Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Psikiyatri Hemşireliği tezli yüksek lisans programı 1982 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Master veya yüksek lisans derecesi ile bilim uzmanlığı
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü müdürü; başvuru belgelerini ilgili anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığına göndererek anabilim dalı görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adlarını ister. Anabilim dalı görüş ve önerileri Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Ancak programın bazı derslerini lisans kademesinde EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ'nin 8 inci maddesine göre özel öğrenci olarak almış ve başarılı olmuş öğrencilerle, programın girdiği bilim kolundaki lisans öğrenimini hazırlık sınıfı dahil normal süresi sekiz yarıyıldan fazla olan bir fakültede tamamlamış bulunan veya tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin dokuz krediyi aşmamak koşuluyla ne kadarının asgari 21 kredilik ders yükünden sayılabileceği enstitü tarafından belirtilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.
Program Profili
Bir öğretim yılında ağırlıklı teorik olmak üzere, uygulamaları da bulunan derslerden başarılı olduktan sonra, bir en fazla iki yıl içinde bir yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız özellikle hemşirelik egitimi veren kurumlarda akademisyen olarak çalışmaktadır. Ayrıca yataklı tedavi kurumlarında sorumlu olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yıl içi ara sınavları ve final sınavları yapılır. Ara sınavların % 40 ' ile final sınavının % 60 ına göre, başarı notu belirlenir. Ödevler, seminer sunumları ara sınav olarak değerlendirilebilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Olcay Çam Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri/ Ruh Sağlığı ve hastalıkları hemşireliği Ana bilim dalı 35100 Bornova-İzmir e-mail: m.olcay.cam@ege.edu.tr tel:0232 3881103-120
Bölüm Olanakları
Ana bilim dalımızda bir profesör ile dört yardımcı doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca doktorasını tamamlamış iki asistan vardır.

Program Çıktıları
1Ruh sağlığı ve hastalıkları konusundaki güncel bilgi,kavram ve ilkeleri öğrenme
2Ruh sağlğı ve hastalıkları konusundaki teorik bilgilerin uygulamaya aktarılarak yerleşmesini sağlamak.
3Psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumlulukarını bilme ve uygulama ve rol modeli olarak alana yerleşmesine çalışma
4Ruhsal hastalıklardan korunma , tedavi ve rehabilitasyonunda ülkemiz için uygulamalar geliştirme katkı sağlama
5Ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bir bakım sunabilmek için gerekli iletişim becerilerini kullanabilme,gerektiğinde psikoterapötik girişimlerde bulunarak kaliteli bakımın sağlanmasında öncü olmak
6Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında araştırmalar planlatıp, yürüterek mesleğe bilimsel olarak katkı sağlamak.
7Psikiyatri hemşireliğinde önemli olan yasal ve etik konularda bilinçli olarak davranabilme, gerktiğinde hasta haklarının korunmasını sağlama.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304035012016 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlkeler I Zorunlu 3 0 0 7
2 9304025012016 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Zorunlu 3 0 0 6
3 930403SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 17
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304035022016 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Temel İlkeler II Zorunlu 3 0 0 7
2 930403SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 17
3 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304035032015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlkeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304035042015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlkeler Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304035052009 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304035062009 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304035072018 Psikopatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304035082015 Toplum Ruh Sağlığı Seçmeli 3 0 0 6
7 9304035122015 Psikoterapiler Seçmeli 3 0 0 9
8 9304035142006 Sağlık Tanılaması Seçmeli 2 0 0 5
9 9304035162012 Psikodrama Seçmeli 3 0 0 6
10 9304035232015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Görüşme Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
11 9304035242015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
12 9304035252015 Grup Psikoterapileri Seçmeli 3 0 0 9
13 9304035292015 Psikofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304035032015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlkeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
2 9304035042015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlkeler Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
3 9304035052009 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304035062009 Hemşirelikte İletişim ve Etkileşim Süreçleri II Seçmeli 3 0 0 6
5 9304035072018 Psikopatoloji Seçmeli 4 0 0 9
6 9304035082015 Toplum Ruh Sağlığı Seçmeli 3 0 0 6
7 9304035122015 Psikoterapiler Seçmeli 3 0 0 9
8 9304035142006 Sağlık Tanılaması Seçmeli 2 0 0 5
9 9304035162012 Psikodrama Seçmeli 3 0 0 6
10 9304035232015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Görüşme Becerileri Seçmeli 3 0 0 6
11 9304035242015 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Psikiyatri Hemşireliğinde Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
12 9304035252015 Grup Psikoterapileri Seçmeli 3 0 0 9
13 9304035292015 Psikofarmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr