Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakognozi - Fitoterapi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 1982 yılında kurulmuş ve Farmakognozi Anabilim Dalı'nın Fitoterapi Yüksek Lisans programı 2009-2010 döneminde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Fitoterapi, tıbbi drogların teşhisi, tanınması, tıbbi droglardan çay örnekleri hazırlayabilme ve tıbbi droglardan tedavide kullanılacak farklı farmasötik preparatlar (ekstre, tentür vs) hazırlayabilme; bu preparatlarda standart madde üzerinden standardizasyon çalışmaları yapabilme ve bu preparatların standardizasyonu, stabilizasyonu, kalitatif ve kantitatif analizleri, biyolojik aktivite çalışmaları, etkileşmeler ve biyoteknolojik araştırmaların yapılabilmesi için kurulan bir uzmanlık programıdır. Fitoterapi Yüksek Lisans programının amacı Farmakognozi bilgilerini pekiştirme ve fitoterapiyi kavrayabilme, fitoterapi araştırmalarını yürütebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme potansiyelinde uzman yetiştirebilmektir. Ayrıca fitoterapide kullanılan bitkisel tıbbi drogları tanıyabilen ve fitoterapide kullanılan ilaçlarla ilgili farmakope monograf analizlerine hakim olabilen, fitoterapinin teorik ve pratik olarak bilgi birikimi ile donatılmış ve biyolojik kaynaklı ilaç sektöründe gereksinim duyulan Fitoterapi uzmanı yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde eğitim ve araştırma, Sağlık Bakanlığında bitkisel ilaçlarla ilgili danışmanlık, bitkisel ilaç sektöründe üretim, araştırma, ürün geliştirme, eğitmenlik ve yöneticilik
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Gördüğü derslerin, teorik ve de pratik çalışmaların değerlendirilmesi, seminer hazırlayıp, sunabilme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
E. Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı 35100/Bornova - İZMİR Tel: 0232-3113966-3112525-3747762 Prof. Dr. Bijen KIVÇAK
Bölüm Olanakları
Üniversite erişimine açık veritabanları ve literatür tarama imkanınına olanak sağlayan bilgisayar donanımı Laboratuvar donanımları: herbaryum, mikroskop, değirmen, ekstraksiyon cihazları, santrifüj, su banyoları, rotavaporlar, liyofilizatör, etüv, hassas teraziler, kül fırını,çeker ocaklar ,-80 derece derin dondurucu, spektrofotometre, HPLC (DAD,UV dedektör), pletismometre, mikroplak okuyucu, laminar akımlı biyogüvenlik II kabinleri, otoklav, inkübatör, pHmetre, polarimetre, refraktometre; erime derecesi tayin cihazı

Program Çıktıları
1Tıp ve Eczacılık alanında genellikle Farmakognozi ve fitoterapi lisans yeterliklerine dayalı olarak bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, fitoterapi alanında özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme
2Fitoterapi alanı ile ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanabilme
3Fitoterapi alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavrayabilme
4Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslar arası hakemli saygın dergilerde yayınlayabilme
5Fitoterapi alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme
6Fitoterapi alanının sadece bilimsel açıdan değerlendirilebileceğini kavrayabilme
7Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme
8Fitoterapinin uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme
9İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme
10Temel ve uygulamalı tıp bilimlerini fitoterapinin uygulamaları ile birleştirerek eczacılık ve tıp alanında kullanabilme
11Fitoterapi alanında sahip olduğu bilgilerin, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
12Fitoterapötiklerin ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
13İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme
14Fitoterapötiklerin hastaya sunulmasından önce, reçeteyi oluşturan ilaçların en uygun dozu, uygulama yolları ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme
15Fitoterapötiklerin en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde ilaç tedavisinin hasta boyutunda değerlendirilmesi, değiştirilmesi ve karar verilmesi aşamalarına katılabilme ve bu alanda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
16Doğru fitoterapötiklerin kullanımını teşvik etmek üzere kullanımındaki eğilimleri izleme, değerlendirme ve çözüm geliştirebilme becerilerine sahip olabilme
17Fitoterapötiklerle ilgili sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme
18Fitoterapi uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları ve yazılımları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
19Tıbbi bitkilerin tanınması, tayini ve etnobotanik açıdan gerekli bilgi birikimine sahip olabilme
20En az bir yabancı dili kullanarak eczacılığın biyolojik kaynaklı ilaçların uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303145022012 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar I Zorunlu 4 0 0 5
2 9303145012012 Fitoterapide Temel Kavramlar Zorunlu 3 0 0 5
3 930314SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
Toplam 7 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9303145102012 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar II Zorunlu 4 0 0 7
3 930314SEÇ.YL3 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 14
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303145032013 Tıbbi Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Analizi I Seçmeli 2 4 0 12
2 9303145042015 Farmakope Analizleri I Seçmeli 2 4 0 12
3 9303145052013 Temel Farmakognozi I Seçmeli 2 4 0 12
4 9303145092014 Bitkisel İlaçların Üretimi ve Analizi Seçmeli 4 4 0 16
5 9303145112013 Tıbbi Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Analizi II Seçmeli 2 4 0 12
6 9303145122015 Farmakope Analizleri II Seçmeli 2 4 0 12
7 9303145132013 Temel Farmakognozi II Seçmeli 2 4 0 12
8 9303145142013 Bilimsel Literatür Tarama Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
9 9303145162013 Aromaterapi Seçmeli 2 2 0 8
10 9303145182013 Hastalıklar Bilgisi Seçmeli 2 0 0 4
11 9303145202012 Balneoterapi ve Balneoterapide Kullanılan Bitkisel Ürünler Seçmeli 2 0 0 4
12 9303145212012 Bitkisel İlaçlar ve Gıda Destekleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9303145222012 Fitokozmesötikler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303145232012 Bitkisel İlaçların Ruhsatlandırılmasında Yasal Düzenlemeler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303145242012 Hemşirelik Uygulamalarında Nutrasötikler ve Fitoterapi Seçmeli 2 0 0 4
16 9303145252012 Fitoterapi Klinik Uygulamaları ve Vaka Takdimleri Seçmeli 2 2 0 8
17 9303145262015 Veteriner Hekimlikte Fitoterapi Seçmeli 3 2 0 10
18 9303145272015 Akılcı Bitkisel İlaç Kullanımı Seçmeli 3 4 0 14
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303145032013 Tıbbi Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Analizi I Seçmeli 2 4 0 12
2 9303145042015 Farmakope Analizleri I Seçmeli 2 4 0 12
3 9303145052013 Temel Farmakognozi I Seçmeli 2 4 0 12
4 9303145092014 Bitkisel İlaçların Üretimi ve Analizi Seçmeli 4 4 0 16
5 9303145112013 Tıbbi Drogların Morfolojik ve Mikroskobik Analizi II Seçmeli 2 4 0 12
6 9303145122015 Farmakope Analizleri II Seçmeli 2 4 0 12
7 9303145132013 Temel Farmakognozi II Seçmeli 2 4 0 12
8 9303145142013 Bilimsel Literatür Tarama Yöntemleri Seçmeli 1 0 0 2
9 9303145162013 Aromaterapi Seçmeli 2 2 0 8
10 9303145182013 Hastalıklar Bilgisi Seçmeli 2 0 0 4
11 9303145202012 Balneoterapi ve Balneoterapide Kullanılan Bitkisel Ürünler Seçmeli 2 0 0 4
12 9303145212012 Bitkisel İlaçlar ve Gıda Destekleri Seçmeli 2 0 0 4
13 9303145222012 Fitokozmesötikler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303145232012 Bitkisel İlaçların Ruhsatlandırılmasında Yasal Düzenlemeler Seçmeli 2 0 0 4
15 9303145242012 Hemşirelik Uygulamalarında Nutrasötikler ve Fitoterapi Seçmeli 2 0 0 4
16 9303145252012 Fitoterapi Klinik Uygulamaları ve Vaka Takdimleri Seçmeli 2 2 0 8
17 9303145262015 Veteriner Hekimlikte Fitoterapi Seçmeli 3 2 0 10
18 9303145272015 Akılcı Bitkisel İlaç Kullanımı Seçmeli 3 4 0 14
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr