Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyokimya - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1955 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin kurulması ile birlikte Biyokimya Enstitüsü olarak kurulup 1961 den itibaren Biyokimya Kürsüsü olarak çalışmalara devam edilmiştir. 2547 sayılı kanun uyarınca yeniden adlandırılan Biyokimya Anabilim Dalı kapsamında gereksinimler doğrultusunda 1992 yılında Klinik Biyokimya Bilim Dalı kurulmuştur. Biyokimya Anabilim Dalı tıp öğretim ve eğitiminin 1. ve 2. sınıfındaki öğrencilere tıbba temel oluşturacak biyokimya bilgilerini kuramsal ve uygulamalı olarak verir. Anabilim Dalı ayrıca Sağlık Meslek Okulları, Diş Hekimliği, Mühendislik Fakültesi gibi kuruluşlara da biyokimya öğretim ve eğitim hizmeti vermektedir. Tıp doktorlarını biyokimya ve klinik biyokimya uzmalığına hazırlayan Biyokimya Anabilim Dalında ayrıca tıp doktorlarına yada yüksek lisanslı araştırmacılara açık olan bir doktora programı da Sağlık Enstitüsü'ne bağlı olarak yürütülmekted
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Yüksek lisans eğitimi süresince yüksek lisans öğrencisi Ulusal /Uluslararası Tıbbi Biyokimya kongrelerine katılmalı, seminer, sempozyum ile konferansları takip etmeli ve eğitimi süresi içinde en az bir tane yurtiçi yada yurt dışı yayın yapmalıdır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Kredisiz olan seminer ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin zorunlu derslerin yanısıra alacağı dersler Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından belirlenen seçmeli dersler arasından seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersler arasından da seçilebilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
HENÜZ BU PROGRAMDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİ BULUNMAMAKTADIR
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Tezli yüksek lisans programı dört yarıyılda tamamlanmalıdır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan veya Sağlık Bilimleri Enstitüsünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan ve tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması: Bu programdaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Ege Üniversitesi senatosu tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde hazırladığı tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanan yüksek lisans tez jürisinde biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ile temel biyokimya bilgilerinin sorgulandığı bölümlerden meydana gelir. Tez savunma sınavı süresi 90 dakika ile sınırlıdır. Jüri, tez sınavı sonrasında tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafındna tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Sağlık bilimleri Enstitüsüne hazırlanan tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yüksek lisans programı ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
PROGRAM BAŞKANI: Prof.Dr.TANER ONAT İLETİŞİM BİLGİLERİ : taner.onat@ege.edu.tr AKTS/DS KOORDİNATÖRÜ: Prof.Dr.NEVBAHAR TURGAN
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı alt yapısı ve laboratuvar olanakları.

Program Çıktıları
1Amaç, biyokimya ve ilgili alanlarda temel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip, tıbbi biyokimya alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, alanındaki son gelişmeleri takip edebilen, etik değerlerin bilincinde, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel araştırma ve değerlendirme yetisine sahip çağdaş bilim insanları yetiştirmektir.
2Biyokimya lisansüstü eğitimine başlayan farklı lisans kökenli öğrencilerin ortak bir tıbbi biyokimya temeli kazanabilmesi
3Canlılarda gerçekleşen biyokimyasal olayları makromoleküler düzeyde tanımlayabilme
4Tıbbi biyokimya alanında bir çalışmayı planlayabilme, uygulamaya dönüştürebilme, sonuçlandırılabilme, verileri çözümleme ve bunları bilimsel bir yayın haline getirebilme (tez ve makale yazabilme)
5Tıbbi biyokimya uygulamalarında kullanılan çağdaş teknikleri bilen ve uygulayabilen
6Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilen
7Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilim-teknoloji ve güncel konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilen
8Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
10Kalite ve kalite yönetimi konularında bilgi sahibi olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301035752018 Çözelti ve Konsantrasyon Kavramları ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 0
2 9301035432018 Hücre: Organeller, Membranlar ve Biyokimyasal İşlevler Zorunlu 2 0 0 3
3 9301035632018 Karbonhidratların Yapısı ve Fonksiyonu Zorunlu 2 0 0 3
4 9301035422018 Laboratuvar Güvenliği Zorunlu 3 0 0 6
5 9301035772018 Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş Zorunlu 2 0 0 2
6 9301035642018 Nükleik Asidler Yapı ve Fonksiyon: Genetik ve Epigenetik Regülasyon Mekanizmaları Zorunlu 2 0 0 3
7 930103SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
Toplam 14 0 0 29
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301035612018 Aminoasit ve Proteinler Yapı ve Fonksiyonları Zorunlu 2 0 0 3
2 9301035682018 Beslenme ve Vitaminler Zorunlu 2 0 0 4
3 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
4 9301035622018 Lipitlerin Yapı ve Fonsiyonları Zorunlu 2 0 0 3
5 930103SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 13
6 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 8 0 0 32
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301035112015 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
2 9301035192013 Doku Özel Biyokimyası-II (Kas) Seçmeli 2 0 0 4
3 9301035202015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
4 9301035222015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
5 9301035232015 Doku Özel Biyokimyası-I (Sinir, Duyu) Seçmeli 3 0 0 6
6 9301035242015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
7 9301035262015 Deneysel Hayvan Çalışmaları/Doku Ekstraksiyonu ve Homojenizasyon Seçmeli 2 0 0 4
8 9301035272015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
9 9301035282013 Diabet, Obesite ve Osteoporoza Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
10 9301035322013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
11 9301035342015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirilmesi Seçmeli 4 0 0 8
12 9301035352013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
13 9301035362015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
14 9301035382015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
15 9301035472013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
16 9301035512018 Uygulamalı Proje Yazma Seçmeli 4 0 0 8
17 9301035562015 Genetik Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9301035582015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
19 9301035592015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
20 9301035662015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
21 9301035702015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
22 9301035712015 Ksenobiyotik ve İlaç Metabolizması-Detoksifikasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
23 9301035722013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
24 9301035732015 ELISA ve RIA Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
25 9301035952015 Kütle Spektrometrisine Giriş ve İleri Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
26 9301035962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
27 9301035972015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
28 9301035982015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 0 6
29 9301035992018 Kanser Metabolizması Seçmeli 3 0 0 0
30 9301036932014 Beslenme ve Antioksidanlar Seçmeli 2 0 0 4
31 9301036952014 Kütle Spektrometrisine Giriş ve İleri Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 6
32 9301036962014 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 2 1 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301035112015 Hematopoetik Sistem Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
2 9301035192013 Doku Özel Biyokimyası-II (Kas) Seçmeli 2 0 0 4
3 9301035202015 Hücre Kültürü ve Laboratuar Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
4 9301035222015 Ekstrasellular Matriks Seçmeli 3 0 0 6
5 9301035232015 Doku Özel Biyokimyası-I (Sinir, Duyu) Seçmeli 3 0 0 6
6 9301035242015 Kök Hücreler Seçmeli 3 0 0 6
7 9301035262015 Deneysel Hayvan Çalışmaları/Doku Ekstraksiyonu ve Homojenizasyon Seçmeli 2 0 0 4
8 9301035272015 Sindirim Sistemi Biyokimyası Seçmeli 3 0 0 6
9 9301035282013 Diabet, Obesite ve Osteoporoza Biyokimyasal Bakış Seçmeli 2 0 0 4
10 9301035322013 Fonksiyonel Besinler Seçmeli 2 0 0 4
11 9301035342015 Yöntem Seçimi ve Değerlendirilmesi Seçmeli 4 0 0 8
12 9301035352013 Metabolizmanın Doğumsal Bozuklukları Seçmeli 2 0 0 4
13 9301035362015 Oksidan Stres/Antioksidanlar Seçmeli 3 0 0 6
14 9301035382015 Biyoinformatik-II Seçmeli 3 0 0 6
15 9301035472013 Kanıta Dayalı Laboratuvar Tıbbı Seçmeli 2 0 0 4
16 9301035512018 Uygulamalı Proje Yazma Seçmeli 4 0 0 8
17 9301035562015 Genetik Hastalıkların Moleküler Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9301035582015 Biyoinformatik-I Seçmeli 3 0 0 6
19 9301035592015 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
20 9301035662015 Endokrin Sistem Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
21 9301035702015 Kanser, Kanser Genleri ve Büyüme Faktörleri Seçmeli 3 0 0 6
22 9301035712015 Ksenobiyotik ve İlaç Metabolizması-Detoksifikasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
23 9301035722013 Menopoz Biyokimyası Seçmeli 2 0 0 4
24 9301035732015 ELISA ve RIA Prensipleri Seçmeli 3 0 0 6
25 9301035952015 Kütle Spektrometrisine Giriş ve İleri Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
26 9301035962015 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
27 9301035972015 Laboratuvarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon ( TS EN 15189 ve TS EN 17025) Seçmeli 8 0 0 8
28 9301035982015 Etkin Sunum Becerileri Seçmeli 2 0 0 6
29 9301035992018 Kanser Metabolizması Seçmeli 3 0 0 0
30 9301036932014 Beslenme ve Antioksidanlar Seçmeli 2 0 0 4
31 9301036952014 Kütle Spektrometrisine Giriş ve İleri Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 6
32 9301036962014 Böbreğin Fonksiyonları ve İdrarın Biyokimyasal Özellikleri Seçmeli 2 1 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr