Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1982
Kazanılan Derece
Uzman Psikolog
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Alanda çalışabilmek için gereken kuramsal bilgiye ve uygulama becerilerine sahip, etik değerleri gözeten, kültürler arası farklılıklara ve ihtiyaçlara duyarlı, araştırma planlama ve yürütme becerisi olan ve kendisini geliştirmeye açık uzman psikologları yetiştirmek programın temel amacıdır. Program kapsamında Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Alınan seçmeli derslerin ağırlığına bağlı olarak Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Gelişim Psikolojisi alanlarından birine ait diploma eki verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Psikoloji Yüksek Lisans derecesi ile mezun olanların büyük bir çoğunluğu çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca mezunlar akademik alandaki kariyerlerine üniversite çatısı altında çalışmalar yürüterek devam edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Kat:3 Bornova/İZMİR İletişim: Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sonia AMADO
Bölüm Olanakları
Bölümde tam zamanlı olarak çalışan 3 profesör, 3 doçent, 4 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisi, 1 uzman bulunmaktadır. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma ve eğitim amacına hizmet eden bir Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Psikoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilme.
2Psikoloji alanında bir araştırma yürütebilmek için gerekli istatistik bilgi ve becerisine sahip olabilme
3Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme
4Psikoloji alanları ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik yenilikçi yöntemler geliştirme ve uygulama becerisi.
5Kişilerarası iletişim ve etkileşimin dinamiklerini kavrama ve analiz edebilme becerisi
6Araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi.
7İnsan davranış ve bilişsel süreçlerini belirlemek için kullanılacak materyalleri ve deneysel yöntemleri geliştirebilme ve uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201025012016 Türkçe Deneysel Desenler ve İstatistik I Zorunlu 3 0 0 9
2 SDG-PSİ-1 PSİKOLOJİ SDG PSİ 1 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PSİKOLOJİSDG2 PSİKOLOJİ SDG2 TYL Seçmeli - - - 15
2 9201025322019 Türkçe Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
3 9201185002003 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
PSİKOLOJİ SDG PSİ 1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201025032019 Türkçe Bilişsel Psikolojide Özel Konular Seçmeli 3 0 0 7
2 9201025052019 Lisan Kodları Evrimsel Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 0 7
3 9201025072019 Lisan Kodları Sosyal Psikolojide İleri Konular Seçmeli 3 0 0 7
4 9201185192008 Türkçe Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 7
5 9201186162008 Deneysel Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 0 7
6 9201205202002 Türkçe Gelişim Psikolojisinde Testler Seçmeli 3 0 0 7
7 9201205212009 Türkçe Gelişim Psikoloji Kuramları Seçmeli 3 0 0 7
8 9201225032012 Türkçe Algı Psikolojisinde Yeni Akım ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
9 9201225112012 Deneysel Psikolojide Labaratuar Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
10 9201225162009 Türkçe Öğrenme Davranış ve Koşullama Seçmeli 3 0 0 7
PSİKOLOJİ SDG2 TYL
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201025022016 Psikolojik Ölçmede İleri İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
2 9201025302016 Bilişsel Gelişim Seçmeli 3 0 0 5
3 9201025342019 Bilişsel Sinirbilim Seçmeli 3 0 0 6
4 9201025362019 Evrimsel Psikolojide Güncel Yönelimler Seçmeli 3 0 0 6
5 9201186162008 Türkçe Deneysel Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 0 5
6 9201205011982 Türkçe Gelişim Psikolojisinde Özel Konular Seçmeli 3 0 0 5
7 9201205222009 Türkçe Ergenlikte Gelişim ve Gelişimsel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 5
8 9201205262009 Türkçe Engelli Çoçukların Gelişimi ve Aile Danışmanlığı Seçmeli 3 0 0 5
9 9201225062012 Türkçe Bilişsel Psikolojide Çağdaş Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 5
10 9201225152012 Türkçe Bebeklik ve Çocukluk Döneminde Gelişim Seçmeli 3 0 0 5
11 9201225302013 Türkçe Yapısal Eşitlik Modelleri Seçmeli 3 0 0 5
12 9201225342013 Türkçe Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr