Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Uzaktan Eğitim (e-yl)Program Tanımları
Kuruluş
Uzaktan Öğretim İktisat Tezsiz E- Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, iktisat alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
(1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. (2) Ara sınavlar, istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda; dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavların nerede ve ne şekilde yapılacağı ile temel olarak belirlenen sınavlara ek olarak sözlü sınav, performans, proje, tez ve portfolyo gibi ölçme değerlendirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına, öğretimi sürdüren ilgili birimin önerisi üzerine senato tarafından karar verilir. (3) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamaz. Uzaktan öğretim programları müfredatında yer alan derslere ilişkin ölçme değerlendirmeyle ilgili usuller, yeni kaydolan öğrenciler için tercih aşamasından önce ilan edilir. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için tıklayınız: https://www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b117
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. Funda BARBAROS İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
11. İktisadi teorileri, yöntemleri ve sistemleri karşılaştırabilme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
22. İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinliklerini ölçebilme
33. İktisadi ve finansal sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
44. Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
55. Ulusal, uluslararası ve ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
66. Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
77. İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
88. İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
99. Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
1010. İktisat bilgi ve yöntemlerinin farklı alanlarla ilişkisini kurabilme iktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme.
1111. Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
1212. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
1313. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
1414. Doktora eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri elde etme
1515. Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler elde etme
1616. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKTİSAT(e-yl)(YENİ) İKTİSAT(e-yl) SDG (YENİ) Seçmeli - - - 10
2 9204097572015 Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 10
3 9204097552015 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 10
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204097622016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 3
2 9204097632015 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
3 İKTİSAT(E-YL)2016-2 İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 8
4 9204097602016 Para Teorsi ve Politikası Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İKTİSAT(E-YL)2016-3 İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016) Seçmeli - - - 30
Toplam 0 0 0 30
 
İKTİSAT(e-yl) SDG (YENİ)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204097072015 Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 10
2 9204097152015 Endüstri İktisadi Seçmeli 3 0 0 10
3 9204097192015 Yaratıcı Ekonomiler Seçmeli 3 0 0 10
4 9204097412015 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 10
5 9204097452015 Çevre İktisadi Seçmeli 3 0 0 10
6 9204097512015 Yeni Ticaret Teorisi Seçmeli 3 0 0 10
7 9204097592015 İktisadi Veri Analizi Seçmeli 3 0 0 10
İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204097012016 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 0 4
2 9204097022016 Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 0 0 4
3 9204097032016 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 4
4 9204097042016 İktisadi büyüme Teorileri Seçmeli 3 0 0 4
5 9204097062016 İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 4
6 9204097092016 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 4
7 9204097112016 Uluslararası Makro İktisat Seçmeli 3 0 0 4
8 9204097492016 Dış Ticaret Politikaları ve Sanayileşme Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSAT (E-YL) SEÇ. DERS GRUBU 3 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204097052016 İktisadi Kalkınma Teorileri Seçmeli 3 0 0 10
2 9204097132016 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 10
3 9204097172016 Kamu Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 10
4 9204097212016 Küreselleşme ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 0 0 10
5 9204097232016 Oyun Teorisi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 10
6 9204097252016 Hesaplanabilir Genel Denge Seçmeli 3 0 0 10
7 9204097272016 Sermaye Piyasaları Analizi Seçmeli 3 0 0 10
8 9204097292016 Refah Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 10
9 9204097312016 Bankacılık Seçmeli 3 0 0 10
10 9204097332016 Uluslararası Para Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 0 0 10
11 9204097352016 Yenilik Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 10
12 9204097372016 Matematiksel İktisat Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 10
13 9204097392016 Bilgi Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 10
14 9204097432016 Bilişim Endüstrileri Seçmeli 3 0 0 10
15 9204097472016 Rekabet ve Regülasyon Seçmeli 3 0 0 10
16 9204097532016 Uluslararası İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 10
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr