Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Kimya - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Uzmanlık
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik kimyanın farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik kimyacılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, ilaç endüstrisinin tasarım, sentez ve analiz laboratuarlarında uzman olarak görev yapabilirler. Ayrıca farmasötik kimya eğitiminde uzman farmasötik kimyacı olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 35100 Bornova İzmir Prof. Dr. Erçin ERCİYAS (Anabilim Dalı Başkanı) Tel: 0 232 39 99 31 e-mail: ercin.erciyas@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 3 profösör, 3 yardımcı doçent olmak üzere 6 öğretim üyesi çalışmaktadır. 2 si doktoralı olmak üzere 9 araştırma görevlisi mevcuttur. Halihazırda araştırmaların gerçekleştirildiği 2 araştırma laboratuarına ilaveten, bir araştırma laboratuarının daha inşaasına başlanacaktır.

Program Çıktıları
1Sentetik ve yarı sentetik ilaçların sentezleri ile tepkime mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilme.
2İlaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerini belirleyebilme ve uygulayabilme.
3İlaçların kimyasal yapıları ile farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri arasındaki ilişkiyi kurabilme.
4Çeşitli ileri analiz yöntemleri kullanarak sentezlenen ilaç moleküllerinin kimyasal yapılarını aydınlatabilme.
5İlaç bulma ve geliştirme yöntemlerini kullanarak yeni ilaç molekülleri tasarlayabilme ve hazırlayabilme.
6Bilimsel bir çalışma için ön hazırlık yapabilme.
7Gerçekleştirilmiş bilimsel bir çalışmayı elde edilen veriler neticesinde değerlendirebilme.
8Yapılan bir bilimsel çalışmanın çıktılarını ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerine sunabilme.
9Bilimsel alanda edinilen bilgiler ışığında olaylara geniş perspektifte bakabilme.
10Plan dışı gerçekleşen olaylar karşısında yeni çözüm yolları üretebilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303055102004 Organik Kimyada Kavramlar-I Zorunlu 3 0 0 6
2 930305SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9303055162004 Organik Kimyada Kavramlar-II Zorunlu 3 0 0 6
3 930305SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 5 0 0 33
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303055022005 UV Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303055042005 UV Spektroskopisi (Pratik) Seçmeli 0 4 0 6
3 9303055062005 NMR Spektroskopisi-I Seçmeli 1 0 0 3
4 9303055082005 Mass Spektroskopisi-I Seçmeli 1 0 0 3
5 9303055122005 IR Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303055132005 IR Spektroskopisi (Pratik) Seçmeli 0 4 0 6
7 9303055142005 NMR Spektroskopisi-II Seçmeli 1 0 0 3
8 9303055152005 Mass Spektroskopisi-II Seçmeli 1 0 0 3
9 9303055172009 Farmasötik Analiz Seçmeli 2 0 0 4
10 9303055182004 Farmasötik Analiz Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 4
11 9303055192004 Kromatografik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 4
12 9303055202004 İlaç Geliştirmede Biyotransformasyon ve Biyoorganik Reaksiyonlar Seçmeli 2 0 0 4
13 9303055212013 Kromatografik Yöntemlerin Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303055022005 UV Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 4
2 9303055042005 UV Spektroskopisi (Pratik) Seçmeli 0 4 0 6
3 9303055062005 NMR Spektroskopisi-I Seçmeli 1 0 0 3
4 9303055082005 Mass Spektroskopisi-I Seçmeli 1 0 0 3
5 9303055122005 IR Spektroskopisi Seçmeli 2 0 0 4
6 9303055132005 IR Spektroskopisi (Pratik) Seçmeli 0 4 0 6
7 9303055142005 NMR Spektroskopisi-II Seçmeli 1 0 0 3
8 9303055152005 Mass Spektroskopisi-II Seçmeli 1 0 0 3
9 9303055172009 Farmasötik Analiz Seçmeli 2 0 0 4
10 9303055182004 Farmasötik Analiz Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 4
11 9303055192004 Kromatografik Yöntemler Seçmeli 2 0 0 4
12 9303055202004 İlaç Geliştirmede Biyotransformasyon ve Biyoorganik Reaksiyonlar Seçmeli 2 0 0 4
13 9303055212013 Kromatografik Yöntemlerin Uygulamaları Seçmeli 0 2 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr