Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Kurumsal Yönetişim ve Liderlik - İÖ-Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kurumsal Yönetişim Ve Liderlik İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Kurumsal Yönetişim ve Liderlik Tezsiz Yüksek Lisans Programı yönetim bilimleri ve liderlik alanında makro bakış açısına sahip yöneticiler ve bu alanda çalışmayı seçen akademisyenleri ülkeye kazandırmanın yanı sıra yönetim-organizasyon disiplininin de gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda potansiyel kitle örgüt içerisinde karar verme sorumluluğuna sahip veya sahip olması beklenen yönetici ve yönetici adayları ile akademik anlamda kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilerden oluşmaktadır. Potansiyel kitlenin seçiminde temel ölçüt aday öğrencinin sosyal bilimler alanında eğitim görmüş olmasıdır. Alanın geniş tutulmasının nedeni sosyal bilimler alanında lisans derecesi almış olan aday öğrencilerin yönetici olarak kariyer yapma fırsatlarının daha geniş bir tabana yayılmasının hedeflenmesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci 90 AKTS’ ni tamamlamış olması ve Eğitim – öğretim programı kapsamında belirtilen sayıda zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla verilmiş olması gerekmektedir. Enstitü yönetmeliğinde belirtilen süre dahilinde hazırladıkları bitirme projelerini başarıyla savunmuş olmaları gerekmektedir
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci 90 AKTS’ ni tamamlamış olması ve Eğitim – öğretim programı kapsamında belirtilen sayıda zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla verilmiş olması gerekmektedir. Enstitü yönetmeliğinde belirtilen süre dahilinde hazırladıkları bitirme projelerini başarıyla savunmuş olmaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU AKTS / DS Koordinatörü: Prof.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU ve Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU AKTS / DS Koordinatörü: Prof.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU ve Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU AKTS / DS Koordinatörü: Prof.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU ve Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Program Çıktıları
1Yönetim-Organizasyon temel alanında ve özellikle Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek ve alana ilişkin orijinal fikirler geliştirebilmek
2Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
3Alana ilişkin kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek
4Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek
5Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
6Uzman ya da uzman olmayan kişileri, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlarla düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek paylaşabilmek
7Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarına ilişkin kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek ve ilgili yazına katkıda bulunabilmek
8Alanındaki yerel ve küresel eğilimlerin farkına varabilmek ve söz konusu eğilimlerden doğan fırsat ve tehditleri değerlendirebilmek
9Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarındaki klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkilerini tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
10Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarında verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
11Kurumsal Yönetişim ve Liderlik alanlarına ilişkin yenilikleri ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek
12Hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olmak ve mesleki yeterliklere sahip olmak
13Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek
14Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzman bilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma ortamında ortaya çıkan görevler karşısında stratejik yaklaşımlar geliştirmek
15Alanının gerektirdiği hukuki bilgiye sahip olmak ve kullanabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İ.ŞLKURMSALSDG.1 İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö1 Seçmeli - - - 6
2 9204055602015 Kurumsal Yönetişim Zorunlu 3 0 0 8
3 9204055592015 Küreselleşme, Strateji ve Liderlik Zorunlu 3 0 0 10
4 9204055032015 Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 10
5 9204055032015 Örgütler ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 10
6 9204055172015 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 10
7 9204055172015 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 10
Toplam 18 0 0 64
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055642015 Değişim, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 7
2 9204055642015 Değişim, İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Zorunlu 3 0 0 7
3 İ.ŞLKURMSALSDG.2ESK İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö2 ESKİ Seçmeli - - - 6
4 İ.ŞLKURMSALSDG.2 iŞLETME kURUMSAL yÖNT. VE Liderlik2i.ö. Seçmeli - - - 7
5 9204055462013 Kurumsal Raporlama ve Şeffaflık Zorunlu 3 0 0 6
6 9204055602015 Kurumsal Yönetişim Zorunlu 3 0 0 8
7 9204055592015 Küreselleşme, Strateji ve Liderlik Zorunlu 3 0 0 10
8 9204055622015 Liderlik Teorileri ve Kurumsal Liderlik Zorunlu 3 0 0 8
9 9204055622015 Liderlik Teorileri ve Kurumsal Liderlik Zorunlu 3 0 0 8
Toplam 27 0 0 67
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055752016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 3
2 9204077172004 Değişim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
3 9204057072004 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
4 9204057072004 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
5 İşl.sdg.i.ö.3eski İşletme Kurumsal Yönt.ve Liderlik İ.Ö3 eski Seçmeli - - - 3
6 9204055612015 Kurumsal Denetim ve Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 0 4
7 kurumsal_yön_sdg3 kurumsal_yön_sdg3 Seçmeli - - - 8
8 9204057292013 Müzakere ve Çatışma Yönetimi Zorunlu 0 0 0 3
9 9204057272013 Siyaset Teorisi, Yönetişim ve Kalkınma Zorunlu 3 0 0 3
10 9204057232012 Yönetim Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 18 0 0 60
 
İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055212013 Çok Uluslu Kurumlar ve Dünya Politikası Seçmeli 3 0 0 6
2 9204055232013 Yöneticiler İçin Performans Yönetimi ve Ücretlendirme Seçmeli 3 0 0 6
3 9204055252010 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
4 9204077272012 Uluslararası Yönetim Seçmeli 3 0 0 6
İşletme Kurumsal Yönt. ve Liderlik İ.Ö2 ESKİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055152015 İş Etiği ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 0 6
2 9204055482013 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
3 9204055502013 Finansal Muhasebe Seçmeli 3 0 0 6
4 9204055522004 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
5 9204055542013 İdare Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
iŞLETME kURUMSAL yÖNT. VE Liderlik2i.ö.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055182015 Stratejik Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
2 9204055252015 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 7
3 9204055662015 Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma Seçmeli 3 0 0 7
4 9204055702015 Stratejik ve Finansal Politikalar Seçmeli 3 0 0 7
5 9204055722015 Kurumsal Yönetişim ve Hukuki Mevzuat Seçmeli 3 0 0 7
İşletme Kurumsal Yönt.ve Liderlik İ.Ö3 eski
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204057312013 Yerel Yönetimlerde Yönetim Seçmeli 3 0 0 3
2 9204057332013 Stratejik Finansal Politika ve Analizi Seçmeli 3 0 0 3
3 9204057352009 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 3
4 9204057372010 Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 3
kurumsal_yön_sdg3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr