Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Genel Gazetecilik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Bu programın amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, yazılı sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adaylar bu bilgilere Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü resmi web sitesinden erişebilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur ve bir dönemde zorunlu ve seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi 30 AKTS'ye tekabül etmelidir. Programın toplam AKTS kredisi ise 120'dir. Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bu programda, "Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ve Medya", "Yeni Medya, Siyaset ve Toplum", "Görsel Kültür ve Fotoğraf Okuma", "İletişim Psikolojisi", "Popüler Kültür", "Medya Çalışmaları ve Eleştirel Teori", "Tüketim Kültürü Kuramları", "Basın İşletmeciği ve Yönetimi", "Türkiye’de Basın Araştırmaları", "Haber Analizinde Yöntem ve Uygulamalar", "Medyanın Yapısı ve Sorunları", "Zaman Sosyolojisi ve Medya", "Veri Güdümlü Gazetecilik" gibi dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tezli yüksek lisans programını bitiren öğrenciler, doktora programlarına başvurarak akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitelerce açılan sınavlarda başarılı olanlar, öğretim elemanı statüsünde çalışabillmektedirler. Ayrıca medya sektöründe ya da özel ve kamu kuruluşlarında görev alarak, akademik kariyer yapmış elemanlar olarak üst düzey görevler üstlenebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Gülgün TOSUN ERDOĞAN Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90 232 311 1559 Faks: +90 232 311 8826 e- posta: gulgun.tosun.erdogan@ege.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Selda İÇİN AKÇALI Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Kampüs Bornova/İzmir Tel: +90232 3884837/157 Faks: +90 232 311 8826 e-posta: selda.icin.akcali@ege.edu.tr AKTS/DS Bölüm Yardımcı Koordinatörü: Ar.Gör.Dr. Aslı ELGÜN ORAL Tel:+90 232 388 40 00/2222 e-posta: asli.elgun@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Gazetecilik Bölümünde 4 profesör, 3 doçent, 8 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi, 1 araştırma görevlisi doktor ve diğer üniversitelerden 35. madde ile görevlendirilmiş 1 araştırma görevlisi, ÖYP kapsamında 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölüm kapsamında Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim(Bilişim) Anabilim Dallarında eğitim vermektedir. Ege Ajans Uygulama Merkezi gazetecilik bölümü öğrencilerinin kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri, pratikte uygulamalarına olanak tanımaktadır. Bölüm kapsamında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren topluluklar bulunmaktadır. Bu topluluklar, düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin kariyer yaşamlarına çok yönlü hazırlanmalarına katkıda bulunmaktadır. Hakemli statüdeki "Düşünceler" dergisi, lisansüstü öğrencilerin gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaların ve makalelerin yayımlanmasına olanak sağlamaktadır.

Program Çıktıları
1Gazetecilikle İlgili Meslek Pratiklerini Edinebilme
2Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olabilme
3Disiplin İçi ve Disiplinlerarası Temel Kuramsal Bilgilere Sahip Olabilme
4Basın İşletmelerinin Yapısı, Özellikleri ve Fonksiyonlarını Kavrayabilme
5Ulusal ve Uluslararası Güncel Gelişmeleri Takip Edebilme
6Bilişim Teknolojilerini Basın Sektöründe Kullanabilme
7Veri Derleme, Uygulama, Çözümleme ve Sonuçları Yorumlama Becerisi
8Kavramlararası İlişki Kurabilme, Sentezleyebilme ve Yazıya Dökebilme Becerisi
9Akademik Bilgi Kaynaklarına Ulaşabilme ve Kullanabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GAZ-YL-SDG1 GAZETECİLİKYK Seçmeli - - - 21
Toplam 0 0 0 21
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GAZ-YL-SDG2 GAZETECİLİKYL Seçmeli - - - 18
2 9203015822016 İletişim Araştırmaları ve Etiği (E) Zorunlu 3 0 0 6
3 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr