Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uluslararası İlişkiler - Bölgesel İlişkiler : AB-Akdeniz Çalışmaları - Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği - Akdeniz Çalışmaları İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Avrupa-Akdeniz eksenindeki tarihsel ve çıkarsal anlaşmazlıkların sebebiyet verdiği riskleri giderebilmenin en temel yolu girişimcilerin, siyasetçilerin, kamu görevlilerinin, sivil toplum örgütleri üyelerinin, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet mensuplarının, içinde bulunduğumuz coğrafyanın tarihini, diplomasisini, demografisini, ekonomik potansiyelini daha iyi bilmesinden geçmektedir. "Bölgesel İlişkiler: Avrupa Birliği-Akdeniz Çalışmaları" tezsiz yüksek lisans programı, kamu ve özel sektör çalışanları ile Avrupa Birliği ve Akdeniz Dünyası konusundaki bilgilerini derinleştirmek isteyenlere akademik bir vizyon kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece katılımcıların, Avrupa Birliği ile Akdeniz Dünyası bağlamında kendi disiplinleri çerçevesinde uzmanlaşacakları, eleştirel ve derin analitik düşünme yeteneği kazanacakları ve daha üretken olacakları değerlendirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Kamu Kuruluşlarının Avrupa Birliği ve Dış İşleri departmanları, Özel Şirketlerin Dış Ticaret Departmanları vs.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. A. Özlem ÖNDER (Bölüm Başkanı) AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayşe ÖZTÜRK (zerrin.ayse.ozturk@ege.edu.tr) AKTS / DS Koordinatör Yardımcısı: Araş. Gör. Tülay GÜL (tulay.gul@ege.edu.tr) İletişim Adresi: E.Ü. İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı E.Ü. Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde uluslararası ilişkilere yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Farklı lisans programlarından mezun olan kamu ve özel sektör çalışanlarıyla bu alanda uzmanlaşmak isteyenlerin lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanında uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirmek ve uzmanlık gerektiren sorun ve problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek,
3Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanına ilişkin kavram, sorun ve problemleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek,
4Kendi alanındaki veya alanı dışındaki kişilere Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki yenilikleri, güncel bilgileri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunabilmek,
5Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanıyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
6Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanındaki edindiği ve özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek,
7Avrupa Birliği ve Akdeniz Çalışmaları alanıyla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve sonuçları değerlendirebilmek,
8Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilmek, geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204025132014 AB Bütünleşmesi Zorunlu 3 0 0 6
2 92040025232009 Akdeniz Ülkeleri Politik Sistemleri ve Demokratikleşme Hareketleri Zorunlu 3 0 0 6
3 92040025252010 Akdeniz'de Tarih ve Kültür Zorunlu 3 0 0 6
4 BÖL.İLİS.-YL-SDG1 BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI Seçmeli - - - 12
Toplam 9 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204085202009 Akdeniz'in Politik Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 4
2 9204025312017 Avrupa ve Akdeniz Dünyası'nda Kimlik Zorunlu 3 0 0 4
3 9204085022016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 4
4 SOS.BİL.DP.YL Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
5 BÖL.İLİS.-YL-SDG2 U.A.BÖLGESEL İLİŞKİLER:AVRUPA BİRLİĞİ-AKDENİZ ÇALIŞMALARI Seçmeli - - - 8
Toplam 9 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr