Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler - İÖ - Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programı ile hem sektörel hem akademik anlamda, halkla ilişkiler konularında öğrencilerin donanımlı hale gelmesi amaçlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” alanında tezsiz yüksek lisans MS (Master of Science) diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 105'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Halkla İlişkiler ve Tanıtım yüksek lisans programı, halkla ilişkiler alanını akademik olarak güçlendirmek, alana ilişkin bilgi düzeyini yükseltmek, bu alanda uzmanlaşacak akademisyenler ve çalışacak uzman bireyler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, halkla ilişkiler ve tanıtım alanında görev yapabilecek bilgi, beceri, yetenek ve deneyime sahip, kişilerarası iletişim ve kurumsal iletişim süreçlerini yönetmeyi başarabilen, iletişim etiğinin değerlerini özümsemiş, ulusal ve uluslararası alanda mesleğe ilişkin değişim ve gelişmelerin farkında olan ve alanına uyarlayabilen, bilgi-iletişim teknolojileri ile ilgili yeterliliklere sahip, çağdaş ve analitik düşünebilen çok yönlü halkla ilişkiler uygulamacıları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları kamu ve özel sektörde görev yapabilmekte, akademisyen olarak akademik alanda ve ya da araştırmacı olarak özel sektörde çalışabilmektedir. Mezunların kamu sektöründe çalışabilmesi için KPSS’den yeterli puanı almaları ya da kurumların kendi düzenledikleri sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda yer alan her ders için ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yöntemler ders öğretim planı içerisinde dersi veren öğretim üyesi tarafından ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Beril A. Vural ( Program Başkanı) e-posta: beril.akinci@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1630 Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer ( Program Koordinatörü) e-posta: mujde.ker.dincer@ege.edu.tr Telefon:0(232) 311 1646 Doç. Dr. Ayşen Temel Eğinli ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: aysen.temel@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 2223 Doç.Dr. Mine Yeniçeri ALEMDAR ( Program Koordinatör Yardımcısı) e-posta: mine.yeniceri@ege.edu.tr Telefon: 0(232) 311 1636 Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Bornova Kampüsü 35100, Bornova-İZMİR
Bölüm Olanakları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programında dersler 9 profesör, 2 doçent ve 3 yardımcı doçent öğretim üyesi tarafından verilmektedir. Öğrencilerin halkla ilişkiler ve tanıtım disiplinine yüksek lisans düzeyinde hâkim olabilmesi için, öğrenciler tarafından akademik nitelikte makale, sunum vb. çalışmalar yapılmaktadır.Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler gerek özel sektör veya kamu sektöründe halkla ilişkiler alanında görev yapabilmekte, gerek ise akademik platformda çalışmalarını sürdürebilmektedir.

Program Çıktıları
1Bilgi iletişim teknolojilerine ilişkin kavramsal bilgiye sahibi olabilme, toplumsal yansımalarını okuyabilme ve bu bilgileri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kullanabilme,
2Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
3Bilimsel yazım kurallarına hâkim olabilme ve bunlar çerçevesinde akademik üretim yapabilme
4Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
5Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
6Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme ve halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olarak alanı eleştirel kuram açısından değerlendirebilme
7İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi/siyasal iletişim, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar, toplumsal cinsiyet, sanat ve estetik vb. alanlardaki çalışmaları halkla ilişkiler disiplininde kullanabilme
8Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve paydaş analizlerine dayanan, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamalarını kapsayan stratejik halkla ilişkiler yönetim sürecini gerçekleştirebilme
9Halkla ilişkiler ve tanıtım kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme
10Halka ilişkiler ve tanıtım disiplinine ilişkin tarihsel sürece ve kuramsal altyapıya hâkim olabilme
11Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
12Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme
13Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
14Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
15Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
16 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000012345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203085052011 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 4
2 9203085032011 Halkla İlişkiler ve Yeni Yönelimler Zorunlu 2 0 0 4
3 ILETSTRATE-İ.Ö.-SDG1 İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG1 Seçmeli - - - 10
4 9203085072011 Kişilerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 4
5 9203085012011 Pazarlama Zorunlu 3 0 0 4
6 9203085092011 Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203085102011 İkna Edici İletişim Zorunlu 2 0 0 4
2 ILETSTRATE-İ.Ö.-SDG2 İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG2 Seçmeli - - - 10
3 9203085022011 Kriz Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
4 9203085062011 Kurumsal İletişim Zorunlu 2 0 0 4
5 9203055152012 Liderlik ve Takımdaşlık Zorunlu 2 0 0 4
6 9203085042011 Pazarlama İletişimi Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203087072011 Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
2 9203087012011 Halkla İlişkilerde Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
3 ILETSTRATE-İ.Ö.-SDG3 İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG3 Seçmeli - - - 4
4 9203087032011 İmaj Yönetimi Zorunlu 2 0 0 4
5 9203087052011 Kültürlerarası İletişim Zorunlu 2 0 0 4
6 9203087092011 Pazar ve Pazarlama Araştırmaları Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 11 0 0 24
 
İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203058122004 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
2 9203085112011 Ağızdan Ağıza Pazarlama Seçmeli 2 0 0 5
3 9203085132011 İletişim Yöntem ve Becerileri Seçmeli 2 0 0 5
4 9203085152011 İtibar Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
5 9203085172011 Kurum Kültürü Seçmeli 2 0 0 5
6 9203085212011 Örgütsel Değişim ve Değişim Yönetimim Seçmeli 2 0 0 5
7 9203085232011 Mesleki Örgütlenmeler Seçmeli 2 0 0 5
8 9203085252011 Kurumsal İmaj Seçmeli 2 0 0 5
9 9203085272011 Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 0 5
10 9203085292011 Siyasal İletişim Seçmeli 2 0 0 5
11 9203085312011 Bilgi Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203085122011 Pazarlama İletişiminde Alternatif Yaklaşımlar: Gerilla-Viral Seçmeli 2 0 0 5
2 9203085142011 Sunum Teknikleri Seçmeli 2 0 0 5
3 9203085162011 Halkla İlişkiler Eleştirileri Seçmeli 2 0 0 5
4 9203085182011 Satış Geliştirme ve Promosyon Seçmeli 2 0 0 5
5 9203085202011 Hizmet Sektöründe İletişim Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
6 9203085222011 Bİlgi İletişim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 5
7 9203085242011 İletişim Etkinliğinin Ölçümlenmesi Seçmeli 2 0 0 5
8 9203085262011 Kurumsal Yönetişim Seçmeli 2 0 0 5
9 9203085282011 İş Hayatında Ruhsal Zeka Seçmeli 2 0 0 5
10 9203085302011 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
İletişim Stratejileri ve Halk İlişkiler İ.Ö.Tezsiz SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203087132011 Farklılıkların Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
2 9203087152011 KOBİ ve Aile İşletmelerinde Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 0 2
3 9203087172011 Halkla İlişkiler Ortamları ve Bütçeleme Seçmeli 2 0 0 2
4 9203087192011 Medya Araştırmaları Seçmeli 2 0 0 2
5 9203087212011 Kişisel Değişim ve Gelişim Seçmeli 2 0 0 2
6 9203087232011 Kurumsal Kimlik Seçmeli 2 0 0 2
7 9203087252011 Protokol Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
8 9203087272011 Sponsorluk Seçmeli 2 0 0 2
9 9203087292011 E-Pazarlama Seçmeli 2 0 0 2
10 9203087312012 Medya İlişkileri ve Yönetimi Seçmeli 2 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr