Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik - Uygulamalı Matematik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Bölümümüz 1961 yılında Fen fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. 1973 yılında bölüm içerisinde teorik ağırlıklı matematik ve uygulamalı matematik ağırlıklı matematik opsiyonları oluşturulmuştur.1982 yılından itibaren cebir ve sayılar teorisi, geometri ,analiz ve fonksiyonlar teorisi, topoloji, lojik ve matematiğin temelleri,uygulamalı matematik ve bilgisayar bilimleri olmak üzere toplam yedi anabilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Lisansüstü Eğitim programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler Uygulamalı Matematik alanında Yüksek lisans derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Eğitim süresi 4 yıldır. Toplam 60 AKTS'lik biri zorunlu olmak üzere en az 7 ders almaktadır. Tez önerisi verildikten sonra öğrenci 2 adet seminer yapmak zorundadır. Programda istenilen minimum süre sağlandıktan sonra tezini hazırlayan öğrenci tez savunma sınavına girebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız KPSS ‘den gereken puanı almaları ve formasyona sahip olmaları durumunda MEB tarafından Matematik öğretmeni olarak atanabilirler veya dershanelerde ve özel okullarda matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bilgisayar sektöründe çeşitli pozisyonlara sahip olabilirler. Lisansüstü eğitimine devam eden adaylar üniversitelerde veya çeşitli kurumlarda araştırmacı veya öğretim elemanı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesine göre belirlenir ve her dönem başında öğrencilere ilan edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Bayram ŞAHİN
Bölüm Olanakları
Programımızda 4 Profesör ve 1 Dr. Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
2Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
3Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
4Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
5Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
6Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
7Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
8Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
9Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
11Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
12Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
13Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
14Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
15Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101077072018 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 MAT-SG-YL-G Matematik Seçmeli Grubu YL Güz Seçmeli - - - 22
3 9101075952014 Uygulamalı Matematikte Seçme Konular I Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT-SG-YL-B Matematik Seçmeli Grubu YL Bahar Seçmeli - - - 24
2 FENYLSEM Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 0 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ591 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Matematik Seçmeli Grubu YL Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101075072012 Hesaplamalı Matematik Seçmeli 3 0 0 8
2 9101075092012 Kesirli Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 0 8
3 9101075152007 Fark Denklemlerinin Kararlılık Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
4 9101075292002 İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Seçmeli 3 0 0 8
5 9101075312013 Nümerik Lineer Cebir Seçmeli 3 0 0 8
6 9101075351998 Doğrusal Makinalar ve Cebirsel Kodlama Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
7 9101075372002 Graflarda Uzaklık Kavramı Seçmeli 3 0 0 8
8 9101075412002 Kombinatorial Optimalleşme Seçmeli 3 0 0 8
9 9101075612000 Varyasyonel Metodlar Seçmeli 3 0 0 8
10 9101075692006 Global Optimalleştirme I Seçmeli 3 0 0 8
11 9101075752014 Olasılık ve Rastsal Süreçler Seçmeli 3 0 0 8
12 9101075772006 Sınır Değer Problemlerinin Nümerik Yaklaşımı Seçmeli 3 0 0 8
13 9101075792006 Ters Sturm-Liouville Problemleri ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
14 9101075812011 Iraksak Seriler I Seçmeli 3 0 0 8
15 9101075872014 Matris Dönüşümleri I Seçmeli 3 0 0 8
16 9101075892010 Doğrusal Olmayan Optimizasyon I Seçmeli 3 0 0 8
17 9101075972015 Tauber Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
18 9101077132018 Sabit Nokta Teorisi I Seçmeli 3 0 0 0
19 9101077152018 İleri Reel Analiz Seçmeli 3 0 0 0
Matematik Seçmeli Grubu YL Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101075142007 Fark Denklemlerinin Asimtotik Davranışı Seçmeli 3 0 0 8
2 9101075261998 Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım Seçmeli 3 0 0 8
3 9101075282002 Extramal Problemler ve Özel Graflar Seçmeli 3 0 0 8
4 9101075442002 Şifreleme Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
5 9101075522000 İleri Sonlu Elemanlar Seçmeli 3 0 0 8
6 9101075682014 Modern Grup Analizi:Lie Cebiri Seçmeli 3 0 0 8
7 9101075702006 Global Optimalleştirme II Seçmeli 3 0 0 8
8 9101075722014 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 0 8
9 9101075762014 Matris Dönüşümleri II Seçmeli 3 0 0 8
10 9101075782010 Doğrusal Olmayan Optimizasyon II Seçmeli 3 0 0 8
11 9101075802010 Toplanabilmede Klasik Metotlar Seçmeli 3 0 0 8
12 9101075822011 Iraksak Seriler II Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr