Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - Kişilerarası İletişim - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2010-2011 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. İletişim Araştırmaları Yüksek Lisans programı ile özel ve kamu sektörüne, aynı zamanda akademik anlamda, iletişim ve kişilerarası iletişim alanlarında öğrencilerin yetkin hale gelmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Kişilerarası İletişim” alanında yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Program profili akademik araştırma ve profesyonel yaşama hazırlık ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik biçimde kişilerarası ve kurumsal iletişim alanı ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip, sosyal yaşam ve iş çevreleriyle uyumlu, duyarlı, temsil yeteneğini ve etik değerleri taşıyan, iletiyi/iletileri yapıcı biçimde alan, değerlendirebilen ve yönetebilen iletişimciler olarak belirlenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Demet GÜRÜZ ( Program Başkanı) demet.guruz@ege.edu.tr 0232-311 1851 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans programında dersler 3 profesör, 1 doçent ve üniversitenin program ile ilgili bilim dallarından 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent misafir öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Öğretim üyeleri, iletişim, kişilerarası iletişim, halkla ilişkiler, psikoloji ve sosyoloji bilim dallarında uzmanlıklarını kazanmışlardır. Bölüme ilişkin fiziksel koşulların tamamlanması amacıyla da çalışmalar devam etmektedir.

Program Çıktıları
1İletişim bilimi, yönetim bilimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, araştırma, kültürel çalışmalar vb. alanlarındaki çalışmaları ve görüşleri analiz edebilme, bu alanlar arasında ilişki kurabilme ve ilgili alana uyarlayabilme
2İçsel iletişim, kişilerarası iletişim, kurumsal iletişim alanına ilişkin kuramsal bilgi, yöntem ve becerilerini kullanarak akademik çözümlemeler yapabilme, sözlü, sözsüz, yazılı vb. ifade ve iletişim biçimlerini tartışabilme
3İletişim sürecinde bulunan kişileri tanıma, kişilere ve ilişkilere yönelik psikolojik, sosyolojik ve iletişimsel çözümlemeler yapabilme, yakın ilişkileri (aile, arkadaşlık, çocuk, aşk vb.) analiz edebilme ve çözümleyebilme, kişisel imaj oluşturabilme, yönetebilme ve toplumsal ilişkilere yansıtabilme
4Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları iletişim alanında kullanabilme
5Profesyonel yaşamda ilişki yönetimi süreçlerini tanımlama, modelleme, analiz edebilme ve tasarlayabilme
6Kamu ve özel kurumlarda protokol düzeni, formel iletişim biçim ve kanallarına ilişkin kavrayış geliştirebilme ve süreci tasarlayabilme
7Kişilerarası ve profesyonel ilişki boyutlarında duygusal farkındalık, duygu iletişimi, duygu yönetimi ve duygusal okuryazarlık bilinci geliştirebilme
8Sosyal ve profesyonel yaşamda karşılaşılabilecek iletişim problemlerine ilişkin görüş ve çözüm önerilerini analiz edebilme ve tartışabilme
9Farklılıklara ilişkin duyarlılık ve farkındalık geliştirebilme ve analiz edebilme
10Sosyal ve profesyonel yaşamda yönetsel davranış ve karar verme biçimlerini ilgili alana uygulayabilme
11 Kişilerarası iletişimde farklılıkları (cinsiyet, yaş, kültür, kişilik vb.) tanımlayabilme,
12Öz farkındalık ve içsel motivasyon sağlayabilme,
13Bilimsel yazım kurallarına hakim olma, akademik değerlendirme ve üretim yapabilme
14Etkin takım çalışması sergileyebilme, karar verme ve inisiyatif kullanma, problem çözme, empatik iletişim ve liderlik becerisi kazanabilme
15Meslek etik ilkelerinin farkında oluş ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HALK-KİŞİ-YL-SDG1 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli - - - 16
2 9203075102015 Kişilerarası İletişim Yeterliliği Zorunlu 2 0 0 5
3 9203075012015 Kişilerarası İletişim Yönetimi Zorunlu 2 0 0 5
4 9203075052010 Kişisel Değişim ve Gelişim Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203075022014 İkna Kuramları Zorunlu 2 0 0 2
2 HALK-KİŞİLER-YL-SDG2 KİŞİLERARASI İLETİŞİM Seçmeli - - - 16
3 9203075042015 Kişisel Marka Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2
4 9203075062016 Liderlik ve Takımdaşlık Zorunlu 2 0 0 2
5 9203095202016 Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri (E) Zorunlu 2 0 0 2
6 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr