Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Tarih - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
2014-2015 öğretim yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans derecesi kazanılır.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, Temmuz ayında ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Tarih alanında yüksek lisans unvanı alır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdan mezun olan öğrenciler çeşitli üniversitelerde akademik hayata başlayabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıllık iki dönem olarak verilen eğitim programımızda, her dönemde bir vize ve bir final sınavı yapılmakta, öğrencilere çeşitli ödevler verilmekte ve başarı ölçme ve değerlendirmeleri bu doğrultuda yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (AKTS koordinatörü: Doç. Dr. Cihan Özgün)
Bölüm Olanakları
Dersler hocaların odalarında yapılmaktadır.

Program Çıktıları
1Alanı ile ilgili spesifik bir konuda bilimsel normlara uygun detaylı araştırma yapabilme ve sunabilme
2Alanı ile ilgili spesifik bir konuda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilme.
3Alanında bilimsel kriterlere uygun sözlü ve yazılı yayın yapabilme.
4Tarihe ilişkin verileri analiz edebilme.
5Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme.
6Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
7Analiz yapabililme
8Sentez yapabililme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TARİH-TARİH-YL-SDG1 TARİH 1 Seçmeli - - - 24
2 9201395012014 Tarihin Kaynakları I Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335462017 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 3
2 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TARİH-TARİH-YL-SDG2 TARİH 2 Seçmeli - - - 12
4 9201395022014 Tarihin Kaynakları II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
TARİH 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395032014 Anadolu Türkmen Beylikleri I Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395052014 Avrupa Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395072014 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Belgeleri I Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395092014 Eski Batı Tarihine Giriş Seçmeli 3 0 0 6
5 9201395112014 Eski Önasyada Dil ve Yazı Seçmeli 3 0 0 6
6 9201395132014 Latince Gramer Seçmeli 3 0 0 6
7 9201395152014 Mezopotamya Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 6
8 9201395172014 Moğollar ve Ardılları I Seçmeli 3 0 0 6
9 9201395192014 Osmanlı Devlet Teşkilatı-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9201395212014 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiği-I Seçmeli 3 0 0 6
11 9201395232014 Pers İstilasına Kadar Eski Anadolu Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 6
12 9201395252014 Roma Uygarlığı I Seçmeli 3 0 0 6
13 9201395272014 Siyasi Düşünce Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
14 9201395292014 Siyasi Tarih - 1 Seçmeli 3 0 0 6
15 9201395312014 Toplumsal Tarih Araştırmaları I Seçmeli 3 0 0 6
16 9201395332014 Türk Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 6
17 9201395352014 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu Seçmeli 3 0 0 6
18 9201395372014 Yerel Tarih Araştırmaları - 1 Seçmeli 3 0 0 6
19 9201395392014 Yunanca I Seçmeli 3 0 0 6
20 9201395412014 Osmanlı Devlet Deniz Ticareti-I Seçmeli 3 0 0 6
21 9201395432015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
TARİH 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395042017 Anadolu Türkmen Beylikleri II Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395062017 Avrupa Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395082017 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Belgeleri II Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395102017 Eski Doğu Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
5 9201395122017 Latince Gramer II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201395142014 Moğollar ve Ardılları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201395162014 Osmanlı Devlet Teşkilatı-II (Taşra) Seçmeli 3 0 0 6
8 9201395182014 Osmanlı Devleti Deniz Ticareti-II Seçmeli 3 0 0 6
9 9201395202014 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiği-II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201395222014 Önasyada Kronoloji Problemleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9201395242014 Roma Uygarlığı II Seçmeli 3 0 0 6
12 9201395262014 Siyasi Düşünce Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
13 9201395282014 Siyasi Tarih II Seçmeli 3 0 0 6
14 9201395302014 Suriye-Filistin Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
15 9201395322014 Toplumsal Tarih Araştırmaları II Seçmeli 3 0 0 6
16 9201395342014 Türk Yenileşme Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
17 9201395362014 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Meseleleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9201395382014 Yerel Tarih Araştırmaları II Seçmeli 3 0 0 6
19 9201395402014 Yunanca II Seçmeli 3 0 0 6
20 9201395422015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr