Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türk Dünyası Araştırmaları - Türk Dili ve Lehçeleri - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 1992 yılında kurulmuş olup Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı; Türk Dünyası Edebiyatları Anabilim Dalı; Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı; Türk Sanatı Anabilim Dalı; Türk Tarihi Anabilim Dalı; Türk Dünyası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Anabilim Dallarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
Eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan ve tezlerini başarıyla savunan öğrenciler Yüksek Lisans programının sonucunda Uzman unvanını alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Programdaki dersler 2 yarıyıl olarak planlanır, her yarıyılda en az 1 vize ve 1 final sınavı yapılır. Ders bitiminde yönetmelikte verilen süre içerisinde tez çalışması yapılır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde, Araştırma Kurumlarında Araştırıcı ve Öğretim Üyesi olarak, Orta Dereceli Eğitim Kurumlarında Öğretmen olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazen seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Ara sınavların tümü yarıyılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarıyılın başladığı ilk ay içinde Anabilim Dalı tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri yine Anabilim Dalı’nda ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınavı hakkı verilebilir. Her derse ait raporlar, ödevler ve seminer öğrencinin sunumlarındaki performansa göre değerlendirilmektedir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ ı ile final sınavının %60’ ı alınarak bulunur. Bu esasa göre yapılan değerlendirmede bir öğrencinin o dersten başarılı kabul edilebilmesi için Yüksek Lisansta en az 70 not ortalamasını tutturması gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki KAYMAZ, zeki.kaymaz@ege.edu.tr Tel : 0 232 3111010 - 2096/137 ECTS Koordinatörü Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 35100 Bornova, Izmir, TÜRKİYE Tel. 0 232 3111010 - 2096/2958 Belgeç. 0 232 3427496 E-Posta. tdae@mail.ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Klimalı Derslikler, İhtisas Kütüphanesi, Konferans Salonu, Kantin.

Program Çıktıları
1“Dil” denen olguyu kavrayabilme, onun kendine özgü kurallarını anlayabilme.
2Dilbilimi alanında yapılan çalışmaları, ekolleri ve dilbiliminin alanlarını kavrayabilme.
3Dilbilimi alanında yapılan çalışmaları, ekolleri ve dilbiliminin alanlarını kavrayabilme.
4Altayistiğin ortaya çıkışını, Altay dil teorisinin önemini ve bu alanda yapılan çalışmaları kavrayabilme.
5Altay dilleri ve bunun içinde Türk dilinin yeri konusunda yapılan son çalışmaları kavrayıp geliştirebilme.
6Türk lehçelerinin gelişim evrelerini ve Türk dilinin sınıflandırılması çalışmalarını anlayabilme.
7Tarihi Türk lehçelerinin dil özelliklerini tahlil edebilme ve metinlerini okuyup anlayabilme.
8Çağdaş Türk lehçelerinin dil özelliklerini tahlil edebilme ve metinlerini okuyup anlayabilme.
9Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin sorunlarını görüp bu sorunlara çözüm üretebilme.
10Türk dilli halkların dil, tarih, coğrafya, kültür konularıyla yakından ilgilenme, bu coğrafyadaki gelişmeleri takip edebilme.
11Türkolojinin bir veya birden fazla alanı hakkında ayrıntılı bilgi edinebilme.
12Lehçelerle yazılmış kaynakları anlama ve kullanabilme becerisi geliştirme.
13Uzmanlaştığı alanla ilgili her türlü kaynağa, bilgi ve belgeye ulaşabilme; alanıyla ilgili sorunları tespit ederek alanına özgün katkılarda bulunabilme.
14Türkoloji alanında kabul edilmiş terminoloji ve teknikleri kullanabilme.
15Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve grup çalışmaları yapabilme.
16Bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı olarak açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
17Mesleki ve ahlaki sorumluluk bilincine sahip olabilme.
18Bibliyografik repertuvarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi.
19Türkolojinin belirli dönemlerine ait belgeleri çalışmak için gerekli olan spesifik araçların kullanımının bilgi ve becerisi (mikrofilm, epigrafya gibi).
20Bilgisayar ve internet kaynaklarını Türkoloji çalışmalarında verimli ve etkin kullanma becerisi (istatistik veya veritabanları oluşturma vb.)
21Çalıştığı alanla ilgili olarak Türk lehçeleri arasında ve gerekiyorsa başka dillerle karşılaştırmalı çalışmalara girebilme.
22Çalıştığı alanla ilgili olarak alanına yakın diğer beşeri bilimlerin (tarih, arkeoloji, sanat tarihi, folklor, vs.) yöntem ve araçlarını kullanarak hedeflediği çalışmadan etkin sonuç alabilme bilgi ve becerisi.
23Bilgi kaynaklarını belirlemek ve bunlardan bilimsel çalışma yöntemlerine uygun olarak yararlanmak becerisi (bibliyografya, dokümanlar, sözlü tanıklıklar, vs.)
24Kendi alanındaki karmaşık dil verilerini belirli bir yöntemle sınıflandırabilme ve tutarlı bir şekilde sonuca varabilme.
25Çalışmalarını düzgün bir anlatımla bilimsel yayın haline getirme becerisi.
26Diyalektoloji çalışmalarının önemini ve gerekliliğini kavrayabilme ve bu alanda çalışmalar yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223242526
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205035211982 Göktürkçe. Zorunlu 3 0 0 7
2 9205035191982 Karşılaştırmalı Türk Dilbilgisi I Zorunlu 3 0 0 8
3 TDA-TDL14-YL-SDG1 TDA-TDL14-YL-SDG1 Seçmeli - - - 15
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9205035302016 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 2
2 9205035202015 Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II Zorunlu 3 0 0 6
3 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
4 TDA-TDL14-YL-SDG2 TDA-TDL14-YL-SDG2 Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 26
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr