Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıp Eğitimi - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Dünyada ve ülkemizde ayrı bir disiplin-uzmanlık alanı olarak Tıp Eğitimi’ne ilgi giderek artmaktadır. 1958’de Case Western Reserve Üniversitesi, 1959’ da Illionis Chicago Üniversitesi ve Virginia Tıp Okulu’nda kurulan “Tıp Eğitimi Birimleri”nin ardından başlayan kurumsallaşma, 1970’lerde Avrupa ve Avustralya’ya sıçramış ve 1990’larda ülkemize gelebilmiştir. Şu an dünyanın her yerinde birim, bölüm, ofis gibi adlarla kurumsallaşan Tıp Eğitimi Disiplini, 1) araştırma, 2) eğitim-öğretim, 3) hizmet (eğiticiler, anabilim dalları ve eğitim yönetimi), 4) akademik personel yetiştirme olarak tanımladığı temel fonksiyonlarını, akademik ve bilimsel ilkelere uyumlu olarak yerel koşullar çerçevesinde yürütmeyi, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için asli bir görev olarak yüklenmiş durumdadır. E.Ü. Tıp Fakültesi’nde Tıp Eğitimi Birimi olarak 1997 yılında kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 08.07.1998 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile anabilim dalı olmuş, 20 Ekim 1998’de senato onayının ardından, Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi’nin 15 Mayıs 1999 tarihli toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş, 25 Haziran 1999’da ÜAK tarafından uygun görülerek, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 04.08.1999 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile kuruluşu onaylanmıştır.
Kazanılan Derece
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Mezunu
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezsiz yüksek lisans programına mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. H.İbrahim Durak EÜTF Tıp Eğitimi Anabilim dalı Başkanı T: +90 232 390 18 32 F: +90 232 343 67 70 halil.ibrahim.durak@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Mesleğini uygularken alan uzmanı, profesyonel, danışman, ekip üyesi, iletişimci, yönetici-lider, savunucu rollerini bir arada kullanarak alan ile ilgili konularda etkin, etik ve öğrenme merkezli, nitelikli hizmetler sunabilir.
2Alan uzmanı olarak; Tıp eğitimine bilimsel temel oluşturan bilim alanlarının bilgilerini, disiplinler arası bir bakış açısı ile sentez edip farklı eğitim etkinliklerinde uygulayabilir.
3Alan uzmanı olarak; Öğrenenlerin gereksinimleri ve öğrenme konusunun doğası üzerinden eğitim ile ilgili uygun eğitici rolünü (aktarma, yönlendirme, yetiştiricilik gibi) seçip etkili şekilde kullanabilir.
4Alan uzmanı olarak; Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri üzerinden, amaç- hedef, eğitim yöntemi ve değerlendirme boyutları birbirini destekleyen yeni eğitim programı tasarlayabilir ve mevcut programları güncelleyebilir.
5Alan uzmanı olarak; Eğitimde bağlam, girdi, süreç ve sonuçlar ile ilgili uygun ölçme değerlendirme yöntemleri seçip etkin biçimde uygulayabilir.
6Profesyonel olarak; Mesleki görev ve sorumluluklarını, insani ve mesleki değerler, etik ilkeler ve mesleki sorumluluklarını ön planda tutarak öğrenen yararına iyi eğitici rol modeli olma bağlamında, tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirerek, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek, planlama ve uygulamalar gerçekleştirir.
7Profesyonel olarak; Tıp eğitiminin her düzeyindeki sorunlarına karşı bireysel, kurumsal, toplumsal bakış açıları geliştirir, öğrenen ve toplum gereksinimleri ile yararlılığını gözeterek planlama ve uygulamalar yapar.
8Ekip üyesi olarak; Alan bilgisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için diğer disiplinler ile çatışmacı olmayan, uzlaşmacı ve çözüm arayan bir anlayışla işbirlikli çalışmalar yürütebilir, birlikte çalıştığı ve çalışacağı ekip üyelerinin yeri ve sınırlarının farkında olarak, işbirliğini isteyebilir, kabul edebilir ve kullanabilir.
9Danışman olarak: Öğrencilerin güçlü yönleri, değerlerini ve ihtiyaçlarını değerlendirerek onların öğrenme ve akademik başarılarına yönelik danışmanlık yapabilir.
10Yönetici-Lider olarak; İçinde yer aldığı eğitim süreçlerini etkileyebilir, etki yaratabilir, heyecan verip harekete geçirebilir, karar verme süreçlerinde yer alabilir ve eğitimle ilgili politikaların oluşturulmasına ve değişime öncülük edebilir.
11Savunucu olarak; İçinde yer aldığı her platformda eğitimin kanıta dayalı zemininde yürütülmesini, eğitimcilerin mutlaka bir formasyon eğitimi almalarını gerekliliğini, fırsat eşitliğini, etik ilkeleri, eğitimin araçsallaştırılmamasını ve piyasalaşmamasını, eğitimde çağdaş yaklaşımlarının savunuculuğunu yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301265052017 Eğitimde Proje Geliştirme Zorunlu 2 4 0 10
2 9301265022013 Mesleksel Yetkinlikler ve Eğitim-Öğretim Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 5
3 9301265032013 Ölçme-Değerlendirme Yöntem ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 5
4 930126TZSZ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 10
5 9301265012013 Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Öğrenme ve Öğretmeye Giriş Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 11 4 0 35
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DP Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9301265072013 Eğitim Programı Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 5
3 9301265082013 Eğitim Yönetimi, Değişim ve Liderlik Zorunlu 3 0 0 5
4 9301265062013 Müfredat Geliştirme ve Öğretim Tasarımı Zorunlu 3 0 0 5
5 930126TZSZ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 5
Toplam 9 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr