Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 1982 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, biyoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Öğrencinin, halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin ileri düzeyde bilgi kazanması ve uzmanlık geliştirmesi, temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile toplum ve aile sağlığı hemşireliği sürecini kullanarak toplumdaki birey, aile, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde bu bilgilerini kullanabilmesidir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Yüksekokullarının Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik ve ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı:Prof.Dr. Süheyla Özsoy Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova-İzmir Tel:02323115501 Fax:023233886374 e-mail: suheyla.ozsoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin hemşirelik fakültesinin ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yaralanır.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliliklerine dayalı olarak bilgilerini uzmanlık düzeyine çıkarabilmek
2Halk Sağlığı Hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilirler.
3Halk Sağlığı Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme.
4Halk Sağlığı Hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırına yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Halk Sağlığı Hemşireliği alanında bir sorun meydana geldiğinde, sorgulayabilme, planlama, çözüm yöntemi geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme ve uygulayabilme
7Halk Sağlığı Hemşireliği saha uygulamalarında sorunlar meydana geldiğinde, stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8Halk Sağlığı Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme
9Halk Sağlığı Hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10Sosyal ilişkileri ve temel sosyal normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, iletişim becerilerini geliştirebilmek
11En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12Halk Sağlığı Hemşireliğinde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme, yeterli düzeyde bilgisayar yazılımı bilgisine sahip olma.
13Halk Sağlığı Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
14Halk Sağlığı Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
15Halk Sağlığı Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304025412004 Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri I Zorunlu 3 0 0 6
2 9304025012016 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 6
3 930402SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304025202004 Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri II Zorunlu 3 0 0 6
2 930402SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 18
3 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304025032005 Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304025042005 Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304025052005 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Genel) Seçmeli 2 0 0 4
4 9304025062005 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Özel) Seçmeli 2 0 0 4
5 9304025151996 Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
6 9304025162005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
7 9304025192011 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
8 9304025242005 Sağlık Tanılaması II Seçmeli 2 0 0 4
9 9304025251998 Rahim İçi Araç (RİA) Uygulaması (Sertifikalı) Seçmeli 0 2 0 4
10 9304025262013 Sağlık Tanılaması I Seçmeli 2 0 0 4
11 9304025432011 Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304025442011 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 4
13 9304025452019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304025032005 Halk Sağlığı Hemşireliği Süreçleri Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304025052005 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Genel) Seçmeli 2 0 0 4
3 9304025062005 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Özel) Seçmeli 2 0 0 4
4 9304025151996 Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
5 9304025162005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9304025192011 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 6
7 9304025242005 Sağlık Tanılaması II Seçmeli 2 0 0 4
8 9304025251998 Rahim İçi Araç (RİA) Uygulaması (Sertifikalı) Seçmeli 0 2 0 4
9 9304025262013 Sağlık Tanılaması I Seçmeli 2 0 0 4
10 9304025432011 Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304025442011 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 4
12 9304025452019 Acil ve Afetlerde Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr