Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitim Programları ve Öğretim - Uzaktan Eğitim (e-yl)Program Tanımları
Kuruluş
Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Öğretim e-Tezsiz Yüksek Lisans Programı Eylül 2013 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitim Programları ve Öğretim alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
E-tezsiz yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; lisans kademesi not ortalamasının %75’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkânlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve bitirme projesinden oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bitirme projesi yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci bitirme projesi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün bitirme projesi yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bitirme projesinin tamamlanmasından sonra jüri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bitirme projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programın amacı eğitim etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme boyutlarında görev alacak bireylerin yeterliklerini geliştirmektir. Program, Eğitim Programları ve Öğretim alanıyla ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans derecesi alan mezunlar çeşitli kurum ve kuruluşlarda (bankalar, askeri okullar, özel okullar, bazı kamu kuruluşları vb.) program geliştirme uzmanı, eğitim uzmanı, akademik koordinatör vb. unvanlarla çalışabildikleri gibi özel ve kamu öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca farklı sektörlerde insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde program geliştirme uzmanı olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
E-Öğrenme
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Nilay BÜMEN Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1. Kat 35040 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Anabilim dalında dört profesör, dört doçent ve 10 yardımcı doçent bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 33 adet derslik, üç adet bilgisayar laboratuarı, bir adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Ayrıca anabilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma için 15 dizüstü bilgisayar, altı adet projeksiyon, ses kayıt cihazları ve kameralar bulunmaktadır. Üç bilgisayar laboratuarında 130 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı ve kampus içerisinde merkez kütüphanenin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Eğitim programları ve öğretim alanındaki kavramları doğru kullanabilme.
2Bireysel ve kurumsal eğitim planlamasının önemini kavrayabilme.
3Eğitim planlamalarında çağdaş öğrenme ve öğretme yaklaşımlarından yararlanabilme.
4Bir konu alanında ilkelere uygun öğretim planı hazırlayabilme.
5Bir kurum ya da konu alanında eğitim etkinliklerini yürütebilme.
6Bir eğitim programını değerlendirme sürecinde rol alabilme .
7Eğitimde program geliştirme çalışmalarında diğer paydaşlarla işbirliği yapabilme.
8Güncel eğitim uygulamalarına ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları izleyebilme.
9Alanıyla ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olabilme.
10Mesleki sorunları/konuları tartışırken, çalışmalarını yürütürken bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202015272013 Eğitimde Program Geliştirme Zorunlu 3 0 0 9
2 EĞT.BİL.SDG.E.Y.L1 EĞT.BİL.SDG.E.Y.L1 Seçmeli - - - 14
3 9202015292013 Gelişim ve Öğrenim Kurumsal Temelleri Zorunlu 3 0 0 9
Toplam 6 0 0 32
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202017392013 Bitirme Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9202017412013 Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Zorunlu 3 0 0 4
3 9202015562018 Eğitimde Araştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 4
4 EĞT.BİL.SDG.E.Y.L2 EĞT.BİL.SDG.E.Y.L2 Seçmeli - - - 7
5 9202015582018 Etkili Öğretim ve Liderlik Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 9 0 0 29
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr