Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Toksikoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' nde 1982 yılında kurulan Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü altında yer almaktadır. Anabilim dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Bugüne değin anabilim dalında 12 yüksek lisans ve 2 doktora derecesi verilmiştir. Görevli öğretim üyeleri ve çalışma grupları tarafından deney hayvanlarında ilaç ve bitkisel ekstrelerin sistemik toksisitesi, oksidatif stres, DNA hasarı, sitotoksisite, mesleki ve çevresel toksisite, ilaç biyotransformasyonu sonucu oluşabilen reaktif metabolitlerin yapılarının tanımlanması ve ilaç yan etkileri ile ilişkilerinin ortaya konması, bitkisel karışımların ve kimyasalların potansiyel östrojenik etkileri konularında in vivo ve in vitro araştırmalar yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Farmasötik Toksikoloji alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik Toksikoloji yüksek lisans programında öğrencilere toksikolojinin temel kavram ve prensipleri, toksisite testleri, toksikolojik analiz yöntemler, ilaç etkileşmeleri, biyokimyasal toksikoloji, gıda, metal toksisitesi konularında spesifik bilgilere sahip olmaları veya bu bilgilere ulaşmalarının sağlanması, araştırma yapmaları ve bu araştırmalarını insan sağlığı yararına farklı alanlarda kullanmaları hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Farmasötik Toksikoloji programından mezun olan kişiler, öncelikle Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi devlet kurumlarının toksikoloji bilgisi gerektiren ilgili birimlerinde toksikolojik analizden ilaç ve tıbbi ürün ruhsatlandırmaya, RSHM Zehir Danışma Merkezinden ilgili çeşitli komisyonlara kadar görev almaktadırlar. Ayrıca mezunlar ülkemizde son yıllarda hızla sayısı artan üniversitelerin ilgili anabilim dallarında öğretim üyesi olarak da görev almaktadırlar. Bunların yanı sıra farmasötik endüstri başta olmak üzere diğer kimya endüstri kollarında arge departmanlarından değişik kademelerde yöneticiliğe kadar çok çeşitli görevler alabilmektedirler, bu şekilde görev alan önemli sayıda eski öğrencimiz vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Ferzan Lermioğlu Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji ABD. Bornova 35100 İZMİR TÜRKİYE e-mail: ferzan.lermioglu@ege.edu.tr Tel:0 232 3739173
Bölüm Olanakları
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 1 adet Profesör, 3 adet Doçent, 2 adet Yardımcı Doçent, 2 adet Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim dalımızda toksikolojik analizler için spektrofotometre, HPLC, GC-ECD, hücre kültürü laboratuarı cihazları bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Nitelikli temel toksikoloji bilgisine sahip olabilme
2Literatüre ve toksikoloji bilgisine ulaşabilme becerisi kazanma
3Temel düzeyde araştırma ve sunum becerisine sahip olabilme
4Kimyasal ve fiziksel etkenlerle (radyasyon vb.) biyolojik sistem arasındaki etkileşimleri ve zararlı sonuçlarını yorumlayabilme
5İlaçlar, endüstriyel ve çevresel ajanların biyotransformasyonları, toksik etkileri, toksisite mekanizmaları, biyolojik örneklerden izolasyonları, analiz teknik ve yöntemleri, zehirlenme tedavilerinin teorik altyapısı, genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek toksisite konularında temel bilgiye sahip olabilme
6Tez çalışmalarının gerektirdiği laboratuvar tekniklerini temel düzeyde uygulayabilme, verileri yorumlayabilme
7Ortak projelerde ekip içinde uyumlu çalışabilme
8Toksikoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme
9Bilimsel etik bilincine sahip olabilme
10Çeşitli kurum ve kuruluşlarda toksikoloji alanında danışmanlık yapabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930303SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
2 9303035242010 Türkçe Toksikolojik Analiz Yöntemleri I Zorunlu 2 4 0 10
3 9303035012015 Türkçe Toksikolojinin Temel Kavram ve Prensipleri I Zorunlu 4 0 0 8
Toplam 6 4 0 40
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303035302016 Araştırma Planlama ve Sunum Teknikleri Zorunlu 2 2 0 8
2 930303SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 6
3 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 2 2 0 20
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303035042015 Türkçe Gıda Toksikolojisi Seçmeli 3 0 0 10
2 9303035162010 Türkçe Metal Toksikolojisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9303035182015 Türkçe İlaç Etkileşmeleri ve Toksisite Seçmeli 3 0 0 10
4 9303035202015 Türkçe Biyokimyasal Toksikoloji-I Seçmeli 3 0 0 10
5 9303035232010 Türkçe Toksisite Testleri Seçmeli 3 2 0 12
6 9303035252015 Türkçe Toksikokinetik Seçmeli 2 2 0 10
7 9303035262008 Türkçe Çevresel Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
8 9303035272008 Türkçe Mesleki Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
9 9303035282015 Türkçe İlaca Bağlı Toksik Etkiler, Farmakovijilans ve Toksikovijilans Seçmeli 3 0 0 10
10 9303035292015 Toksikolojik Terminoloji Seçmeli 3 0 0 8
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303035042015 Türkçe Gıda Toksikolojisi Seçmeli 3 0 0 10
2 9303035162010 Türkçe Metal Toksikolojisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9303035182015 Türkçe İlaç Etkileşmeleri ve Toksisite Seçmeli 3 0 0 10
4 9303035202015 Türkçe Biyokimyasal Toksikoloji-I Seçmeli 3 0 0 10
5 9303035232010 Türkçe Toksisite Testleri Seçmeli 3 2 0 12
6 9303035252015 Türkçe Toksikokinetik Seçmeli 2 2 0 10
7 9303035262008 Türkçe Çevresel Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
8 9303035272008 Türkçe Mesleki Toksikoloji Seçmeli 3 0 0 8
9 9303035282015 Türkçe İlaca Bağlı Toksik Etkiler, Farmakovijilans ve Toksikovijilans Seçmeli 3 0 0 10
10 9303035292015 Türkçe Toksikolojik Terminoloji Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr