Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmakoloji ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarını inceleyen bilim dalıdır. Hücre, hücrealtı yapılar, biyoaktif moleküller, dokular ve organlar üzerinde in vitro veya deney hayvanı ve/veya insan üzerinde in vivo çalışmalar yaparak hastalıkların tedavisi, tanısı, profilaksisi ve diğer tıbbi amaçlar için en uygun kimyasal maddenin saptanması ve ilaç olarak geliştirilmesi ile uğraşır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yazgısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir. Farmakoloji, canlılar üzerindeki araştırmalardan klinik uygulamaya kadar uzanan bu karmaşık ve yoğun süreci birçok alt dalı ve yardımcı bilim dalları ile yakından bağlantılı olarak yürütür. Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nın amacı, temel farmakolojik araştırmaları yürütebilecek, sonuçları yorumlayıp sunabilecek; ilaçlarla ilgili bilgi alış verişinde bulunabilecek; üniversitelerimizde doktora için ön koşul olan bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış ve ilaç sektöründe gereksinim duyulan iyi yetişmiş insan gücü yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitede eğitim ve araştırma, ilaç sektöründe üretim, araştırma, ruhstalandırma, ürün geliştirme, ürün yöneticiliği, eğitmenlik ve pazarlama; sağlık kurumlarında eczacılık hizmetleri ve yöneticilik; kamu kurumlarında eczacılık hizmetleri, yöneticilik.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
Temel Farmakolojik deney donanımları (in vivo ve in vitro farmakolojik deney tekniklerini uygulayabilecek deney düzenekleri: anestezi altında deney hayvanlarında kan basıncının izlenmesi ve kaydedilmesi; izole organ ve dokularda doku kontraktilitesinin ve/veya hücre içi kalsiyum konsantrasyonu, pH değişimleri veya membran depolarizasyonunun izlenmesi; izole kalp preparatında dp/dt izlenmesi); temel biyokimyasal ve moleküler biyoloji çalışma düzenekleri (DNA, RNA ve protein düzeyinde araştırma araçları; konvansiyonel ve gerçek zamanlı nicel RT-PCR, jel elektroforezi ve immunoblot aparatları, normal ve ultrasantrifüjler, derin dondurucular, sıvı azot saklama tankları); hücre kültür ortamı (laminar akımlı biyogüvenlik II kabinleri, inkübatörler, gerçek zamanlı hücre kültür analiz sistemi); optik donanımlar (çoklu eksitasyonlu spektrofluorometre, çoklu plaka okuyuculu spektrofotometre, immunofluoresan mikroskopisi için kamera donanımlı mikroskop; normal ışık, UV veya kızılötesi görüntüleme sistemi); özel uygulamalar (hücre kültürlerine bir genin işlevinin anlaşılabilmesi için elektroporatör veya kimyasal yolla gen aktarımı).

Program Çıktıları
1Eczacılık, tıp, veteriner hekimlik veya biyolojik bilimlerde lisans derecesi yeterlikleri üzerine kurulan bilgi ve anlayışı genişletici ve/veya güçlendirici bir anlayış göstererek, farmakoloji alanında fikirlerin geliştirilmesi ve/veya uygulanmasında özgünlük için bir temel veya fırsat oluşturabilmek
2İlgi ve anlayışlarını, sorun çözme yeteneklerini yeni veya yabancı bir ortamda farmakoloji ile ilişkili daha geniş bir bağlamda uygulayabilme
3Bilgiyi entegre edebilme ve karmaşıklığı idare edebilme yeteneğine sahip olma, eksik ya da kısıtlı verileri kullanarak karar verebilme, bilgi ve yargılarının uygulanmasında toplumsal ve etik sorumluluğu gözetme,
4Kararlarını, bunları destekleyen bilgi ve mantığı uzman veya uzman olmayan gruplara, net olarak aktarabilmek
5Çoğunlukla kendi kendine ve bağımsız olarak devamlı öğrenmeyi destekleyici beceriler geliştirmek
6Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak, farmakoloji uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere sahip olabilme, bu bilgileri geliştirebilme ve derinleştirebilme
7Biyolojik kaynaklı İlaçlar ve sağlık alanında eğitim verebilme, danışmanlık ve denetim yapabilme
8En az bir yabancı dili kullanarak eczacılığın biyolojik kaynaklı ilaçların uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
9Farmakoloji alanındaki bir problemi, uygulamaya yönelik öngörülmeyen karmaşık durumlarda , yeni strajetik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
10Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslar arası hakemli saygın dergilerde yayınlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303075012013 İlaç Etki Mekanizmaları Zorunlu 3 0 0 6
2 9303075272016 Lokal Hormonlar İnflamasyon ve Bağışıklık Zorunlu 2 0 0 4
3 930307SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
Toplam 7 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303075282016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilimde Sorumlu İletişim Zorunlu 2 0 0 3
2 9303075042018 Farmakolojik Deney Teknikleri Zorunlu 3 2 0 8
3 9303075022018 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi Zorunlu 2 0 0 4
4 930307SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 11
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 9 2 0 32
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101055072010 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Seçmeli 2 2 0 7
2 9303075122003 Moleküler Biyolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 2 0 10
3 9303075162019 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri Seçmeli 3 3 0 0
4 9303075182019 Bilimsel Verilerin Hazırlanması, Sunulması ve Yayınlanması Seçmeli 2 2 0 0
5 9303075202011 Laboratuvar Hayvanlarında Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 6
6 9303075232005 Fizyoloji I Seçmeli 3 0 0 6
7 9303075242010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
8 9303075252010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
9 9303075262018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 0
10 9303075272018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 0
11 9303075282019 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 2 3 0 0
12 9303075292019 Farmakolojide İnteraktif Makele Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
13 SBE5005 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101055072010 Bilgisayar Uygulamalı İstatistik Seçmeli 2 2 0 7
2 9303075122003 Moleküler Biyolojiye Giriş ve Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 2 0 10
3 9303075162019 Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri Seçmeli 3 3 0 0
4 9303075182019 Bilimsel Verilerin Hazırlanması, Sunulması ve Yayınlanması Seçmeli 2 2 0 0
5 9303075202011 Laboratuvar Hayvanlarında Uygulamalar Seçmeli 2 1 0 6
6 9303075232005 Fizyoloji I Seçmeli 3 0 0 6
7 9303075242010 Terapötik Hedef Validasyonunda Biyoinformatik Seçmeli 2 2 0 8
8 9303075252010 Ekstraselüler Matriks ve İşlevleri Seçmeli 2 0 0 4
9 9303075262018 Oksidatif Stres ve Antioksidan Tedavi Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
10 9303075272018 Urogenital Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
11 9303075282019 Farmakolojik Araştırmalarda Veri Analizi Seçmeli 2 3 0 0
12 9303075292019 Farmakolojide İnteraktif Makele Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 0
13 SBE5005 Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr