Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim - Biyoistatistik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında, kısa sürede gerekli fiziksel alt yapı tamamlanarak 2006 yılı başından itibaren hizmet verilmeye başlanmıştır. Anabilim dalı 2008 yılında “Biyoistatistik” Yüksek Lisans programını hazırlamış ve program önerisini Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne sunmuştur. “Biyoistatistik” Yüksek Lisans Programı 2009 yılında YÖK tarafından da kabul edilmiş ve öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Biyoistatistik Yüksek Lisans” derecesini almaya hak kazanırlar.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program Lisans üstü düzeyde verilen bir eğitimdir. Lisans derecesini aldıkları bilgilere ek olarak sağlık alanında araştırma planlama, istatistik düşünme, değerlendirme ve analiz yapabilme bilgi ve becerisi verilmesi hedeflenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan bir öğrenci sağlık alanında kamu ve özel kuruluşların ARGE bölümlerinde çalışma olanağı bulabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her bir ders için 1 ara sınav, 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca her derste analiz ve anlatım konularında ödevler verilmekte ve sınav gibi değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Bornova İZMİR Tel: (0232) 390 19 85 Faks: (0232) 390 1996 e-posta: biyoistatistik@mail.ege.edu.tr Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet N. ORMAN AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH
Bölüm Olanakları
Toplamda 70 adet bilgisayarın bulunduğu iki adet Bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca lisans üstü öğrencilerin kullanımına yönelik ve içinde paket programların bulunduğu 2 adet bilgisayarın yer aldığı 1 adet çalışma odası vardır. Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık durumda bulunan bu çalışma odası ve bilgisayar labratuvarları, hafta içi her gün mesai saatleri arasında kullanılabilmektedir.

Program Çıktıları
1İstatistik yönüyle veriyi tanımak ve yorum yapabilme bilgi ve becerisini kazanma
2veri yapılarına uygun analiz belirleyebilme bilgi ve becerisini kazanmak
3Uygun analiz yöntemlerini yapabilme ve sonuçlarını yorumlama bilgi ve becerisini kazanmak
4Bir sağlık çalışanına proje hazırlama aşamasından itibaren istatistik danışmanlık hizmeti verebilme bilgi ve becerisini kazanmak
5Bir bilimsel çalışma yapabilme ve sonuç raporu yazabilme bilgi ve becerisini kazanmak
6İstatistik paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisini kazanmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930119SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 21
2 9301195012008 Türkçe Tıbbi Araştırmalarda Veri Analizi I Zorunlu 2 2 0 9
Toplam 2 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930119SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
3 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
4 9301195022008 Türkçe Tıbbi Araştırmalarda Veri Analizi II Zorunlu 2 2 0 9
Toplam 4 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301195032010 Türkçe Örnekleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 5
2 9301195042010 Türkçe Matematiksel İstatistik Seçmeli 2 0 0 5
3 9301195052010 Türkçe Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 5
4 9301195062010 Türkçe Stokastik Süreçler Seçmeli 2 0 0 5
5 9301195072010 Türkçe Deneme Tasarımı ve Analizi Seçmeli 2 0 0 5
6 9301195082010 Türkçe Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 2 0 0 5
7 9301195092008 Türkçe Regresyon Analizi I Seçmeli 3 0 0 6
8 9301195102009 Türkçe Regresyon Analizi II Seçmeli 3 0 0 6
9 9301195112010 Türkçe Klinik Denemeler Seçmeli 2 0 0 5
10 9301195122010 Türkçe Uygulamalı Kategorik Veri Analizi Seçmeli 2 0 0 5
11 9301195132010 Türkçe Sağlık Alanında Özel İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 5
12 9301195142010 Türkçe Biyoinformatik Seçmeli 2 0 0 5
13 9301195152010 Türkçe Veri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 5
14 9301195162010 Türkçe Genetik Seçmeli 2 0 0 5
15 9301195172010 Türkçe Populasyon Genetiği Seçmeli 2 0 0 5
16 9301195182010 Türkçe Doğrusal Cebir Seçmeli 2 0 0 5
17 9301195202009 Türkçe Proje Geliştirme Seçmeli 1 0 0 5
18 9301195212010 Türkçe Randomize Kontrollü Klinik Denemeler Seçmeli 2 0 0 5
19 9301195222012 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 6
20 9301195232014 Türkçe Tıpta Karar Verme ve Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 0 5
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301195032010 Türkçe Örnekleme Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 7
2 9301195042010 Türkçe Matematiksel İstatistik Seçmeli 2 0 0 7
3 9301195052010 Türkçe Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 7
4 9301195062010 Türkçe Stokastik Süreçler Seçmeli 2 0 0 7
5 9301195072010 Türkçe Deneme Tasarımı ve Analizi Seçmeli 2 0 0 7
6 9301195082010 Türkçe Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 2 0 0 7
7 9301195092008 Türkçe Regresyon Analizi I Seçmeli 3 0 0 7
8 9301195102009 Türkçe Regresyon Analizi II Seçmeli 3 0 0 7
9 9301195112010 Türkçe Klinik Denemeler Seçmeli 2 0 0 7
10 9301195122010 Türkçe Uygulamalı Kategorik Veri Analizi Seçmeli 2 0 0 7
11 9301195132010 Türkçe Sağlık Alanında Özel İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 7
12 9301195142010 Türkçe Biyoinformatik Seçmeli 2 0 0 7
13 9301195152010 Türkçe Veri Yönetimi Seçmeli 2 0 0 7
14 9301195162010 Türkçe Genetik Seçmeli 2 0 0 7
15 9301195172010 Türkçe Populasyon Genetiği Seçmeli 2 0 0 7
16 9301195182010 Türkçe Doğrusal Cebir Seçmeli 2 0 0 7
17 9301195202009 Türkçe Proje Geliştirme Seçmeli 1 0 0 7
18 9301195212010 Türkçe Randomize Kontrollü Klinik Denemeler Seçmeli 2 0 0 7
19 9301195222012 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 7
20 9301195232014 Türkçe Tıpta Karar Verme ve Karar Destek Sistemleri Seçmeli 2 0 0 7
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr