Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı Hemşireliği - İkinci öğretim tezsiz yüksek lisansProgram Tanımları
Kuruluş
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2007 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa başvurabilmek için adayların, hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alınırken, gerekli olan yerleştirme puanı; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat puanının % 25’i toplanarak hesaplanır. ALES ve YDS başarı puanı kriteri bulunmamaktadır. Aday değerlendirme jürisi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Mülakata girmeyen veya mülakat puanı 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Öğrencilerin başarı notlarının eşitliği halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Program, üç yarıyıldan oluşur ve toplam 90 AKTS’dir. Programdan mezun olabilmek için iki yarıyıldaki derslerden başarılı olmak ve bir yarıyıl içinde proje sunumu yapmak gerekir. Ders başarı puanı, vizelerin %40’ı ile finallerin %60’ı toplanarak elde edilir. Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Zorunlu derslerin toplam ders kredisinin içindeki payı, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu dersle, tekrar kayır yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü derslerde alabilir.
Program Profili
Halk Sağlığı Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2007 yılından itibaren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesinde Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülen bir programdır. Bu programın amacı öğrencinin; temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile birey, aile, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde halk sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin bilgi ve beceri kazanmasıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler; birinci basamak sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda (Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, , iş sağlığı birimleri ve okul sağlığı alanında) İkinci basamak sağlık hizmeti verilen kurum ve kuruluşlarda (Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu/yönetici hemşire olarak, belediyelere bağlı evde bakım birimlerinde) çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “ Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Süheyla Özsoy Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova-İzmir Tel:02323115501 Fax:023233886374 e-mail: suheyla.ozsoy@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin hemşirelik yüksekokulunun ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yaralanır.

Program Çıktıları
1Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, halk sağlığı hemşireliği bilgilerini uzmanlık düzeyine getirebilme
2Alanındaki bilgileri izleyerek halk sağlığı hemşireliği çalışmalarının sonuçlarını alanı yada alanı dışındaki ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı yada sözlü olarak aktarabilme
3Halk sağlığı hemşireliği uygulamalarının kişiye ve çevreye yönelik sağlık hizmet boyutlarını anlama, değerlendirebilme ve katkı koyabilme
4 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
5Halk Sağlığı Hemşireliği saha uygulamalarında sorunların çözümünde sorumluluk alma ve stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
6Halk sağlığı alanında ekip çalışmalarında liderlik yapma, insiyatif kullanma ve sorumluluk alma
7Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, kalite çerçevesinde izleyip kendini donanımlı hale getirebilme
8Halk Sağlığı Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304175332016 Bilgi Kaynakları ve Eleştirel Okuma Zorunlu 2 0 0 4
2 9304175012013 Halk Sağlığı Hemşireliğinin Temelleri Zorunlu 4 0 0 8
3 930417SEÇ.TZSZYL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9304175022015 Halk Sağlığı Hemşirelik Hizmetleri Zorunlu 3 0 0 8
3 930417SEÇ.TZSZYL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 39
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304175032016 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı I Seçmeli 2 0 0 4
2 9304175042016 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı II Seçmeli 2 0 0 4
3 9304175052015 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Genel) Seçmeli 2 0 0 8
4 9304175072015 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 8
5 9304175082015 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 8
6 9304175112015 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 0 8
7 9304175192015 Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304175212015 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304175232015 Rahim İçi Araç (RİA) (Sertifikalı) Seçmeli 0 2 0 4
10 9304175272015 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
11 9304175302013 Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304175322013 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 4
13 9304175352015 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304175032016 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı I Seçmeli 2 0 0 4
2 9304175042016 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Bakımı II Seçmeli 2 0 0 4
3 9304175052015 Hemşirelikte Epidemiyoloji (Genel) Seçmeli 2 0 0 8
4 9304175072015 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması I Seçmeli 0 4 0 8
5 9304175082015 Birinci Basamak Hizmetlerde Risk Yaklaşımı ile Hemşirelik Uygulaması II Seçmeli 0 4 0 8
6 9304175112015 Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 0 8
7 9304175192015 Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304175212015 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304175232015 Rahim İçi Araç (RİA) (Sertifikalı) Seçmeli 0 2 0 4
10 9304175272015 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
11 9304175302013 Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304175322013 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 0 4
13 9304175352015 Evde Bakım Hizmetleri Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr