Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Eğitimde ölçme ve değerlendirme programı Eylül 2014 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 60 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 60 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, YDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programın amacı, eğitimde ve psikolojide temel kavramların açıklanması ve ölçülmesinde ölçme kuramlarını kullanabilen, ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, elde edilen puanların değerlendirilmesi ile öğretim programları ve öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi konularında yetkin “ölçme ve değerlendirme uzmanı” yetiştirmektir. Program ölçme değerlendirme alanı ve bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda alabilecekleri seçmeli dersler bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan bireyler, okulların ölçme ve değerlendirme birimlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bölümlerde, üniversitelerin ölçme ve değerlendirme birimlerinde çalışabilirler. Programdan mezun olan bireyler ilgili birim veya bölümlerde istatistik programları kullanarak analiz yapma, analiz sonuçlarını yorumlama, ölçme araçları geliştirme uygulama ve ölçme sonuçlarını yorumlama, değerlendirme sistemlerini oluşturma ve uygulama, bilimsel araştırmaları tasarlama, yönetme ve raporlaştırma, büyük ölçekli bilimsel araştırma projelerinde proje yöneticiliği, yardımcı araştırmacı veya danışmanlık yapma, ders kitaplarını değerlendirme, üniversitelerde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalları kapsamında verilecek derslerin sorumluluğunu üstlenme ve benzeri gibi işleri yapabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 1. Kat 35040 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Anabilim dalında iki profesör, bir doçent ve 12 yardımcı doçent bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, üç adet Bilgisayar laboratuarı, bir adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Ayrıca anabilim dalında eğitim-öğretim ve araştırma için 15 dizüstü bilgisayar, altı adet projeksiyon, ses kayıt cihazları ve kameralar bulunmaktadır. Üç bilgisayar laboratuarında 130 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı ve kampus içerisinde merkez kütüphanenin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
11. Eğitimde ölçme ve değerlendirme, istatistik ve araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramları bilme
22. Bir ölçme aracını sahip olması gereken nitelikler bakımından değerlendirebilme
33. Ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını ölçme ve değerlendirme kavramları ile ilişkilendirerek yorumlayabilme
44. Ölçme tekniklerini kullanarak amaca uygun ölçme araçlarını geliştirme ya da uyarlayabilme
55. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir sorun tespit edebilme, çözüm yolunu belirleme ve sorunun çözümüne yönelik bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilme
66. Ölçme ve değerlendirme alanı ile ilgili bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme
77. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında her türlü temel ve uygulamalı çalışmayı planlama, yürütme raporlaştırma bilgi ve becerisine sahip olma
88. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kuramların ayırt edici yönlerini ve özelliklerini açıklayabilme
99. Araştırma yöntemlerini ve bu yöntemlerde kullanılacak istatistiksel yöntemleri açıklayabilme
1010. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle inceleme ve yorumlayabilme
1111. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalarda etik kurallara uygun davranabilme
1212. Farklı psikolojik yapıları tanıma, Psikolojik yapıları ölçmede kullanılan yöntemlerin matematiksel ve istatistiksel alt yapılarını anlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202045142017 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 6
2 EĞİ.BİL.ÖLÇ.DEĞ-SDG1 EĞİ.BİL.ÖLÇ.DEĞ-SDG1 Seçmeli - - - 18
3 9202045252016 Eğitimde Ölçme Araçları ve Değerlendirme Yaklaşımları Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞİ.BİL.ÖLÇ.DEĞ-SDG2 EĞİ.BİL.ÖLÇ.DEĞ-SDG2 Seçmeli - - - 12
2 9202045162017 Klasik Test Teorisi Zorunlu 3 0 0 6
3 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr