Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi - Sanat Tarihi - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kuruluş Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı 2013 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Sanat tarihi bölümü bünyesinde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Anabilim Dalı ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler çeşitli sanat galerilerinde çalışabilir, gerekli sınavları geçen öğrenciler devlet resim-heykel ve arkeoloji müzelerinde uzman olabilir ve akademik olarak üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevli kadrolarında çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 35100 Bornova/İZMİR
Bölüm Olanakları
Sanat Tarihi Bölümü'nde, başarı yüzdesine göre seçilmiş öğrencilerin, öğrenim yaşamları boyunca, bilgi ve deneyimlerini artırmak/pekiştirmek için, bölümde yapılan/yapılacak olan kazı ve yüzey araştırmaları, yerinde inceleme gezileri, laboratuar çalışmaları, çeşitli proje ve restorasyan çalışmaları gibi imkanlar sunulmaktadır.

Program Çıktıları
1Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme.
2Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme.
3Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili,bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma.
4Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme.
5Güncel sorunları irdeleyerek geçmiş ve bugün arasında ilişki kurabilme.
6Sanat Tarihi dışındaki alanların sorunlarını hızla kavrayabilme
7Görüşlerini gerek yazılı gerekse sözlü olarak, açık biçimde ifade edebilme.
8Estetik ve ahlaki duyarlılıklar edinme.
9Analitik düşünebilme.
10Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme.
11Herhangi bir dönemdeki herhangi bir eseri gördüğünde, öz niteliklerinden yola çıkarak tanıyabilme ve tanımlayabilme.
12Kültürel ürünlerle ilgili daha önce yapılmış ancak temellendirilmemiş yerleşik kanıları, önyargıları ve açık olmayan varsayımları ortaya koyabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201245152017 Türkçe Bizans Mimarisinde Yapı Teknikleri ve Elemanları I Zorunlu 2 0 0 4
2 SAN-TAR-TEZLİYL-SDG1 SANAT TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 1 Seçmeli - - - 18
3 9201045132017 Türkçe Sanatın Karşılaştırmalı Tarihi I Zorunlu 2 0 0 4
4 9201045092017 Türkçe Türk Sanatı Araştırmaları I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201045072017 Bizans Mimarisinde Yapı elemanları ve Teknikleri 2 Zorunlu 2 0 0 3
2 SAN-TAR-TEZLİYL-SDG2 SANAT TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 2 Seçmeli - - - 12
3 9201255322016 Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
4 9201045042017 Türkçe Sanatın Karşılaştırmalı Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
5 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
6 9201045162017 Türkçe Türk Sanatı Araştırmaları II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SANAT TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201045112015 Türkçe Anadolu Çini ve Seramik Sanatının Kaynakları ve Sorunları I Seçmeli 3 0 0 6
2 9201045252015 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları (Ortaçağ-Rönesans) I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201045272015 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları (Barok-20.yy.) I Seçmeli 3 0 0 6
4 9201045292015 Türkçe Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular I Seçmeli 3 0 0 6
5 9201045312015 Türkçe Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9201045332015 Türkçe Türk Sanatında Süsleme ve Çizim Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 6
7 9201045352015 Lisan Kodları Türk Dokuma Sanatı I Seçmeli 3 0 0 6
8 9201045392015 Türkçe Anadolu Selçuklu Saray ve Köşkleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9201045412015 Türkçe Türklerde Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Mimarisi I Seçmeli 3 0 0 6
10 9201045432015 Türkçe Çağdaş Türk Sanatında Üslup Araştırmaları I Seçmeli 3 0 0 6
11 9201045452015 Türkçe Anadolu Duvar ve Tavan Resmi Seçmeli 3 0 0 6
12 9201045522018 Bizans Manastırları I Seçmeli 0 0 0 6
13 9201045532018 Bizans Levha Resmi I Seçmeli 0 0 0 6
14 9201045552018 Bizans Dokuma Sanatı Seçmeli 0 0 0 6
15 9201045572018 Bizans Küçük El Sanatları I Seçmeli 0 0 0 6
16 9201045592018 Geç Antik Dönem ve Jüstinyanus Dönemi Mimarisi Seçmeli 3 0 0 6
17 9201255211982 Türkçe Klasik Dönem Osmanlı Mimarisini Hazırlayan Nedenler I. Seçmeli 3 0 0 6
SANAT TARİHİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS 2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201045102015 Türkçe Anadolu Türk Mimarisinde Malzeme ve Teknik II Seçmeli 3 0 0 6
2 9201045122015 Türkçe Anadolu Çini ve Seramik Sanatının Kaynakları ve Sorunları II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201045242015 Türkçe İslam Ülkelerinde Medrese Mimarisi Seçmeli 3 0 0 6
4 9201045262015 Türkçe Türklerde Ölü Gömme Gelenekleri ve Mezar Mimarisi II Seçmeli 3 0 0 6
5 9201045282015 Türkçe Türk Sanatında Süsleme ve Çizim Teknikleri II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201045302015 Türkçe Çağdaş Türk Sanatında Üslup Araştırmaları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201045322015 Türkçe Anadolu'da Duvar ve Tavan Resimleri II Seçmeli 3 0 0 6
8 9201045342015 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları(Ortaçağ-Rönesans)II Seçmeli 3 0 0 6
9 9201045362015 Türkçe Batı Sanatı Araştırmaları( Barok-20.y.y)II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201045382015 Türkçe Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular II Seçmeli 3 0 0 6
11 9201045482015 Türkçe Türk Dokuma Sanatı II Seçmeli 3 0 0 6
12 9201045502015 Türkçe Klasik Dönem Osmanlı Mimarisini Hazırlayan Nedenler II Seçmeli 3 0 0 6
13 9201045542018 Bizans Manastırları II Seçmeli 0 0 0 6
14 9201045562018 Bizans Levha Resmi II Seçmeli 0 0 0 6
15 9201045582018 Bizans Küçük El Sanatları II Seçmeli 0 0 0 6
16 9201045602018 Bizans Zemin Mozaikleri Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr