Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Botanik - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Kazanılan Derece
Uzmanlık
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Farmasötik botanik alanında farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve beceri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş farmasötik botanikçiler yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bitkisel kaynaklı ilaç sektöründe, drog teşhisi ve analizi laboratuarlarında, bitkisel kaynaklı ürünlerle ilgili farmakope monograf analizlerinde; bitkisel tedavilerin uygulandığı yerlerde aktivite ve etkileşimleri değerlendirerek uzman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Öğretim Planı"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK Ege Üniversiesi Eczacılık Fakültesi 35100 Bornova-İzmir, Tel: 0 232 311 1967 e-mail: ulvi.zeybek@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 1 profösör, 2 doçent , 2yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi; 1'i doktoralı olmak üzere 2 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Araştırmaların gerçekleştirildiği 2 araştırma laboratuarı bulunmaktadır.

Program Çıktıları
1Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde kullanabilme.
2Sahip olduğu bilgi ve donanımı, tıbbi bitkiler ve tıbbi bitkisel ürünlerle ilgili mevcut yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda kullanabilme, gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme.
3Bitkisel kaynaklı ilaç hammaddeleri ile ilgili sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme.
4Bitki sistematiği ve bitkilerin teşhisi konusunda gerekli temel bilgi ve beceriyi kullanabilme, belgeleyebilme ve arşivleyebilme.
5Temel ve uygulamalı fen bilimlerini, eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek Farmasötik Botanik alanında kullanabilme.
6Bitkisel kaynaklı ilaç etkin maddelerinin ve bitkisel ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme.
7Tıbbi bitkiler, bitkisel droglar ve bitkisel etkin madde ve ürünlerin fiziksel, kimyasal, ve biyolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme.
8Bitkisel tıbbi ürünlerin etkileri ve kullanımları, en uygun dozu, toksisitesi, uygulama yolları, etkileşimleri ve geçimsizlikleri konusunda gerekli bilgiye sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme.
9En az bir yabancı dil kullanarak, tıbbi bitkilerle ilgili güncel ve temel basılı ve dijital bilgi kaynakları konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme.
10Bitkilerin yer aldığı tüm tıbbi uygulama süreçlerinde yer alıp, sahip olduğu bilgi birikimi doğrultusunda sağlık profesyonelleri ile ortak çalışabilme.
11Tıbbi bitkilerin tedavi aracı olarak kullanıldığı her tür sağlık uygulaması konusunda halka yönelik eğitimler düzenleyebilme
12Bitkisel tıbbi ürünlerin en uygun şekilde kullanımını sağlama, danışmanlık hizmeti verebilme.
13Bitkisel tıbbi ürünlerin üretimine yönelik hammaddeden, mamul ürüne kadar bilimsel danışmanlık sunabilme
14Bitkilerin yaşam ortamlarını ve ilişkilerini yorumlayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303095252007 Fitoterapi-I Zorunlu 4 0 0 8
2 930309SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 16
3 9303095122013 Tıbbi Bitki Monografları Zorunlu 1 2 0 6
Toplam 5 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9303095242007 Fitoterapi-II Zorunlu 4 0 0 8
3 930309SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 13
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303095012005 Bitki Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
2 9303095022014 Türkiye Florası ve Vejetasyonları Seçmeli 3 0 0 5
3 9303095032005 Bitki Morfolojisi Seçmeli 1 2 0 5
4 9303095042005 Bitki Toplama ve Herbaryum Hazırlama Teknikleri Seçmeli 1 2 0 5
5 9303095052005 Faydalı Bitkiler Seçmeli 3 0 0 6
6 9303095062006 Bitki Tayini I Seçmeli 1 2 0 5
7 9303095072005 Zehirli Bitkiler Seçmeli 2 0 0 4
8 9303095092007 Literatür Tarama ve Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
9 9303095112004 Önemli Likenlerin (Lichenes) Fitokimyası Seçmeli 1 2 0 5
10 9303095132004 Bitkisel Materyalde Etken Madde Arama Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 5
11 9303095142004 Ekstraksiyon Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 5
12 9303095152004 Önemli Karayosunları ve Fitokimyası Seçmeli 2 0 0 4
13 9303095162005 Etnofarmasötik Botanik Seçmeli 2 0 0 4
14 9303095172007 Eczacılıkta Fotoğrafçılık Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
15 9303095182007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi I Seçmeli 2 0 0 4
16 9303095192007 Aromaterapide Kullanılan Bitkiler Seçmeli 2 0 0 4
17 9303095202007 Bitki-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303095212007 Fitoterapötiklerde İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Seçmeli 2 0 0 4
19 9303095222007 Türkiye Eczanelerindeki Fitoterapötikler Seçmeli 2 0 0 4
20 9303095232007 Bitkiler ve Mitoloji Seçmeli 2 0 0 2
21 9303095262012 Bitkiler ve Allerji Seçmeli 2 0 0 3
22 9303095272012 Veteriner Hekimlik ve Fitoterapi Seçmeli 2 0 0 3
23 9303095282012 Tıbbi Bitkiler ve Yasal Mevzuat Seçmeli 2 0 0 3
24 9303095292012 Tıbbi Bitki Metabolitleri I Seçmeli 2 2 0 6
25 9303095302012 Bitkilerde Biyolojik Aktivite Tarama Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 3
26 9303095312012 Fiyocoğrafyanın Temelleri ve Açık Alan Araştırması Planlaması Seçmeli 2 2 0 6
27 9303095322012 Tıbbi Bitkilerin Kalite Kontrol Metodları Seçmeli 2 2 0 6
28 9303095332012 Herbaryumda Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
29 9303095342012 Farmasötik Botaniğin Tarihçesi ve Kapsamı Seçmeli 2 0 0 3
30 9303095362014 Tıbbi Bitkilerde Enstrümantal Analiz Yöntemleri I Seçmeli 3 2 0 9
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303095012005 Bitki Anatomisi Seçmeli 1 2 0 5
2 9303095022014 Türkiye Florası ve Vejetasyonları Seçmeli 3 0 0 5
3 9303095032005 Bitki Morfolojisi Seçmeli 1 2 0 5
4 9303095042005 Bitki Toplama ve Herbaryum Hazırlama Teknikleri Seçmeli 1 2 0 5
5 9303095052005 Faydalı Bitkiler Seçmeli 3 0 0 6
6 9303095062006 Bitki Tayini I Seçmeli 1 2 0 5
7 9303095072005 Zehirli Bitkiler Seçmeli 2 0 0 4
8 9303095092007 Literatür Tarama ve Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri Seçmeli 2 2 0 7
9 9303095112004 Önemli Likenlerin (Lichenes) Fitokimyası Seçmeli 1 2 0 5
10 9303095132004 Bitkisel Materyalde Etken Madde Arama Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 5
11 9303095142004 Ekstraksiyon Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 5
12 9303095152004 Önemli Karayosunları ve Fitokimyası Seçmeli 2 0 0 4
13 9303095162005 Etnofarmasötik Botanik Seçmeli 2 0 0 4
14 9303095172007 Eczacılıkta Fotoğrafçılık Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 7
15 9303095182007 Bitkilerin Kozmetikteki Yeri ve Önemi I Seçmeli 2 0 0 4
16 9303095192007 Aromaterapide Kullanılan Bitkiler Seçmeli 2 0 0 4
17 9303095202007 Bitki-İlaç Etkileşimleri Seçmeli 2 0 0 4
18 9303095212007 Fitoterapötiklerde İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Seçmeli 2 0 0 4
19 9303095222007 Türkiye Eczanelerindeki Fitoterapötikler Seçmeli 2 0 0 4
20 9303095232007 Bitkiler ve Mitoloji Seçmeli 2 0 0 2
21 9303095262012 Bitkiler ve Allerji Seçmeli 2 0 0 3
22 9303095272012 Veteriner Hekimlik ve Fitoterapi Seçmeli 2 0 0 3
23 9303095282012 Tıbbi Bitkiler ve Yasal Mevzuat Seçmeli 2 0 0 3
24 9303095292012 Tıbbi Bitki Metabolitleri I Seçmeli 2 2 0 6
25 9303095302012 Bitkilerde Biyolojik Aktivite Tarama Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 3
26 9303095312012 Fiyocoğrafyanın Temelleri ve Açık Alan Araştırması Planlaması Seçmeli 2 2 0 6
27 9303095322012 Tıbbi Bitkilerin Kalite Kontrol Metodları Seçmeli 2 2 0 6
28 9303095332012 Herbaryumda Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
29 9303095342012 Farmasötik Botaniğin Tarihçesi ve Kapsamı Seçmeli 2 0 0 3
30 9303095362014 Tıbbi Bitkilerde Enstrümantal Analiz Yöntemleri I Seçmeli 3 2 0 9
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr