Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
1985
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Formülasyonların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi üretilmesi ve etkin/yardımcı maddelerinin ve preparatların fiziksel, kimyasal ve biyolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme becerilerinin kazanılabilmesi ve belirli farmasötik ürünlerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulan uygun ekipman ve bileşenlerin varlığı ile ilgili doğru karar alabilme yetisinin kazandırılabilmesi amaçlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Farmasötik Teknoloji yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler, yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde kozmetik ve ilaç endüstrisinde farklı konumlarda çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Ayrıca sayılan alanlarda akademisyen veya araştırmacı olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde de aktif olarak yer almaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Literatür araştırması ve çeviri 20 Seminer 2 Ara Sınav 1
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Özgen Özer Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji ABD Başkanı ozgen.ozer@ege.edu.tr Dahili Tlf:3981
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları arasında Farmasötik Teknoloji Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarları, Eczacılık Fakültesi Bilgisayar Merkezi ve FABAL-Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı sayılabilir

Program Çıktıları
1Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme
2Bilimsel yöntem ışığında, problemi fark edebilme ve tanımlayabilme, hipotez oluşturulabilme, çözüm yollarını uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme
3Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme
4Formülasyon içindeki her bileşen için istenilen miktarı, seyreltmeyi ve yüzdeleri hesaplayabilme, hazırlamaya geçmeden önce ek bilgi veya rehberden faydalanabilme
5Formülasyonların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme
6İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik, analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme, elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme
7Belirli farmasötik ürünlerin hazırlanmasında ihtiyaç duyulan uygun ekipman ve bileşenlerin varlığı ile ilgili doğru karar alabilme
8Güvenli ve doğru formülasyonu tanımlayabilme, kalite güvencesini sağlayabilme
9Mevcut kanun ve kurallarla ilgili gereksinimleri değerlendirme
10Çalışma pratik uygulamalarına ve mesleki kurallara uyumlu hareket edebilme, uygulanan mesleki standartlar ve kurallar hakkındaki bilgilerini güncel tutabilme, farmasötik ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan direktifleri uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303085032011 Türkçe Fiziksel Farmasi I Zorunlu 2 4 0 4
2 9303085011997 Türkçe İlaçta Kalite Kontrolü I Zorunlu 4 4 0 6
3 930308SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 20
Toplam 6 8 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303085402016 Türkçe Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 1 0 0 2
2 9303085162011 Türkçe Fiziksel Farmasi II Zorunlu 2 4 0 4
3 9303085021997 Türkçe İlaçta Kalite Kontrolü II Zorunlu 4 4 0 6
4 9303085342011 Türkçe Ön Formülasyon Çalışmaları Zorunlu 2 2 0 4
5 930308SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 8
6 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 9 10 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303085052015 Majistral İlaç Hazırlama Teknikleri Seçmeli 4 4 0 5
2 9303085112011 Türkçe Kozmetiklerde Kullanılan Kozmesötik Maddeler Seçmeli 4 0 0 7
3 9303085131997 Türkçe Kozmetiklerin Kalite Kontrolü Seçmeli 2 0 0 4
4 93030851422013 Tıbbi cihazlar, Farmasötikler ve Regülasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
5 9303085182014 Türkçe Kontrollü Salım Yapan Preparatlar Teknolojisi 2 Seçmeli 4 4 0 5
6 9303085202014 Türkçe Kozmetik II Seçmeli 4 2 0 6
7 9303085212015 Türkçe Kontrollü Salım Yapan Preparatlar Teknolojisi 1 Seçmeli 4 4 0 5
8 9303085222011 Türkçe Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretim Teknolojisi I Seçmeli 2 4 0 9
9 9303085232014 Türkçe Kozmetik I Seçmeli 4 2 0 6
10 9303085242015 Türkçe Farmasötik Teknolojide Uygulanan Temel İşlemler Seçmeli 2 2 0 3
11 9303085252002 Türkçe Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretim Teknolojisi II Seçmeli 2 4 0 9
12 9303085262011 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 5
13 9303085302011 Türkçe Farmasötik Teknolojide kullanılan yardımcı maddeler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303085322013 Türkçe Yarıkatı İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
15 9303085332013 Türkçe Kozmetiklerin ve İlaçların Korunması Seçmeli 2 0 0 4
16 9303085352011 Çözünürlük ve Düşük Çözünürlüklü İlaçların Formülasyonu Seçmeli 3 2 0 8
17 9303085362014 Türkçe Reoloji Seçmeli 2 2 0 4
18 9303085372014 Türkçe Kimyasal Kinetikler ve Genel Stabilite Seçmeli 2 2 0 4
19 9303085382011 Geçimsizlik Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303085052015 Majistral İlaç Hazırlama Teknikleri Seçmeli 4 4 0 5
2 9303085112011 Türkçe Kozmetiklerde Kullanılan Kozmesötik Maddeler Seçmeli 4 0 0 7
3 9303085131997 Türkçe Kozmetiklerin Kalite Kontrolü Seçmeli 2 0 0 4
4 93030851422013 Tıbbi cihazlar, Farmasötikler ve Regülasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
5 9303085182014 Türkçe Kontrollü Salım Yapan Preparatlar Teknolojisi 2 Seçmeli 4 4 0 5
6 9303085202014 Türkçe Kozmetik II Seçmeli 4 2 0 6
7 9303085212015 Türkçe Kontrollü Salım Yapan Preparatlar Teknolojisi 1 Seçmeli 4 4 0 5
8 9303085222011 Türkçe Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretim Teknolojisi I Seçmeli 2 4 0 9
9 9303085232014 Türkçe Kozmetik I Seçmeli 4 2 0 6
10 9303085242015 Türkçe Farmasötik Teknolojide Uygulanan Temel İşlemler Seçmeli 2 2 0 3
11 9303085252002 Türkçe Kozmetik Preparatların Formülasyonu ve Üretim Teknolojisi II Seçmeli 2 4 0 9
12 9303085262011 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 5
13 9303085302011 Türkçe Farmasötik Teknolojide kullanılan yardımcı maddeler Seçmeli 2 0 0 4
14 9303085322013 Türkçe Yarıkatı İlaç Şekilleri Teknolojisi Seçmeli 2 2 0 4
15 9303085332013 Türkçe Kozmetiklerin ve İlaçların Korunması Seçmeli 2 0 0 4
16 9303085352011 Çözünürlük ve Düşük Çözünürlüklü İlaçların Formülasyonu Seçmeli 3 2 0 8
17 9303085362014 Türkçe Reoloji Seçmeli 2 2 0 4
18 9303085372014 Türkçe Kimyasal Kinetikler ve Genel Stabilite Seçmeli 2 2 0 4
19 9303085382011 Geçimsizlik Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr