Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji - Biyofarmasötik ve Farmakokinetik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
ege üniversitesi eczacılık fakültesi
Kazanılan Derece
uzman eczacı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Program süresi maksimum üç yıldır. Programda zorunlu dersler, seçmeli dersler, seminerler ve tez çalışmaları bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar kamu kuruluşlarında, özel sektörde, araştırma merkezlerinde ve akademik pozisyonlarda çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
vize, final sınavları mevcuttur. Seminer programı ve tez çalışmaları mevcuttur.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Levent Kırılmaz Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı Bornova İzmir
Bölüm Olanakları
Biyofarmasötik ve farmakokinetik araştırma laboratuvarı

Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303115472016 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
2 9303115372005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlikle İlgili Temel Kavramlar I Zorunlu 4 0 0 6
3 9303115352005 Farmakokinetiğe Giriş I Zorunlu 4 0 0 6
4 930311SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 15
Toplam 10 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303115322005 Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlikle İlgili Temel Kavramlar II Zorunlu 4 0 0 6
2 9303115302005 Farmakokinetiğe Giriş II Zorunlu 4 0 0 6
3 930311SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 8 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303115162005 İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Validasyon I Seçmeli 2 4 0 9
2 9303115182005 Dissolüsyon Testi ve Önemi I Seçmeli 4 4 0 12
3 9303115202005 İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimerler I Seçmeli 4 0 0 6
4 9303115222016 İyi Klinik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 3
5 9303115242005 Dökümantasyon Araştırma I Seçmeli 4 0 0 6
6 9303115262005 İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Validasyon II Seçmeli 2 4 0 9
7 9303115282005 Dissolüsyon Testi ve Önemi II Seçmeli 4 4 0 12
8 9303115342005 İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimerler II Seçmeli 4 0 0 6
9 9303115382005 Dökümantasyon Araştırma II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303115392011 Fitofarmasötiklerin Üretimi ve Kalite Kontrolü Seçmeli 2 2 0 6
11 9303115402011 İleri MS EXCEL Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303115412016 İyi Yayın Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 3
13 9303115422018 Biyoyararlanımla İlgili Temel Kavramlar Seçmeli 2 0 0 4
14 9303115432011 Farmasötik Analizlerde Sonuçların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9303115442011 Farmasötik Dozaj Şekilleri Seçmeli 2 0 0 4
16 9303115452011 İlaç Geliştirmede Biyofarmasötik Fazın Önemi Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303115162005 İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Validasyon I Seçmeli 2 4 0 9
2 9303115182005 Dissolüsyon Testi ve Önemi I Seçmeli 4 4 0 12
3 9303115202005 İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimerler I Seçmeli 4 0 0 6
4 9303115222016 İyi Klinik Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 3
5 9303115242005 Dökümantasyon Araştırma I Seçmeli 4 0 0 6
6 9303115262005 İyi Laboratuvar Uygulamaları ve Validasyon II Seçmeli 2 4 0 9
7 9303115282005 Dissolüsyon Testi ve Önemi II Seçmeli 4 4 0 12
8 9303115342005 İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimerler II Seçmeli 4 0 0 6
9 9303115382005 Dökümantasyon Araştırma II Seçmeli 4 0 0 6
10 9303115392011 Fitofarmasötiklerin Üretimi ve Kalite Kontrolü Seçmeli 2 2 0 6
11 9303115402011 İleri MS EXCEL Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
12 9303115412016 İyi Yayın Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 3
13 9303115422011 Temel Farmakolojik Kavramlar Seçmeli 2 0 0 4
14 9303115432011 Farmasötik Analizlerde Sonuçların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9303115442011 Farmasötik Dozaj Şekilleri Seçmeli 2 0 0 4
16 9303115452011 İlaç Geliştirmede Biyofarmasötik Fazın Önemi Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr