Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir. Öğrencilerin mezuniyet durumlarına göre gerekli görüldüğü takdirde (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde) Bilimsel Hazırlık okutulacaktır.
Program Profili
21. yüzyılda gerek teknolojik gerekse sosyal anlamda yaşanan değişimlerle beraber işletme yönetiminde yeni bakış açılarının geliştirilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda geleceğin yönetici ve işletmecilerinin de daha profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış kişiler olması gerekmektedir. Çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca, gelişen teknoloji olanakları ile beraber uzaktan eğitim uygulamalarının da yaygınlaştığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle açılan E.Ü. İ.İ.B.F İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezli Yüksek Lisans programının amacı, farklı alanlarda lisans eğitimini tamamlamış kişileri, işletmecilik alanında gelişmeleri izleyebilen, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli uzmanlar olarak yetiştirmektir. Öğrencilerin, takım halinde çalışması ve liderlik özellikleri geliştirmeleri de hedeflenmektedir. Program dahilinde öğrencilerimize verdiğimiz derslerle onları, 21. Yüzyılda işletmecilik alanındaki modern yaklaşımlarla donatarak, gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğimize inanıyoruz.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane ara sınav ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Yıl içi değerlendirmeye tabi olan etkinliklerin (ara sınav dahil) %40 ve yıl sonu değerlendirmeye tabi olan etkinliklerin (final sınavı dahil) %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY ve Yrd. Doç. Dr. Elif ÜSTÜNDAĞLI ERTEN İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1İşletme disiplinine ilişkin temel problemleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve stratejiler geliştirebilmek
2İşletme problemlerine ilişkin uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek ve çözüm üretebilmek
3İşletmenin temel alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini ileri düzeyde yönlendirebilmek
4Uzman ya da uzman olmayan kişileri, İşletme ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
5İşletmenin kuramsal boyutlarına ilişkin tartışmaları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
6İşletme disiplinini doğrudan ya da dolaylı etkileyen bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri ve stratejiler geliştirebilmek
7İşletme politika ve stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek
8İşletme alanında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve bu değerleri özümsemek
9İşletme alanında farklı sorunları algılayabilmek ve fırsat olarak değerlendirebilmek ve disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
10İşletme faaliyetlerine ilişkin dünyadaki değişen yönelimleri ileri düzeyde izleyebilmek, anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz edebilme.
11Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini İşletme alanındaki uygulamalara koyabilmek ve disiplinler arası etkileşim sağlayabilmek
12Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere ileri düzeyde sahip olmak
13Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
14Alanının gerektirdiği ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak. Bilgi ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek
15Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye ileri düzeyde sahip olmak ve kullanabilmek
16İşletme disiplini ile ilgili edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri ileri düzeyde kullanabilmek
17İşletme politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000000012
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İŞL-YL-SDG1-2018 İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Güz Seçmeli - - - 8
2 9204045032015 Türkçe Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
3 9204055212015 Türkçe Üretim ve İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
4 9204045392019 Türkçe Yönetim Bilimlerine Giriş Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 9 0 0 22
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055962016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 9204055282015 Türkçe Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 0 3
3 İŞL-YL-SDG2-2018 İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Bahar Seçmeli - - - 5
4 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Güz
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204015172017 Türkçe E- Pazarlama Seçmeli 3 0 0 8
2 9204055082012 Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol Seçmeli 3 0 0 8
3 9204055202012 Türkçe Örgüt Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
4 9204055312012 Türkçe Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
5 9204055332012 Türkçe Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 8
6 9204055352012 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
7 9204055412012 Türkçe Yatırım analizi ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
8 9204055452017 Türkçe Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 8
9 9204055472017 Türkçe Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
10 9204055552019 Türkçe Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
11 9204057372012 Türkçe Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 8
İşletme Tezli Yüksek Lisans SDG-2018 Bahar
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201015072018 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 5
2 9204015152018 Türkçe Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 5
3 9204015262018 Türkçe Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
4 9204015302018 Türkçe Perakende Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
5 9204045062018 Türkçe Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 0 5
6 9204045342019 Türkçe Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 5
7 9204046212018 Türkçe Yönetim Bilimi Seçmeli 3 0 0 5
8 9204046342018 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 5
9 9204046362018 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
10 9204046442018 Türkçe Yönetim ve Maliyet Muhasebesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 5
11 9204055102018 Türkçe Uluslararası İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
12 9204055142018 Türkçe Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 5
13 9204055162018 Türkçe Denetim Seçmeli 3 0 0 5
14 9204055182018 Türkçe Örgütsel Davranış ve Liderlik Seçmeli 3 0 0 5
15 9204055242018 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 0 5
16 9204055312018 Türkçe Finansal Muhasebe ve Raporlama Seçmeli 3 0 0 5
17 9204055372018 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
18 9204055952018 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 0 0 5
19 9204055992018 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme Seçmeli 0 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr