
5 9108015102016 Gıda İşlemede Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli 3 0 0 8
6 9108015122016 Sürdürülebilir Tarım ve Tüketici Davranışları Seçmeli 3 0 0 8
7 9108015142016 Sürdürülebilir Bağcılık Seçmeli 3 0 0 8
8 9108015162018 Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 8
9 9108015302019 Sebze Tohumculuğunda Sürdürülebilir Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 0
10 9108015322019 Ruminant Beslenmede Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı Seçmeli 2 0 0 0
11 9108015342019 Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemlerinde Etik Sorunlar Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr